Verberg het menu

Analyse jaarrekeningresultaat

De planning- en controlcyclus van de gemeente Uden is zo ingericht dat we jaarlijks 2 keer kritisch de budgetontwikkelingen beoordelen. Dit doen we bij de 1e financiële afwijkingenrapportage (verantwoording over januari t/m maart) en bij de 2e (verantwoording over januari t/m augustus). Deze rapportages, voorzien van een aanpassing van de begroting, worden ter vaststelling aan de Raad aangeboden. Bij ontwikkelingen met grote financiële gevolgen wachten we niet tot deze rapportage momenten, maar gaan we direct in gesprek met de Raad. Het jaarrekeningresultaat 2016 bedraagt voor bestemming  € 155.000 voordelig. In de analyse jaarrekeningresultaat vermelden we de belangrijkste mee- en tegenvallers met een toelichting.

Per programma is er ook een uitvoerige analyse beschikbaar. Deze is in het jaarverslag per programma opgenomen onder "wat heeft dit programma gekost".