Verberg het menu

Monitoring bezuinigingstaakstellingen

In de programmabegroting van 2011 t/m 2016 zijn zoals bekend diverse bezuinigingsmaatregelen opgenomen. Niet al die bezuinigingen zijn direct realiseerbaar. Als dat het geval is worden ze als taakstelling opgenomen.

Het realiseren van de bezuinigingstaakstellingen volgens planning is zeer belangrijk. Het niet realiseren in enig jaar betekent namelijk dat er direct een dekkingstekort ontstaat in de exploitatie, en dat er dus een financieel alternatief gezocht moet worden. Vanaf 2011 hebben we in al onze Planning en Control producten veel aandacht geschonken aan de voortgang van de realisatie van de bezuinigingen.

In de jaren 2012 t/m 2016 is in totaal € 1.261.539 (PDF, 76.3 kB) om moverende redenen niet volgens planning gerealiseerd. Deze toelichting is opgenomen in de financiële afwijkingenrapportage van desbetreffende Bestuursrapportages. De algemene reserve vrij besteedbaar is aangewezen ter dekking van het ontstane tekort.

Tabel opgenomen en gerealiseerde bezuinigingen

In onderstaande tabel een overzicht van alle begrote bezuinigingstaakstellingen en de actuele stand van zaken van de realisatie. Zoals uit de grafiek valt af te lezen is de totale bezuinigingsopdracht van € 7,7 miljoen (m.i.v. 2020) bijna gerealiseerd. In 2017 hopen we volgens planning de nodige stappen te zetten om ook de resterende taakstelling van €240.000 (2020) te realiseren.

 

 

Gerealiseerde bezuinigingen in 2016

In 2016 is vier keer de bezuinigingsmonitor geactualiseerd.

  • In de 1e rapportage 2016 is een bedrag van € 483.250 gerealiseerd in 2016 (€ 760.250 in 2020). 
  • In de Begrotingsnotitie 2017 zijn geen bezuinigingstaakstellingen gerealiseerd.
  • In de 2e rapportage 2016 is een bedrag van € 68.907 gerealiseerd in 2016 (€ 77.814 in 2020).

De bezuinigingstaakstelling voor dienstjaar 2016 is hiermee afgerond. De monitor voor het jaar 2016 ziet er als volgt uit:

Nog te realiseren bezuinigingen na deze monitor

Na deze monitor reseert er nog een taakstelling van € 240.000 (2020). Een specificatie van dit bedrag treft u hier (PDF, 24.6 kB). Deze taakstelling kunnen we ook gefaseerd weergeven:

Fase 0 betekent dat er nog geen actie is opgestart om de bezuiniging te realiseren. Fase 1 geeft aan dat de definiëring van de bezuinigingstaakstelling loopt.

In 'Fase 2' is de te nemen maatregel om de bezuiniging te realiseren gedefinieerd en ook gecommuniceerd met de eventuele direct betrokkenen. De bezuiniging is echter nog niet gerealiseerd.