Verberg het menu

Riolering (voorziening 7007, bestemmingsreserve)

Beleid

Per 1 januari 2008 is de Wet Gemeentelijke Watertaken van kracht waarin de hiervoor geldende algemene zorgplicht is gescheiden in een afvalwater-, een hemelwater- en een grondwaterzorgplicht. Bij Raadsbesluitverbreed Gemeentelijk Rioleringsplan incl. waterplan (v-GRP+)  van 10 november 2011 is het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan incl. waterplan (v-GRP+) vastgesteld voor de periode 2012-2015. . In het vGRP+ is bijzondere aandacht besteed aan watermaatregelen, zowel projectmatig als bij reguliere vervanging van rioolbuizen. In het kader van de duurzaamheid wordt er in de gemeente Uden vanaf 2012 afgekoppeld indien dat mogelijk en doelmatig is. Het vGRP+ voorziet in alle noodzakelijke rioleringswerkzaamheden, zowel beleids- en beheersmatig als renovaties. De kosten worden gedekt uit de rioolheffing, waarbij wordt uitgegaan van een kostendekkende exploitatie binnen de planperiode. In het vGRP+ 2012-2015 is besloten om de rioolheffing te verlagen tot €181 in 2012. Na toepassing van de jaarlijkse indexering bedraagt het tarief voor 2016 € 192.

Begroting 2016

De uitvoering, die in het v-GRP+ meerjarig wordt geraamd, wordt jaarlijks bijgesteld door het opstellen van een Operationeel Programma (OP) Rioleringsprojecten.  Met ingang van 2013 is dit plan geïntegreerd in het jaarplan Onderhoud kapitaalgoederen. Hiermee wordt zoveel mogelijk gestreefd naar integrale uitvoering (combinatie) van de werkzaamheden.

Het v-GRP voorziet in alle noodzakelijke rioleringswerkzaamheden, zowel beheersmatig als renovaties. De kosten worden gedekt uit de rioolheffing, waarbij wordt uitgegaan van een kostendekkende exploitatie binnen de planperiode. De gemiddelde jaarlast is berekend op € 4.148.104. De kosten voor riolering en grond- en hemelwatermaatregelen zijn op basis van het vGRP+ in 2016 geraamd op € 3.716.810.

De kosten voor riolering worden gedekt d.m.v. de heffing van rioolrechten, waarbij sprake is van egalisatie van  uitgaven en inkomsten via een voorzieningDe hoogte van de voorziening wordt eens in de 4 jaar - bij het bijstellen van het v-GRP+ beoordeeld.

In het Groot Onderhoud-plan Riolering 2016-2019 zijn voor 2016 onderstaande projecten indicatief opgenomen: Anjerstraat, Begoniastraat, Ereprijsstraat, Hyancinthstraat, Lavendelstraat, Meerloseweg, Narcisstraat, Orchideestraat, Pres. Kennedylaan, Tulpstraat.

Toelichting voorziening

De commissie BBV heeft in haar notitie riolering uit oktober 2009 en in de wijzigingsbesluiten van juni 2013 en november 2014 aangescherpte uitspraken en aanbevelingen gedaan over de verantwoording van de rioolvoorziening. Zij stelt o.a. dat het uit oogpunt van transparantie en ten behoeve van de periodieke bijstelling van het gemeentelijk rioleringsplan van belang is dat de voorziening onderhoud resp. de relatie legt met het v-GRP+ en inzicht biedt in het onderscheid onderhoud c.q. spaarcomponent vervangingsinvesteringen.

Toelichting reserve

Met ingang van jaarrekening 2014 is de reserve vervallen en worden de uitvoeringsmaatregelen riolering en water volledig middels de voorziening afgewikkeld.