Verberg het menu

Gebouwen (Voorziening 13)

Beleid

Het doel van de voorziening gemeentelijke eigendommen is het in stand houden van het gemeentelijk gebouwd onroerend goed door het planmatig uitvoeren van groot onderhoud. Bij Raadsbesluit van 15 december 2011 is het Onderhoudsplan gemeentelijke eigendommen 2012-2016 (PDF, 162.9 kB) vastgesteld. Hierin zijn wat wijzigingen t.o.v. eerdere meerjarenplanning verwerkt, onder andere zijn de gebouwen toegevoegd die als gevolg van de overname van de Stichting Exploitatie Sportaccommodaties en Stichting Beheer Gebouwen en Voorzieningen zijn toegevoegd aan het vastgoed bestand. Op grond van deze bijgestelde meerjaren onderhoudsplan wordt jaarlijks € 399.753 aan de voorziening toegevoegd.

Daarbij is slechts in beperkte mate rekening gehouden met een bijdrage uit dit fonds voor grootschalige renovaties. De onderhoudsbehoefte van de komende 25 jaar laat een beeld zien waarbij de gemiddelde behoefte hoger ligt.

In het najaar van 2015 zal een nieuw, geactualiseerd onderhoudsplan aan de Raad worden voorgelegd, waarin de recent in eigendom verkregen gebouwen zijn opgenomen. In dit plan worden ook de middelen van het revolverend fonds met betrekking tot energiebesparende maatregelen meegenomen.

Begroting 2016

Aan deze voorziening wordt € 462.145 toegevoegd vanuit de exploitatie.In de basis jaarschijf 2016 staan o.a. op de planning groot-onderhoudswerkzaamheden aan het gemeentehuis, gymzaal Hoenderbos, gebouw bibliotheek en diverse peuterspeelzalen.