Verberg het menu

Complexen die nog niet in exploitatie zijn genomen

Het onderscheid tussen deze complexen en de complexen onder ‘In exploitatie genomen’ bestaat formeel uit het feit dat voor deze complexen nog geen op een concrete verkavelingsschets gebaseerde exploitatieopzet is vastgesteld. Een eventuele exploitatieopzet is gedeeltelijk gebaseerd op normen en kengetallen.
In deze complexen is per 1-1-2015 een bedrag geïnvesteerd van ca. € 19,5 mln.

Hieronder volgt een toelichting per beoogd exploitatiegebied.

Eikenheuvel

Verwachte start van de uitgifte 2022  
Verwacht einde exploitatie 2026  
Verwacht eindsaldo circa € 0,75 mln N (Netto contante waarde)

Toelichting:

Op basis van de huidige woningmarktsituatie en de gekozen uitgangspunten in het MJP 2015 komt dit plangebied pas in 2022 aan snee. Om deze reden is conform het vastgestelde Actieplan gebiedsontwikkeling besloten in dit plangebied vooralsnog geen grondaankopen meer te doen. Een gedeelte van de in ons bezit zijnde gronden is ingezet als vervangende grond voor een verplaatser uit het gebied Uden-Noord. Daarnaast is in 2012 overeenstemming bereikt voor de vestiging van de ambulancepost aan de Eikenheuvelweg in dit plangebied. Deze wordt landschappelijk ingepast. De bouw hiervan komt in 2015 gereed.
Voor het dan nog resterende grondbezit ad ca. 142.000 m2 is een globale exploitatieopzet gemaakt die uitgaat van gronduitgifte na 2020. Hierbij gaat het dan nog om ca. 50.000 m2 voor ca. 70 woningen ( afhankelijk van de uiteindelijke kavelgrootte ). Door aanpassing van de grondprijs kent deze exploitatie inmiddels een gecalculeerd negatief saldo, waarvoor in de jaarrekening 2014 een voorziening is getroffen.
 

Locatie voormalig steunpunt / kwekerij Hoeven aan de Klantstraat

Boekwaarde per 1-1-2015 circa € 45.000
Verwachte start van de uitgifte 2016

Toelichting:

Uit een oogpunt van efficiënte bedrijfsvoering is in 2011 besloten om het gemeentelijk steunpunt met bijbehorende kwekerij te ontmantelen. Hierdoor is deze locatie van ca 16.500 m2 vrijgekomen voor herontwikkeling en is de toen resterende boekwaarde overgebracht naar het grondbedrijf.
Begin 2013 is besloten om vooralsnog het merendeel van deze locatie voorlopig te benutten voor stadslandbouw. ( De Hof van de Toekomst )  Ongeveer 2.000 m2 ligt in een directe bebouwingsstrook en is vooralsnog buiten de stadslandbouw gehouden. Er vindt een nadere verkenning plaats in welke mate op korte termijn  woningbouw op deze strook haalbaar / gewenst is en hoe de boekwaarde inclusief verdere rentetoerekening en overig te maken kosten, via deze gronduitgifte voor woningbouw dan terugverdiend kan worden.

Locatie Vluchtoordweg (voorheen uitbreidingslocatie voor EMI)

Boekwaarde per 1-1-2015 circa € 3,1 mln
Marktwaarde per 1-1-2015 circa € 1,7 mln
Getroffen herwaarderingsvoorziening circa € 1,4 mln

Toelichting:

Deze gronden zijn destijds aangekocht voor de toen geplande uitbreiding van EMI. Deze uitbreiding is niet doorgegaan.
Eind 2012 is dit perceel voor 3 jaar in koopoptie gegeven aan de nieuwe eigenaar van het voormalige EMI-pand ten behoeve van eventuele uitbreiding. Indien geen gebruik gemaakt wordt van deze koopoptie zal worden bekeken op welke wijze deze locatie het beste ingevuld kan worden.
Het bruto-plangebied bedraagt ca. 32.000 m2. Uitgaande van ca. 65% uitgeefbaar betekent dit dat ca. 21.000 m2 te verkopen is. Uitgaande van de bestemming bedrijfsterrein en rekening houdend met de nog te maken kosten ( bouwrijp maken en overige plankosten ) is de marktwaarde bepaald op ca € 1,7 mln. Voor het verschil met de boekwaarde is een voorziening getroffen.
 

Hoogveld-Zuid-Noord

Verwacht einde exploitatie 2036  
Verwacht eindsaldo circa € 2,3 mln N (Netto contante waarde)

Toelichting:

In de ‘StructuurvisiePlus 2001’ en het uitwerkingsplan van het Streekplan 2004 is het gebied Hoogveld-Zuid tussen de Kromstraat en de Noordelijke Rondweg Volkel al aangewezen als beoogde uitbreiding voor bedrijfsterreinen. Dit als opvolger voor Goorkens en Hoogveld. Het totale gebied betrof ca 35,6 ha. Door de opgetreden verminderde uitgifte van bedrijfsterreinen en de daarop afgestemde uitgifteprognose is deze locatie pas in 2024 nodig. Om deze reden is bij de vaststelling van het MJP 2012 besloten om er vooralsnog vanuit te gaan dat alleen het Noordelijk gedeelte tussen de Kromstraat en de Venstraat als bedrijfsterrein wordt uitgegeven. Dit betreft totaal ca. 17 ha. Hiervoor is een globale exploitatie opgesteld met een verwacht nadelig saldo van ca € 2,3 mln., waarvoor een voorziening is getroffen. 

Locatie achter Kortestraat 5a in Loopkant-Liessent

Boekwaarde per 1-1-2015 circa € 0,775 mln
Marktwaarde per 1-1-2015 circa € 0,950 mln

Toelichting:

Deze voormalige agrarische gronden zijn in 2005 aangekocht ten behoeve van een mogelijke uitbreiding van het bestaande bedrijfsterrein Loopkant-Liessent en mede ten behoeve van een afscherming tussen het bedrijventerrein en het buurtschap Lankes. De beoogde afschermende groenstrook is inmiddels gerealiseerd. De resterende gronden ad ca 14.125 m2 zijn inmiddels met een wijzigingsbevoegdheid opgenomen in het nieuwe bestemmingsplan Loopkant-Liessent 2013. Hierop is de bovengenoemde marktwaarde ad € 0,95 mln gebaseerd. De uitgiftemogelijkheden zijn nog in onderzoek waarbij de nabijgelegen bestaande bedrijven mede in ogenschouw worden genomen.

Gronden omgeving Dicoterrein

Boekwaarde per 1-1-2015 circa € 543.000
Marktwaarde per 1-1-2015 circa € 383.000
Getroffen voorziening herwaardering circa € 160.000

Toelichting:

Deze gronden met een oppervlakte van ca 9.000 m2 komen uit het voormalige complex ‘Molenheide’ en zijn met name gelegen aan de Losplaats en de Maasstraat tegen de gronden van het voormalige Dico-complex. Het is de bedoeling om deze gemeentelijke gronden te betrekken bij de beoogde woningbouwontwikkeling op het Dico-terrein. Dit zal de uiteindelijke marktwaarde mede bepalen.