Verberg het menu

Naar een nieuw evenwicht

Een gedegen en transparant financieel beleid blijft één van de speerpunten. De gemeente Uden heeft vanaf de start van de recessie tot en met 2016 voor bijna € 7,7 miljoen aan structurele bezuinigingen doorgevoerd. Doelstelling van ons financieel beleid hierbij is dat inkomsten en uitgaven in evenwicht moeten zijn. We gaan zorgvuldig met overheidsgeld om, lasten van nu worden niet doorgeschoven naar toekomstige generaties. Eventuele nieuwe taken worden tegen maximaal dezelfde, maar bij voorkeur tegen lagere kosten uitgevoerd.

Op basis van de vele positieve geluiden, onder andere van het Centraal planbureau, mogen we stellen dat de economische crisis voorbij is. We zien de woningmarkt daadwerkelijk flink aantrekken en een toename van het aantal arbeidsplaatsen in Uden. Wij hopen te kunnen profiteren van deze gunstige ontwikkelingen en gaan er dan ook vanuit dat we zonder extra bezuinigingen kunnen gaan werken aan dat wat goed voor Uden is. Met ingang van 2014 zijn taken en budget van de transities naar gemeenten overgegaan. Inmiddels hebben we een goed beeld van de extra werkzaamheden die daar uit voortvloeien. We zullen hier in de komende begroting rekening mee moeten houden. 

Realisatie in één oogopslag 

 afgerond/gerealiseerd   gestart/onderhanden    nog niet opgestart

  Naar een nieuw evenwicht   Toelichting
1 Samen  met de Raad wordt invulling gegeven aan een nieuwe opzet van de programmabegroting (met bijbehorend meetplan, zodat resultaten transparant en meetbaar zijn).

De VNG heeft een set van 50 indicatoren aangereikt. Doelstelling hiervan is dat door het hanteren van uniforme prestatie indicatoren, gemeenten onderling beter vergelijkbaar zijn. De voorgeschreven indicatoren zijn besproken met het audit comité en integraal overgenomen in de Programmabegroting 2017-2020.

Eveneens in samenspraak met de audit commissie zullen de indicatoren voor het sociaal domein nog worden uitgebreid.

Daarnaast is in de Programmabegroting 2017, zoals ook aangekondigd in de Begrotingsnotitie 2017, een programma Bedrijfsvoering toegevoegd aan het programmaplan. Dat betekent dat de bedrijfsvoeringsaspecten zijn overgeheveld vanuit programma 5 Dienstbare en betrouwbare overheid. In programma 6 is op een transparante wijze de overhead van de gemeente Uden zichtbaar. Verder dateert de huidige digitale opzet van de planning en controldocumenten van 2011.

De ontwikkelingen op dit gebied hebben niet stilgestaan. We willen graag bijblijven bij deze ontwikkelingen en starten in 2017 in samenspraak met het audit comité een project dat moet leiden tot verdere verbetering van onze planning- & controlproducten.

2 De gemeentelijke organisatie is in balans met haar producten en diensten. Efficiency, kwaliteit en snelheid van handelen in het belang van inwoners, bedrijven en verenigingen staan daarbij voorop.

De personele formatie met betrekking tot bedrijfsvoering van de gemeente Uden is redelijk op maat. Dit blijkt uit het onderzoek vanuit "Vensters voor bedrijfsvoering" (VvB). Verder blijkt uit dit onderzoek dat de overhead van de gemeente Uden gunstig is te noemen ten opzichte van vergelijkbare gemeenten. Met ingang van 2014 zijn taken en budget van de transities naar gemeenten overgegaan. Inmiddels hebben we een goed beeld van de extra werkzaamheden die daar uit voortvloeien.  We zullen hier in de komende begroting rekening mee moeten gaan houden. 

3 De in de laatste jaren geplande bezuinigingen worden uitgevoerd. Eventuele nieuwe bezuinigingen worden in een zorgvuldig proces met inwoners, bedrijfsleven, verenigingen en instellingen afgestemd. De bezuinigingstaakstelling van de afgelopen jaren bedroeg bijna € 7,6 miljoen. De realisatie van deze taakstellingen is nu op een haar na afgerond. De  bezuinigingsmonitor 2016 is opgenomen in deze programmarekening. Voor 2016 zijn alle bezuinigingen afgewikkeld (gerealiseerd of afgeboekt). Kijken we naar 2020 dan resteert er nog een bezuinigingstaakstelling van € 240.000. Deze bezuinigingen worden naar verwachting in 2017 gerealiseerd. Bij de voorbereiding van Begrotingsnotitie 2018 zullen deze taakstellingen eveneens worden beoordeeld. 
4 De financiële consequenties van dit coalitieakkoord zijn in de Programmabegroting verwerkt. Het actuele financiële beeld is opgenomen in het bestedings- en dekkingsplan van de Programmabegroting 2017.
5 Het proces van deregulering vraagt blijvende aandacht. Bij het vaststellen van nieuwe regels wordt duidelijk aangegeven voor welke periode deze zijn.

