Verberg het menu

Duurzaam wonen en ondernemen

De gehele woningmarkt in de regio Uden kende het afgelopen jaar een krachtig herstel. Dit herstel kenmerkte zich door een toename van het aantal transacties, stijgende transactieprijzen en stabiele(re) verkooptijden. In 2016 zijn 131 woningen in aanbouw genomen. Medio 2016 zijn we, naar aanleiding van de wijzigingen in de regeling Starterslening, gestopt met het verstrekken van de Starterslening. In 2016 hebben we intern voorbereidingen in gang gezet voor de komst van de Omgevingswet (2018-2019) en is de Nota grondbeleid vastgesteld, waarin we het kostenverhaal verwerken.

In Uden Noord is gewerkt aan onder andere de ontwikkeling van het Foodcourt met daarin Mc Donalds, Subway en KFC. Het bestemmingsplan is door de gemeenteraad vastgesteld. In het centrum is het Brabantplein heringericht en er is budget gereserveerd voor het herinrichten van de Marktstraat. Het budget voor gratis wifi is omgevormd tot budget voor het project Smart City Uden Centrum. Starters zijn ondersteund door een financiële bijdrage aan Startersmarktplaats Veghel-Uden-Schijndel en er is ondersteuning van het initiatief van Misfits in het centrum. Wat betreft bedrijventerreinen is 6.082 m2 aan grond verkocht en circa 8 ha in optie genomen. De bedrijventerreinen hebben in 2016 het certificaat KVO (Keurmerk Veilig Ondernemen) behaald. In de regio Noordoost Brabant is het regionale afsprakenkader bedrijventerreinen vastgesteld.  

In het kader van de Duurzaamheidsagenda 2015-2020 zijn flinke stappen gezet richting het realiseren van een zonnepark op Hoogveld-zuid. Het regionale digitale loket Brabant woont slim ondersteunt sinds oktober woningeigenaren in het realiseren van energiebesparende maatregelen. Wederom zijn verschillende burgerinitiatieven gefaciliteerd. Extra laadpunten voor elektrische auto’s zullen geplaatst worden via de gezamenlijke provinciale aanbesteding van laadpalen. In 2016 is gestart met de voorbereiding van een elektrisch deelauto concept in Uden. De plaatsing van zonnepanelen op het dak van het gemeentehuis is aanbesteed en verdere energiebesparende maatregelen voor onze gemeentelijke gebouwen zijn voorbereid.

Op basis van de afvalproeven zijn middels de BOB-methodiek inzamelmethodes voorgesteld die met de raad worden besproken.

Het GemeentelijkRioleringsPlan (vGRP+)  is in nauwe samenwerking met het waterschap Aa en Maas geactualiseerd en in december 2016 door de raad vastgesteld.

De aandacht voor Vitaliteit en Gezondheid van het buitengebied en Dierenwelzijn zijn belangrijke speerpunten die de komende jaren op de agenda staan. Daarnaast wordt de maatschappelijke dialoog met de omgeving bij nieuwe ontwikkelingen steeds belangrijker.
Dit nieuwe (provinciale) beleid is verwerkt tot een aanpassing nota van uitgangspunten buitengebied, die de basis vormt voor de partiele herziening van het bestemmingsplan buitengebied. Deze nota van uitgangspunten is in mei 2016 door de raad vastgesteld. De planning is dat de vaststelling van de partiele herziening, aanpast op het laatste (provinciale) beleid) in december 2016 plaatsvindt. Ook zijn er in 2016 een twintigtal kleine (veeg) plannen meegenomen in de partiele herziening.
De eerste deelprojecten van het programma Meer Maashorst (Landschappen van Allure)  zijn in 2016 in uitvoering komen. Eind 2017 moeten alle projecten uitgevoerd zijn.

Het programma Duurzaam wonen en ondernemen heeft vier doelstellingen. Ga direct naar:

Ieder programma heeft een eigen menuknop. Hier vindt u informatie over: