Verberg het menu

Onderhoud kapitaalgoederen

De gemeente Uden heeft vermogen geïnvesteerd in kapitaalgoederen in de vorm van wegen, groen en recreatieve voorzieningen, speelvelden, riolering, gebouwen, openbare verlichting, en civiele kunstwerken.
Het onderhoud van deze kapitaalgoederen is van belang voor het zo optimaal mogelijk functioneren van de gemeente. Onder andere op het gebied van vervoer, leefbaarheid en recreatie. Daarnaast is het onderhoud nodig om kapitaalvernietiging te voorkomen. In deze paragraaf is het onderhoudsprogramma van de kapitaalgoederen opgenomen.

Vastgestelde plannen

Wegen, groenen recreatieve voorzieningen, openbare verlichting en civiele kunstwerken

De geactualiseerde Nota Openbare Ruimte Uden “van Gevel tot Gevel” (PDF, 5.4 MB) inclusief de bijbehorende budgetten is op 9 juli 2015 door de raad vastgesteld.

De stortingen in de onderhoudsvoorzieningen vloeien voort uit dit vastgesteld beleid, wat grotendeels overeenkomt met de eerder vastgestelde normbedragen. Alleen voor verlichting was gerekend met een te laag aantal masten. Deze areaaluitbreiding is aanvullend opgenomen in het bestedings- en dekkingsplan van de begroting 2016.

Aanvullend zullen ter voorkoming van kapitaalvernietiging, voor de vervangingsinvesteringen (rehabilitatie) inzake wegen, bebording verkeersinstallaties en civiele kunstwerken op basis van feitelijke noodzaak tot vervanging, jaarlijks offertes worden ingebracht en opgenomen in het MIP (meerjareninvesteringsprogramma).

Met de vastgestelde Nota Openbare Ruimte 2015-2020 zijn tevens de gewenste beheerkwaliteiten vastgelegd (zie figuur hieronder). Met aandacht voor de gedane aanbevelingen, zal, binnen bestaand beleid en bestaande middelen, uitvoering gegeven worden aan dit beleid.

De doorrekening voor de totale beheerkosten voor de beleidsproducten wegen, verlichting, civiele kunstwerken en openbaar groen blijft behoudens bovengenoemde onderdelen onveranderd.

Speelvelden

Voor wat betreft speelvelden, zal in het najaar 2015 een geactualiseerd beheerplan speelvelden aan het college van Burgemeester en wethouders en Raad worden voorgelegd. De financiële consequenties hiervan zijn gelijk aan voorgaande jaren en meegenomen in deze paragraaf.

Riolering

De raad heeft op 10 november 2011 het  v-GRP+(riolering en water) en de hoogte van de rioolheffing voor de jaren 2012-2015 vastgesteld. Het opstellen van het vGRP+ is een van de projecten die in de overeenkomst “Samenwerking As50+ 2013” met alle gemeenten gezamenlijk kan worden uitgevoerd.
In relatie tot de opdracht en het invullen van de 4 K’s (kwetsbaarheid verminderen, Kosten besparen, Kwaliteit verbeteren en Kennis delen) is het gezamenlijk invullen van het vGRP+ 2016-2021 een duidelijk voorbeeld. Daarom heeft het college aan u voorgesteld om hetlopende Basis Riolerings Plan (BRP) en verbreed Gemeentelijk Riolerings Plan incl. Waterplan (vGRP+) van de gemeente Uden voor een jaar te verlengen tot 1 januari 2017.

Gebouwen

Bij raadsbesluit van 15 december 2011 is het Onderhoudsplan gemeentelijke eigendommen 2012-2016 (PDF, 162.9 kB) vastgesteld. Eind 2015 wordt een geactualiseerd onderhoudsplan 2016-2020 aan de Raad aangeboden. Onderstaand een schematische weergave.

Herijking van de onderhoudsfondsen Openbare Ruimte 2016-2019

Riolering is in dit overzicht niet weergegeven omdat kosten en opbrengsten via zowel exploitatie als voorziening lopen en in tegenstelling tot de andere fondsen kapitaalswerken worden geactiveerd. Dit geeft een vertekend beeld in de vergelijking. De hoogte van de voorziening riolering bedraagt per 1/1/2016 €14.407.780.