Verberg het menu

Analyse jaarrekeningresultaat 2016

Onderwerp   Resultaat  
GRONDEXPLOITATIE 

Het nadeel op het product Grondexploitatie van € 692.000 is vooral veroorzaakt door de verantwoording van de rentelasten van de voormalige Niet in exploitatie genomen gronden (NIEGG’s). Door een wijziging van het BBV mogen de rentekosten (€ 585.000) en personeelskosten (€ 107.000) vanaf 1 januari 2016 niet meer op deze gronden worden bijgeschreven en komen daarmee ten laste van de reguliere exploitatie.

-692.000 N
       
PENSIOENEN WETHOUDERS

Jaarlijks laten we een actuariële berekening maken van de noodzakelijk geachte hoogte van de pensioenvoorziening wethouders en de voorziening voor reeds met pensioen zijnde wethouders. In 2016 is de gehanteerde marktrente gehalveerd ten opzichte van het voorgaande jaar waardoor een additionele storting in de voorziening noodzakelijk is om aan de pensioenverplichtingen te kunnen blijven voldoen. Derhalve heeft een toevoeging van in totaal € 476.000 aan deze voorzieningen plaatsgevonden.

-476.000 N
       
ALGEMENE UITKERING

Na de publicatie van de 2e financiële afwijkingenrapportage 2016 is er een decembercirculaire uitgebracht. Hierin werd vrij onverwacht een nog positiever financieel meerjarenbeeld geschetst van de algemene uitkering. Ook hebben we alsnog de eerder ingetrokken prognose van de verrekening van de algemene uitkering 2014 en 2015 nu ontvangen. Dit betreft een verrekening van € 70.000 (2014) en € 370.000 (2015).

440.0000 V
 
UITKERING LEVENSONDERHOUD

Het aantal uitkeringen levensonderhoud en te verstrekken loonkostensubsidie zijn door de jaren heen aan schommeling onderhevig. In de 2e afwijkingenrapportage 2016 werd nog rekening gehouden met een incidenteel voordeel van € 450.000 over heel 2016. Bij het opmaken van de jaarrekening 2016 blijkt echter een nadeel van € 395.000 (resteert per saldo een incidenteel voordeel van € 55.000 over heel 2016). De uitstroomcijfers over het 2e halfjaar blijven achter bij het 1e halfjaar 2016, waardoor het aantal bijstandclienten in het 2e halfjaar weer is toegenomen. Ook is er in het 2e halfjaar 2016 sprake van een toename in het aantal verstrekkingen loonkostensubsidie. 

-395.000 N
       
KUNST- EN CULTUUREDUCATIE      

Voor Cultuureducatie is in de huidige vorm veel minder subsidie nodig dan destijds verleend is aan de regionale organisatie MIK. Na het faillissement van MIK is er een overgangsjaar geweest. Door de nieuwe opzet is de bezuiniging versneld gerealiseerd ten opzichte van de planning. Per saldo geeft dit voor 2016 een voordeel van €203.000.

203.000 V
       
BUDGETTEN EN DOORBELASTING KOSTENPLAATSEN      

De belangrijkste afwijkingen rond de budgetten en de doorbelasting van de kostenplaatsen zijn een hogere doorbelasting naar de rendabele producten (€ 157.000) en lagere kosten van het wagenpark door uitgestelde vervanging, lagere lease- en brandstofkosten (€ 115.000). Hiertegenover staat als nadeel extra kosten van inhuur enerzijds door enkele moeizaam te vervullen functies en anderzijds door kosten inkoop-expertise (€ 78.000). Per saldo leidt dit met een aantal kleinere afwijkingen bij de kostenplaatsen tot een voordeel van € 173.000.

173.000 V
       
 VENNOOTSCHAPSBELASTING      

Als gevolg van een wetswijziging zijn we als gemeente met ingang van 1 januari 2016 vennootschapsbelastingplichtig, voor zover we een fiscale onderneming drijven. Regelmatig verstrekken alle betrokken belangenorganisaties en de Belastingdienst nog nieuwe informatie. Uitgaande van de ingeschatte bandbreedte van een belastingplicht over 2016 van nihil tot € 160.000 hebben we voorzichtigheidshalve voor 2016 een belastinglast van € 160.000 verantwoord.

-160.000 N
 
VOORZIENING DUBIEUZE DEBITEUREN

Het nadeel van € 122.000 rond de invordering is met name veroorzaakt door de actualisatie van de voorziening debiteuren BSOB waarbij de risico's van oninbare vorderingen hoger zijn ingeschat.

-122.000 N
       
SALDO OVERIGE AFWIJKINGEN (< 100.000)

Per saldo is er een fors voordelig bedrag aan overige afwijkingen te zien. Wij noemen hier de grotere voordelige afwijkingen: Voordelen onroerend goed-exploitatie (€ 98.000), vrijval voorziening SLOK (97.000), vrijval budget subsidie mantelzorg (€ 93.000), voordelen sportaccommodaties (€ 92.000), vertraging diverse verkeersmaatregelen (€ 88.000), voordelen bestuursorganen (€ 87.000) en verkoop grond Abdijlaan (€ 85.000). Voor het overige verwijzen we naar de uitvoerige analyse per programma onder "wat heeft dit programma gekost".

1.184.000 V
 
TOTAAL REKENINGRESULTAAT 2016  (voor bestemming ) 155.000 V