Verberg het menu

Samenwerken in de regio

Gemeente Uden maakt deel uit van diverse samenwerkingsverbanden in de regio. De samenwerking binnen de regio Noordoost Brabant en AgriFood Capital zijn belangrijke pijlers voor de lokale en regionale economie. Uden wil hier nadrukkelijk in participeren. Deze samenwerking is in 2000 gestart met de ondertekening van ‘Het pact van Ruwenberg’. Binnen de samenwerking werken Ondernemers, Onderwijs en Overheden (de 3 O’s) met elkaar aan versterking van het economisch klimaat in de regio. Binnen het overheidsdeel zijn de aandachtsgebieden; economie, duurzame leefomgeving en bereikbaarheid en mobiliteit. Dit jaar is daar arbeid aan toegevoegd. Dit voorjaar heeft de raad besloten om de samenwerking met vier jaar te verlengen (2017-2020).

In AgriFood Capital is het project “The Firestarters” opgestart. Werkgevers nemen met elkaar en met kritische jongeren hun vraagstukken onder de loep en zetten frisse oplossingen om in actie. In een traject van ongeveer een jaar wordt met zes verschillende bedrijven en een groep jongeren onderzocht hoe toekomstbestendig de eigen organisatie is, welke verbeterpunten er zijn, en wordt er een passend verbeteractieplan gemaakt en ook uitgevoerd.

Een ander project is Agro As de Peel: een integrale gebiedsaanpak met als doel de ontwikkeling van een duurzame agrarische sector met toekomstperspectief. Daarbij het gebied ontwikkelen tot een proeftuingebied met ruimte voor initiatieven, innovaties op het vlak van economie, ecologie en maatschappij. Het project is één van de integrale gebiedsopgaven van het programma Groen Blauw. Met het opstellen van de uitvoeringsstrategie is deze opgave als één van de kansrijke gebieden binnen de regio op de kaart gekomen. Het gebied heeft de potentie als proefgebied in de regio voor een duurzame agrarische sector. Met kansen voor innovatieve concepten, effectief ruimtegebruik, versterken leefomgeving en landschapsstructuur.

Deelnemers: de gemeenten Uden, Landerd, Boekel, St.-Anthonis en Mill-St.Hubert, ZLTO, HAS, Wageningen Universiteit en Researchcentrum, Brabantse Milieu Federatie, Waterschap Aa en Maas, Provincie Noord-Brabant en ondernemers uit het gebied.

Met de gemeenten Bernheze, Landerd en Oss is het voorstel gedaan om op het gebied van ICT te gaan samenwerken (de z.g. BLOU-samenwerking). Dit jaar wordt onderzoek gedaan naar de manier waarop dat het beste kan. Uiteindelijk levert dit een bedrijfsplan op. Op basis van dit plan kan definitieve besluitvorming over de samenwerking eind van dit jaar plaatsvinden. Samenwerking is vooral nodig om de steeds sneller gaande ontwikkelingen goed in de ambtelijke organisatie in te bedden. Ook zijn de gemeenten door een bredere samenwerking minder kwetsbaar.

Inzake de ontwikkeling van een (mogelijke) Maashorstgemeente, is inmiddels een verkennend onderzoek gestart om te beoordelen op welke wijze de gemeente Landerd en de gemeente Uden, in gelijkwaardigheid, samen een nieuwe Maashorstgemeente willen vormen.

De afgelopen maanden is een mogelijke fusie van de gemeenten Landerd en Uden onderwerp van gesprek geweest. De gemeenteraad van Uden heeft al eerder uitgesproken om samen met Landerd en (mogelijk ook) Bernheze een Maashorstgemeente te willen vormen. Een belangrijk argument voor opschaling is dat dit een versterking van de positie in de regio kan betekenen. Een nieuwe gemeente kan daardoor voordelen opleveren voor burgers en bedrijven. Een voorgenomen verkenning was erop gericht de voordelen van samengaan nader te onderzoeken. Op 16 maart jl. hebben de gemeenteraden van Landerd en Uden onafhankelijk van elkaar gesproken over het Plan van aanpak van de verkenning om te komen tot een Maashorstgemeente. De gemeenteraad van Uden heeft ingestemd met het Plan van aanpak. De gemeenteraad van Landerd stemde tegen de verkenning. Dat betekent dat het proces van een mogelijke fusie stil gezet is.
Uden blijft ook in de toekomst streven naar de vorming van een Maashorstgemeente met Landerd en zo mogelijk Bernheze en blijft dan ook open staan voor initiatieven van de buurgemeenten.

Realisatie in één oogopslag

 afgerond/gerealiseerd  gestart/onderhanden  nog niet opgestart

  Samenwerken in de regio   Toelichting
1 Udense bedrijven en onderwijs stimuleren om projecten op te zetten binnen Agrifood Capital. Dit is een continue activiteit. Ook dit jaar zijn projecten als “Keukenbazen” en “Food to Fit awards” gefaciliteerd.
2 Faciliteren van kennistafels met ondernemers om innovatie en business te stimuleren. In samenwerking met Agrifood Capital en UOV De Kring zijn enkele bijeenkomsten georganiseerd om ondernemers te stimuleren innovatieve projecten op te zetten.
3 Bestuurlijke en ambtelijke deelname in diverse regionale netwerken.

Naast ambtelijke deelname in de verschillende regionale netwerken heeft Uden op bepaalde onderwerpen ook op bestuurlijk niveau een stevige rol gepakt. Uden neemt deel aan de regionale bestuurlijke kopgroep detailhandel.

Uden zit ook in de regionale bestuurlijke kopgroep infrastructuur en is bestuurlijk trekker van Agro-as de Peel (dit project is hierboven beschreven).

Prestatie indicatoren

Indicator Aantal bedrijven wat deelneemt aan projecten binnen Agrifood Capital
Werkelijk 2015 3: Carezzo Nutrition heeft een eervolle vermelding ontvangen bij de BOV Agri Food to Fit Award. Blauwrijk en Aroma Uden zijn betrokken bij REAP projecten. Gemeente Uden heeft deelgenomen aan een project voor het in beeld brengen van de AgriFood structuur in de gemeenten van Agro-as de Peel. Hiervoor is door de HAS een onderzoek uitgevoerd.
Prognose 2016 Elk jaar minimaal één ondernemer meer bij een project betrokken (voor 2016: 3)
Werkelijk 2016 NTO
Informatiebron Jaarverslag Stichting Agrifood Capital
Aanvullende informatie De invloedsfeer op de stichting (vanuit de gemeente) is beperkt.