Verberg het menu

Financiën op orde houden

Om te kunnen sturen op onze financiële positie hanteren we sinds 2013 drie pijlers te weten: dekking/sluitende begroting, risicomanagement/weerstandscapaciteit en financiering. De structurele lasten worden meerjarig gedekt door de structurele baten. Dit uitgangspunt geldt ook bij het opstellen van de Programmabegroting 2018-2021. Het risicomanagement en de bijbehorende weerstandscapaciteit/weerstandsratio worden uitgebreid toegelicht in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing. Er wordt op een transparante wijze verantwoording afgelegd over de risico's. In de Programmabegroting 2017 zijn ook indicatoren opgenomen om deze doelstelling te kunnen meten. Deze maken onderdeel uit van de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing. Doordat deze indicatoren ook landelijk verplicht zijn gesteld, is vergelijkbaarheid tussen gemeenten onderling ook mogelijk.

De prognose van het Centraal Planbureau is dat de groei van de Nederlandse economie aanhoudt met een gemiddelde groei van ruim 2%. We zien op termijn een afname van de overheidsschuld. Op basis van de informatie die nu bekend is, verwachten we geen extra noodzakelijke bezuinigingen vanuit het Rijk.

Realisatie in één oogopslag

 afgerond/gerealiseerd   gestart/onderhanden   nog niet opgestart

  Financiën op orde houden   Toelichting
1 Structurele lasten worden gedekt door structurele baten. Bij het opstellen van het bestedings- en dekkingsplan 2017-2020 zijn structurele lasten gedekt door structurele baten. 
2 Kostendekkende gemeentelijke producten.

De laatste drie jaar hebben we de kostendekkendheid van de leges/producten onder de loep genomen. Het proces van actualisatie van kostendekkendheid van de leges is verankerd in de planning- en controlcyclus. In het laatste kwartaal 2016 is een stappenplan ontwikkeld om vanaf 2017 de kostendekkendheid van de leges te actualiseren. Dit is in feite een continue proces.

3 Systeem van risicomanagement continueren en waar mogelijk verbeteren, waarbij risico’s worden gekwantificeerd en in relatie gebracht met de weerstandscapaciteit.

Risicomanagement heeft een prominente plek binnen onze organisatie. Voor de bepaling van de financiële positie zijn 3 pijlers gedefinieerd, te weten: dekking/sluitende begroting, financiering en risicomanagement/weerstandscapaciteit. In alle planning en control producten wordt hierover gerapporteerd. De pijlers worden gebruikt als sturingsinstrument. Er wordt actief gestuurd op de weerstandsratio. De pijler weerstandsratio ligt op de norm.

De kwaliteit van het systeem van risicomanagement wordt verbeterd door risicomanagement steeds meer te koppelen aan de interne controle. Hierover vindt ook afstemming plaats met onze huisaccountant PWC. Ook in 2017 zal er aandacht blijven om de kwaliteit van het risicomanagement verder te verbeteren. 

4 Woonlasten voor inwoners en bedrijven worden niet verhoogd met uitzondering van inflatie. Dit is in het coalitieakkoord 2014-2018 vastgelegd. De woonlasten zijn, behoudens de inflatie, niet gestegen.
5 Uden heft geen hondenbelasting of toeristenbelasting. Dit is in het coalitieakkoord 2014-2018 vastgelegd.
6 Voortvarende realisatie van de nog niet gerealiseerde bezuinigingstaakstellingen.

De bezuinigingstaakstelling van de afgelopen jaren bedraagt bijna € 7,6 miljoen. De realisatie van deze taakstellingen is nu op een haar na afgerond. De  bezuinigingsmonitor 2016 is  opgenomen in deze programmarekening. Voor 2016 zijn alle bezuinigingen afgewikkeld (gerealiseerd of afgeboekt). Kijken we naar 2020 dan resteert er nog een bezuinigingstaakstelling van € 240.000. Deze bezuinigingen worden naar verwachting in 2017 gerealiseerd.

Bij de voorbereiding van Begrotingsnotitie 2018 zullen deze taakstellingen eveneens worden beoordeeld. De taakstelling op onderwijs als gevolg van de overheveling van het buitenonderhoud naar de schoolbesturen, is volledig gerealiseerd. Dit is als zodanig opgenomen in de Programmabegroting 2017.

7 Actualiseren ‘Financiële verordening gemeente Uden.’ De nieuwe ‘Financiële verordening gemeente Uden’ is op 9 juli 2015 vastgesteld door de Raad. Gezien de landelijke ontwikkelingen is het noodzakelijk om de financiële verordening te actualiseren. Daar zijn we op dit moment mee bezig. De geactualiseerde verordening zal in 2017 aangeboden worden aan de Raad. 
8 Actief sturen op de schuldpositie door in het bestedings- en dekkingsplan daar geld voor te reserveren. Sturen op schuldpositie is een van de pijlers voor het sturen op de financiële positie. We zijn ons ervan bewust dat de schuldpositie van onze gemeente verbeterd kan worden. Dat dit onderwerp landelijk speelt is zichtbaar in de gewijzigde wet- en regelgeving. Er is nieuwe wetgeving omtrent de rentetoerekening en financieringskosten. De gevolgen hiervan zijn financieel verwerkt.
 

Prestatie indicatoren

Indicator Begroting is structureel in evenwicht
Werkelijk 2015 Ja
Prognose 2016 Ja (2016 en 2017 niet maar vanaf 2018 wel)
Werkelijk 2016 Ja (2016 en 2017 niet maar vanaf 2018 wel)
Informatiebron Programmabegroting gemeente Uden

                

Indicator Weerstandsratio tussen 1 en 2
Werkelijk 2015 2,51
Prognose 2016 tussen 1 en 2
Werkelijk 2016 2,14
Informatiebron Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing


 

Indicator Weerstandscapaciteit
Werkelijk 2015 € 36 mln
Prognose 2016 meer dan € 22,5 mln
Werkelijk 2016 € 47 mln
Informatiebron Programmarekening gemeente Uden


 

Indicator Ratio verstrekte geldleningen aan derden/verbonden partijen in relatie tot de gemeentelijke inkomsten mag niet meer toenemen*
Werkelijk 2015 12,6%
Prognose 2016 12,1%
Werkelijk 2016 10,9%
Informatiebron Programmarekening gemeente Uden
Aanvullende informatie * Dit ligt in lijn met het vastgestelde beleid om de verstrekte geldleningen terug te brengen naar € 0.
Indicator Goedkeurende controleverklaring voor getrouwheid en rechtmatigheid
Werkelijk 2015 Gerealiseerd, voor zowel rechtmatigheid als getrouwheid een goedkeurende controleverklaring behaald.
Prognose 2016 Voor zowel getrouwheid als rechtmatigheid een goedkeurende controleverklaring.
Werkelijk 2016 Gerealiseerd, voor zowel getrouwheid als rechtmatigheid een goedkeurende controleverklaring behaald.
Informatiebron Controleverklaring bij de Programmarekening gemeente Uden verstrekt door de controlerende externe accountant.