Verberg het menu

Sociaal veilig

Wat willen we bereiken?

Uden wil een veilige gemeente zijn, waarin het goed wonen, werken en recreëren is. Kortom een VEILIG Uden. Prioriteiten binnen het basisteam Maas en Leijgraaf zijn Jeugdoverlast en woninginbraken. Prioriteit binnen Uden is woonadresfraude, aanpak campings, uitgaansgeweld, huiselijk geweld, fietsendiefstal en verkeersveiligheid.
Gekozen is voor de volgende thema’s integrale handhaving: veilig recreëren (inventarisatie en controles op de campings), woonadresfraude (huisvesting van arbeidsmigranten, veilig wonen), vastgoed (misbruik, tegengaan oneigenlijk gebruik panden op industrieterreinen).

Tot de speerpunten van het plan voor integrale veiligheid behoort bestrijding van grootschalige criminaliteit. Hierbij is o.a. sprake van vermenging van onder- en bovenwereld en intimidatie. Door het RIEC is per gemeente in de provincies Brabant, Zeeland en Limburg een beeld geschetst van mogelijke ondermijnende criminaliteit. Op basis daarvan wordt bepaald welke zaken lokaal aangepakt kunnen worden. Daarnaast worden per politieteam speerpunten bepaald. Wij zullen gemeentelijke inzet plegen om samen met politie, Openbaar Ministerie, Belastingdienst en maatschappelijke instellingen gezamenlijk de georganiseerde criminaliteit nog sterker aan te pakken. In dit kader loopt in onze gemeente reeds een project om eigenaren van vastgoed voor te lichten over het herkennen van verhuur van vastgoed aan criminelen en de risico's daarvan. 

Wat gaan we daarvoor doen?

  • Woninginbraken zijn speerpunt van beleid in 2015-2018
  • Aandacht voor huiselijk geweld
  • Inzichtelijk krijgen van de situatie op campings en andere accommodaties op het gebied van brandveiligheid, aan- en bij bouwsels, gebruiksvoorschriften, adresfraude, sociale zekerheidsfraude en permanente bewoning.
  • Verkeersveiligheid heeft betrekking op de veiligheid van verkeer voor verkeersdeelnemers in het algemeen, voor specifieke doelgroepen en in bepaalde gebieden.
  • Woonadresfraude, waaronder aandacht voor huisvesting van arbeidsmigranten
  • Jeugdoverlast
  • Aanpak ondermijnende criminaliteit. In RIEC verband worden projecten bepaald, die een lokale of een regionale (Maas en Leijgraaf) aanpak krijgen. Deze projecten worden eind 2015 vastgesteld.

Prestatie-indicatoren

Indicator

Oordeel burger aanpak sociale veiligheid

Prognose 2015 Score 6,0
Prognose 2016

Score 6,0

Informatiebron www.waarstaatjegemeente.nl
Aanvullende informatie

Handhaven huidige score

2-jaarlijkse burgerpeiling (volgende peiling 2015)

Indicator Aantal woninginbraken
Prognose 2015

- woningvoorraad 17.075

- 171 inbraken

Prognose 2016 - woningvoorraad 17.075

- 171 inbraken

Informatiebron Kadernota integrale veiligheid en uitvoeringsprogramma veiligheid, monitorgegevens politie.
Aanvullende informatie Het aantal woninginbraken bedraagt maximaal 1% van de woningvoorraad.
Indicator Oordeel burger gemeente voor verbeteren leefbaarheid en veiligheid
Prognose 2015 Score 6,8
Prognose 2016 Score 6,8
Informatiebron www.waarstaatjegemeente.nl
Aanvullende informatie

Handhaven huidige score

2-jaarlijkse burgerpeiling (volgende peiling 2015)