Verberg het menu

Samenvatting Programmabegroting 2016

Doen wat nodig is

De Programmabegroting 2016 bestaat uit twee onderdelen: het Programmaplan en de Financiën. Het Programmaplan beschrijft de belangrijkste ontwikkelingen en doelstellingen voor het komende jaar. In het hoofdstuk Financiën vindt u de financiële vertaling van deze ontwikkelingen.

Programmaplan

Het Programmaplan bevat de vijf programma's zoals vastgelegd in het coalitieakkoord 2014-2018 ‘Samen voor een vitaal Uden!’ Per programma zijn de doelstellingen voor het komende jaar geformuleerd. Hoe wij die doelstellingen willen realiseren, is uitgeschreven in concrete acties. In overleg met het auditcomité zijn de prestatie-indicatoren per programma hierbij geformuleerd. In de highlights per portefeuille worden de belangrijkste ontwikkelingen voor 2016 beschreven.

Financien

Voor de Programmabegroting 2016 zijn wij -net als vele andere gemeenten- overvallen door een fors tegenvallende mei-circulaire. Omdat wij dit niet hadden verwacht was het moeilijk om een structureel sluitende begroting voor te leggen en concreet stappen te zetten tot verbetering van onze schuldpositie. Uiteindelijk hebben we gekozen voor het principe; 'nieuwe investeringen beperken tot een minimumniveau en daardoor de bezuinigingen zo gering mogelijk houden'.

Investeringen

Op een totaal van € 3,5 miljoen aan nieuwe investeringen heeft € 2,4 miljoen betrekking op rehabilitatie en herinrichting van de openbare ruimte. Het betreft onder andere de volgende investeringen:

Renovatie/herinrichting van:  
  • Birgittinessestraat/St. Jansstraat
€ 510.000
  • Asfaltpaden Mellepark en Raampark
€ 358.000
  • Kruispunt Industrielaan/Noordelijke Rondweg
€ 720.000
  • Industrielaan (Oostelijk deel)
€ 808.000
Plaatsing zonnepanelen gemeentehuis € 220.000
Aanleg turbo-rotonde kruising Oudedijk–Nieuwedijk. € 300.000
Realisatie ontmoetingsplein Terra Victa, Odiliapeel € 150.000
Inrichting MFA ontmoetingsplein Terra Victa, Odiliapeel € 243.000
Verduurzamen wagenpark € 75.000
Plaatsing F16 op rotonde N264 nabij Vliegbasis Volkel € 35.000
Gratis WIFI in het centrum € 25.000

Naast deze nieuwe investeringen gaan we uiteraard ook in 2016 verder met de realisatie van de al eerder door de Raad gevoteerde investeringen. Klik hier (PDF, 113.1 kB) voor een overzicht van de onderhanden werken en het investeringsprogramma, waarin diverse geplande (vervangings)investeringen zijn opgenomen. Verder wordt er geld uitgetrokken voor vermindering van het aantal uitkeringsgerechtigden, de voorbereiding van nieuwbouw van de brandweerkazerne en verbetering van de telefonische dienstverlening.

Bezuinigingen 

Ondanks het aantrekken van de economie liet de mei-circulaire voor de komende jaren geen extra groei van onze belangrijkste inkomstenbron 'de algemene uitkering' zien. Het Rijk heeft gekozen voor lastenverlichting en verbeteren van de schuldpositie. Dit in plaats van extra investeringen in de BV Nederland. Die keuzes hebben tot gevolg dat de groei van de algemene uitkering stagneert. Onlangs is de septembercirculaire 2015 gepubliceerd. Daarin zien we met name vanaf 2018 een lichte groei van onze algemene uitkering. Wij hopen dat deze groeiprognose zich in de meicirculaire 2016 voortzet, maar de ervaring leert dat op dit moment de financiële vooruitzichten moeilijk te maken zijn door de huidige landelijke financiële ontwikkelingen. Gelet op andere autonome ontwikkelingen en de noodzaak om onze schuldpositie te verbeteren maakt een nieuw bezuinigingsproject binnen onze gemeente hoogstwaarschijnlijk noodzakelijk.

In voorliggende begroting hebben het volgende pakket aan structurele bezuinigingen opgenomen:

Aframen alle beïnvloedbare interne budgetten

(inkoop van goederen en diensten) met 2,2%

€ 230.000
Afschaffen gratis stortbon € 40.000
Goedkopere afvalverwerking door afloop contract met Attero € 277.000
Aframen deel budget Rekenkamer € 35.000
Minder afname uren OBDN o.g.v. geluid, lucht en externe veiligheid € 50.000
Niet uitvoeren vernieuwing Marktstraat € 53.000
Niet doorvoeren negatieve prijsindexering op de onroerende zaakbelasting € 17.500
Taakstelling herijking CultuurVisie € 150.000

Financiële positie

Wij bieden een structureel sluitende programmabegroting aan die voldoet aan de hiervoor geldende voorschriften van onze toezichthouder. Onze weerstandsratio is toereikend en ons risicobeheer is geborgd in onze planning en controlcyclus..Van belang is dat we actief gaan sturen op verbetering van onze schuldpositie.

Behandelingsprocedure

29 september aanbieding Programmabegroting 2016 aan de Raad
14 oktober raadsbrede inspraakavond
18 oktober uiterste datum indienen technische vragen door de fracties
23 oktober uiterste datum indienen algemene beschouwingen door de fracties
27 oktober verstrekken antwoorden op de technische vragen door het College
5 november behandeling en vaststelling Programmabegroting 2016