Verberg het menu

Speelvelden (voorziening 25)

Beleid

Dit fonds is bedoeld om te voorzien in de dekking van het vervangen van speelvelden. Op basis van de normen van NOC/NSF dient gemiddeld ieder jaar een sport/speelveld vervangen c.q. gerenoveerd te worden. Voor de speelvelden ontbrak nog een meerjarenonderhoudsplan waarin ook de concreet benoemde velden voor in ieder geval een periode van 4 jaar opgenomen worden. Dit is uitgewerkt en geïntegreerd in het totale voorstel rondom de sportaccommodaties en in het najaar 2011 is in het kader van het nieuwe subsidie- en tarievenbeleid buitensportaccommodaties de dotatie voor 2012 e.v. vastgesteld op € 155.000.
Zoals gemeld, zal voor wat betreft speelvelden, in het najaar 2015 een geactualiseerd beheerplan speelvelden  aan college en Raad worden voorgelegd. De financiële consequenties hiervan zijn reeds in deze paragraaf meegenomen.

Begroting 2016

Aan deze voorziening wordt in 2016 € 155.000 toegevoegd vanuit de exploitatie.  Het betreft hier de renovatie van toplagen, drainage, automatische beregeningsinstallaties, ballenvangers en hekwerken.  Het voornemen is om de volgende belangrijke projecten op te pakken: renovatie rugbyveld, renovatie vled 5 udi-’19, renovatie hekwerken, waaronder backstop honkbal en diverse veldverlichtingen.