Verberg het menu

Veilig gevoel

In december 2014 heeft de gemeenteraad van Uden de kadernota integrale veiligheid vastgesteld. Hierin zijn verschillende prioriteiten benoemd die een bijdrage moeten leveren aan een veilige woon- en leefomgeving. Daarnaast is het van belang dat opnieuw dwarsverbanden worden gelegd met de transities in het sociale domein en het terrein veiligheid. Om die reden vindt nauw overleg plaats met de zorg- en veiligheidspartners.
Voor veiligheid in de leefomgeving is de inzet van wijkagenten van belang, maar ook betrokkenheid van gebiedsplatforms, BOA’s en burgers. In mei 2015 zijn de wijkagenten benoemd en is voor de burger duidelijk wie het aanspreekpunt is. Onze BOA’s werken in de wijken nauw samen met de wijkagenten en de buurtplatforms.

Doelstellingen

Klik op de links om te zien wat de ambities zijn voor de doestellingen:

Wat gaat het kosten

Een beschrijving van de kosten (PDF, 58.4 kB) van dit programma. In deze Programmabegroting zijn extra middelen beschikbaar gesteld door middel van offertes. Voor dit programma zijn dat:

(de bedragen zijn in € x 1.000)

Reden aanvraag Structureel/incidenteel investering 2016 2017 2018 2019
Voorbereidingskrediet nieuwbouw brandweerkazerne Incidenteel   25      
             

Wetten en regels

Een beschrijving van de kaders, wetten en regels van dit programma.