Verberg het menu

Dienstbare en betrouwbare overheid

De dienstverlening aan inwoners, bedrijven en instellingen staat bij de gemeente Uden centraal. Dit alles zo effectief en efficiënt mogelijk, met onze basistaken als uitgangspunt. Het afgelopen jaar heeft dit uitgangspunt (net als voorgaande jaren) bij de ontwikkeling van onze organisatie een belangrijke rol gespeeld. Dat zal de komende jaren zo blijven. Het accent ligt op verminderde bureaucratie en regeldrukte. Geen overbodige regels, maar eenvoudige aanvraagprocedures en vergunningverlening. Meedenken met onze inwoners en proactief behulpzaam zijn.

In 2016 en de komende jaren blijven inwoners, gemeenteraad, college en ambtenaren verder vorm geven aan ‘Udenaar de toekomst’ en het raadsinitiatief G1000. De afgelopen jaren hebben bewezen dat veel (groepen) Udenaren zich betrokken voelen bij de Udense samenleving, en de handen uit de mouwen willen steken om nieuwe projecten op te zetten. Dit geldt ook voor het bedrijfs- en verenigingsleven. De rol van de gemeente is hierbij steeds meer faciliterend en ondersteunend, met de insteek zaken mogelijk te maken. Met ‘Udenaar de toekomst’ (UdT) en de G1000 blijkt dat Uden een belangrijke stap naar een moderne lokale democratie zet. Inwoners worden in een vroegtijdig stadium betrokken bij het ontwikkelen van de visies op diverse terreinen. Zo werd bijvoorbeeld op succesvolle wijze de omgevingsvisie ontwikkeld, en zijn inwoners intensief betrokken bij de afvalvisie en de pilots die daar uit voortkomen. Ook ontstaan er ideeën die zelfstandig door inwoners van Uden ontwikkeld en opgepakt worden. Om inwoners en organisaties nog meer bij de politiek te betrekken wordt de totstandkoming van de begrotingsnotitie eerder gepland dan voorheen. Inwoners, organisaties en bedrijven krijgen de gelegenheid ideeën en wensen in te brengen.

De afgelopen maanden is een mogelijke fusie van de gemeenten Landerd en Uden onderwerp van gesprek geweest. De gemeenteraad van Uden heeft al eerder uitgesproken om samen met Landerd en (mogelijk ook) Bernheze een Maashorstgemeente te willen vormen. Een belangrijk argument voor opschaling is dat dit een versterking van de positie in de regio kan betekenen. Een nieuwe gemeente kan daardoor voordelen opleveren voor burgers en bedrijven. Een voorgenomen verkenning was erop gericht de voordelen van samengaan nader te onderzoeken. Op 16 maart jl. hebben de gemeenteraden van Landerd en Uden onafhankelijk van elkaar gesproken over het Plan van aanpak van de verkenning om te komen tot een Maashorstgemeente. De gemeenteraad van Uden heeft ingestemd met het Plan van aanpak. De gemeenteraad van Landerd stemde tegen de verkenning. Dat betekent dat het proces van een mogelijke fusie stil gezet is.
Uden blijft ook in de toekomst streven naar de vorming van een Maashorstgemeente met Landerd en zo mogelijk Bernheze en blijft dan ook open staan voor initiatieven van de buurgemeenten.

Een gedegen en transparant financieel beleid blijft één van de speerpunten. De gemeente Uden heeft vanaf de start van de recessie tot en met 2016 voor bijna € 7,7 miljoen aan structurele bezuinigingen doorgevoerd. Doelstelling van ons financieel beleid hierbij is dat de inkomsten en uitgaven in evenwicht moeten blijven.

Het programma Dienstbare en betrouwbare overheid heeft vier doelstellingen. Ga direct naar:

Ieder programma heeft een eigen menuknop. Hier vindt u informatie over: