Verberg het menu

Verbonden partijen

Verbonden partijen zijn organisaties waaraan de gemeente zich bestuurlijk en financieel verbonden heeft. Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) geeft als definitie: ‘een verbonden partij is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie, waarin de provincie of de gemeente een bestuurlijk én een financieel belang heeft.’ Een financieel belang is een aan de verbonden partij ter beschikking gesteld bedrag dat niet verhaalbaar is indien de verbonden partij failliet gaat of het bedrag waarvoor aansprakelijkheid bestaat indien de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt. Bestuurlijk belang is zeggenschap, hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging in het bestuur, hetzij uit hoofde van stemrecht.

We hebben de verbonden partijen onderverdeeld in:

  • Publiekrechtelijke samenwerkingsverbanden (PDF, 235.0 kB). De gemeente Uden is betrokken bij diverse gemeenschappelijke regelingen
  • Privaatrechtelijke samenwerkingsverbanden (PDF, 174.7 kB). De gemeente Uden is deelnemer van een aantal stichtingen, vennootschappen en verenigingen
  • Overige samenwerkingsverbanden (PDF, 203.1 kB). Een interne inventarisatie heeft een totaal van circa 30 samenwerkingsverbanden opgeleverd. Ten aanzien van de overige samenwerkingsverbanden is een selectie gemaakt van de samenwerkingsverbanden die een formele grondslag hebben.

Omdat er nog geen uniform beleid is rond het beheer van relaties met verbonden partijen is een projectopdracht geformuleerd. Hierbij wordt regionaal de samenwerking gezocht voor het beheer rondom verbonden partijen. Het risico op onvoorziene financiële gevolgen bij verbonden partijen is opgenomen in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing.