Verberg het menu

Civiele kunstwerken

Beleid

In 2015 is de onderhoudsvoorziening civiele kunstwerken (bruggen, fietstunnel, steigers e.d.) ingesteld met als doel: het in stand houden van het gemeentelijke areaal aan civiele kunstwerken door het planmatig uitvoeren van onderhoud. Medio 2013 zijn de laatste inspecties uitgevoerd op het gehele areaal. Jaarlijks worden alle civiele kunstwerken geïnspecteerd door de afdeling Ruimte. Om de vijf jaar worden de civiele kunstwerken geïnspecteerd door een ingenieursbureau.

De vastgestelde beeldkwaliteitseisen en bijbehorende budgetten zijn opgenomen in de geactualiseerde Nota Openbare Ruimte Uden “van Gevel tot Gevel”. (PDF, 5.4 MB)

Naast de jaarlijkse dotatie wordt geen rekening gehouden met vervangingen. Vervanging is een maatregel die getroffen moet worden als een civiel kunstwerk aan het einde van zijn levensduur is. Het betreft hier dus een totale vervanging van de constructie. Het vervangen van civiele kunstwerken wordt apart aangevraagd bij de offerterondes voor de programmabegroting.

Begroting 2016

De storting aan het onderhoudsfonds bedraagt vanaf 2016 jaarlijks € 67.500. Eenmalig is in 2015 € 33.000 extra toegevoegd. Dit bedrag is nodig om te voldoen aan de wettelijke eisen m.b.t. de berekening van de maximale aslast op de bruggen (tien stuks) waar gemotoriseerd verkeer komt. Aanpassingen op het gebied van bebording bij de bruggen is gerealiseerd indien dit noodzakelijk bleek uit de berekeningen van de maximale aslast.

In de berekening van de storting is geen rekening gehouden met areaaluitbreiding. Hiervoor wordt zonodig extra budget gevraagd.

Alle werkzaamheden met betrekking tot het onderhoud van de civiele kunstwerken zijn in 2015 gebundeld aanbesteed. Indicatief worden diverse bruggen voorzien van een slijtlaag of worden er dekdelen en/of leuningen vervangen of worden er leuningen geschilderd. Zowel planning als ramingen zijn indicatief in afwachting van integrale afstemming, inspecties en de ontwikkelingen rondom wijkvernieuwingen alsmede de definitieve besluitvorming over de beleidsuitgangspunten door de Raad.