Verberg het menu

Wegen (voorziening 2001)

Beleid

In 1999 is de onderhoudsvoorziening wegen ingesteld met als doel: het in stand houden van het gemeentelijke wegennet door het planmatig uitvoeren van groot onderhoud. Begin 2014 zijn de laatste inspecties uitgevoerd door een ingenieursbureau op het gehele wegennet. Daarnaast zijn de belangrijkste gebiedsontsluitingswegen onderzocht op draagvermogen van de totale wegconstructie, dit m.b.v. een zogenaamde netwerk deflectiemeting. In 2015 zijn de belangrijkste wegen en de constructief mindere wegen geïnspecteerd door de afdeling Ruimte. Deze gegevens worden verwerkt in het onderhoudsprogramma kapitaalgoederen 2016.  De vastgestelde beeldkwaliteitseisen en bijbehorende budgetten zijn opgenomen in de geactualiseerde Nota Openbare Ruimte Uden “van Gevel tot Gevel”. 

Naast de verharde wegen heeft de gemeente ook onverharde wegen in haar bezit. Deze half- en onverharde wegen bevinden zich vooral in en rondom de Maashorst, Bedaf en de bossen bij Odiliapeel. Deze wegen worden onderhouden door het schaven/egaliseren van de wegen. Dit onderhoud wordt uitgevoerd naar aanleiding van klachten van bewoners of inspectie van de onverharde weg door de eigen buitendienst. Voor het onderhoud aan deze wegen zijn recentelijk richtlijnen opgesteld. Deze richtlijnen worden begin 2016 geïntegreerd in het beleid rondom wegen. 

In de berekening van de storting is geen rekening gehouden met areaaluitbreiding. Hiervoor wordt indien van toepassing extra budget gevraagd.

Naast de jaarlijkse dotatie is geen rekening gehouden met rehabilitatie. Rehabilitatie is een maatregel die getroffen moet worden als een weg aan het einde van zijn levensduur is. Het betreft hier dus een totale vervanging van de constructie. Rehabilitatie van wegen wordt apart aangevraagd bij de offerterondes voor de programmabegroting

De risico’s zijn beschreven in de paragraaf risico-inventarisatie en weerstandsvermogen.

Begroting 2016

De storting in de onderhoudsvoorziening bedraagt in deze begroting € 850.994 (exclusief areaaluitbreiding 2015). In 2016 komen in uitvoering integrale onderhoudswerken (wegen en groen en/of riolering) die eerder in het jaarplan zijn opgenomen zijnde de Veghelsedijk, de Heinsbergenstraat en de Hoevenseweg. Ook heeft er in 2015 voorbereiding plaatsgevonden voor het wegenonderhoud aan de Rechtestraat, Keizershof/Jonkerveld en Hofstukken en Vaarzenhof, de afrondende fase van de voorbereiding en de uitvoering van deze projecten start in 2016.

Alle werkzaamheden met betrekking tot het vervangen van de elementenverharding en de asfaltverharding worden ook in 2016 gebundeld aanbesteed. Indicatief worden bij de asfaltverharding diverse wegen voorzien van een slijtlaag of worden er deklagen vervangen en worden bij de elementenverharding diverse straten in Uden aangepakt. Zowel planning als ramingen zijn indicatief in afwachting van integrale afstemming, inspecties en de ontwikkelingen rondom wijkvernieuwingen. Het definitieve jaarplan wordt eind 2015 vastgesteld.