Verberg het menu

Begrafenisrechten

Voor het gebruik van de begraafplaats en voor het verlenen van diensten in verband met de begraafplaats worden rechten geheven.
Algemeen uitgangspunt voor de begrafenisrechten is een aanpassing van de tarieven met alleen de inflatiecorrectie, waarbij de tarieven rekenkundig worden afgerond op eenheden van € 1,-.

Begraafrechten  
Totale kosten € 355.870
Inkomsten € 333.508
Exploitatie-nadeel € 22.362

De afgelopen jaren is een daling in het aantal begrafenissen dan wel het plaatsen van een urn in de urnenmuur zichtbaar geworden. Hierdoor zijn minder inkomsten en in mindere mate minder uitgaven gerealiseerd. Mogelijk is hier (een deel van) de oorzaak voor de trend dat er meer crematies plaatsvinden en minder begrafenissen. Na een crematie volgt slechts in een enkel geval bijzetting in een urnenmuur op de begraafplaats. Het kostendekkendheidsonderzoek is inmiddels afgerond en zijn verwerkt in deze Programmabegroting.