Heeft bij herinrichting van de diverse processen continue aandacht. Ook bij de analyse van de kostendekkendheid van de leges wordt kritisch naar de diverse processen gekeken. In 2016 is hiervoor een stappenplan ontwikkeld.

De gemeente Uden doet mee aan een pilot programma om te kijken of een applicatie raadzaam kan zijn om de kostendekkendheid van leges sneller te berekenen.

6 Verder ontwikkelen van integraal vastgoedmanagement, inclusief evalueren organisatiestructuur (vastgoed en accommodaties), door middel van een nota "integraal vastgoed management". Een eerste inventarisatie heeft plaatsgevonden. Het gaat hier over de interne taak- en werkverdeling van de ambtelijke organisatie. De volgende fase is het harmoniseren van de diverse afspraken, prijzen en werkwijzen. De ontwikkelvisie wordt naar verwachting in de eerste helft van 2017aangeboden. Met name de gesprekken in de diverse gebieden met de inwoners m.b.t. mogelijk zelfbeheer vragen veel tijd en afstemming.
7 Strategisch vastgoedportefeuillebeheer; o.b.v. behoefte geformuleerd in beleid en voorzieningenplanning. Er is een inventarisatie van alle gemeentelijke eigendommen gemaakt. Gekeken wordt naar een rendement tussen "bezettingsgraad" en "wat nodig is in de wijk". Als gevolg van de hierboven beschreven gesprekken m.b.t. zelfbeheer is de verwachte oplevering medio 2017.
8 Onrechtmatig grondgebruik aanpakken door project ‘legaliseren’ voort te zetten / af te ronden. Het project is  per 1 oktober geëindigd en is in het reguliere werk opgenomen.
9 Onderzoek dat het beheer (personeel) van de accommodaties aan een mogelijk externe partij (IBN) uitbesteed gaat worden. Eind 2016 is door de gemeenten in Noordoost-Brabant besloten te gaan samenwerken met IBN voor de uitvoering van de Participatiewet. De samenwerking duurt voorlopig 4 jaar. IBN gaat voor de gemeenten behalve de Wsw (Wet sociale werkvoorziening) ook beschut werk en de re-integratie van een deel van de bijstandsgerechtigden uitvoeren. Bijvoorbeeld mensen met een medische of sociaal-maatschappelijke handicap. Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk mensen die vanaf 1 januari 2017 beginnen bij IBN, na verloop van tijd aan de slag kunnen bij reguliere werkgevers.

Prestatie indicatoren

Indicator Realiseren geplande bezuinigingen
Werkelijk 2015 € 675.000
Prognose 2015 Realiseren van begrote bezuinigingen in 2015
Werkelijk 2015 In 2016 is er voor € 500.000 aan bezuinigingen gerealiseerd 
Informatiebron Bezuinigingsmonitor gemeente Uden
Aanvullende informatie Monitor van geplande bezuinigingen wordt per kwartaal aan het College en de Raad gepresenteerd.
Indicator Burgertevredenheidscore voor participatie (uit tweejaarlijkse burgerpeiling)
Werkelijk 2015 In 2015 is er geen onderzoek geweest
Prognose 2016 6,5
Werkelijk 2016 Geen gegevens beschikbaar*
Informatiebron Waarstaatjegemeente.nl/burgerpeiling (via KING/VNG)
Aanvullende informatie In 2017/2018 zal de gemeente Uden weer deelnemen aan een onderzoek.
Indicator De Programmabegroting voldoet aan de wensen van de Raad
Werkelijk 2015 Uit gesprekken met de audit commissie is gebleken dat het lastig is een cijfer te geven aan de opzet van de planning- en controlproducten. De ambtelijke organisatie is periodiek in gesprek met de audit commissie. Hierbij wordt regelmatig afgestemd of de planning- en controlproducten voldoen aan de wensen. Eventuele verbeteringen van de producten worden gezamenlijk met de audit commissie doorgevoerd.
Prognose 2016 Beoordeling opzet Programmabegroting met een 7.
Werkelijk 2016 De situatie is niet gewijzigd ten opzichte van vorig jaar. Uit een gesprek met de audit commissie is gebleken dat het lastig was een cijfer te geven aan de opzet van de planning- en controlproducten. De ambtelijke organisatie is periodiek in gesprek met de audit commissie. Hierbij wordt regelmatig afgestemd of de producten voldoen aan de wensen. Eventuele verbeteringen van de planning- en controlproducten worden gezamenlijk met de audit commissie doorgevoerd.
Informatiebron Audit commissie (namens de Raad)