Verberg het menu

Bouwen naar behoefte

Het college heeft de ambitie te voorzien in de huidige en toekomstige woonbehoefte, hierop stemmen we het woningaanbod en het woningbouwprogramma, zoveel als mogelijk af. Het afgelopen jaar kende de gehele woningmarkt in de regio Uden een krachtig herstel. Dit herstel kenmerkte zicht door een toename van het aantal transacties, stijgende transactieprijzen en stabiele(re) verkooptijden. In 2016 zijn 131 woningen in aanbouw genomen, waarvan 73 koopwoningen (ca. 56%) en 58 huurwoningen (ca. 44%). We verwachten in 2017 ongeveer 150 woningen in aanbouw te nemen, waarbij we rekening houden met eventuele beroepsprocedures bij de Raad van State.

Om te kunnen voorzien in de behoefte aan sociale huurwoningen hebben we in 2016 de bestemmingsplannen vastgesteld, waarmee we ca. 50-55 tijdelijke huurwoningen voor onder andere starters kunnen realiseren. We verwachten dat deze woningen medio 2017 gerealiseerd worden. Daarnaast hebben we verschillende plannen in voorbereiding genomen om de extra vraag naar sociale huurwoningen (extra bouwopgave van 80 sociale huurwoningen), als gevolg van de toename van het aantal te huisvesten vergunninghouders, te kunnen realiseren. We verwachten dat deze woningen in 2017 in aanbouw genomen kunnen worden.

Begin 2016 hebben we, in aanvulling op het Huisvestingsbeleid (tijdelijke) arbeidsmigranten, uitvoeringsregels vastgesteld. Dit beleid wordt geevalueerd als er meerdere casussen zijn afgerond. Naar verwachting is dat in 2018. Daarnaast zijn we in de tweede helft van 2016, naar aanleiding van de wijzigingen in de regeling Starterslening, gestopt met het verstrekken van de Starterslening.

In 2016 hebben we intern voorbereidingen van de komst van de Omgevingswet (2018-2019) in gang gezet. De raad is daar medio 2016 middels een thema-avond over geïnformeerd. Samen met de gemeente Landerd hebben we een projectleider aangesteld die het gezamenlijke proces van de komst van de Omgevingswet zal gaan trekken. In 2017 wordt het programmaplan aan de raad voorgelegd. Tegelijkertijd loopt een eerste pilot rond de vertaling van de Omgevingsvisie naar de praktijk. Daarnaast is eind 2016 de Nota grondbeleid vastgesteld, waarin we het kostenverhaal verwerken.

Realisatie in één oogopslag

​ afgerond/gerealiseerd  ​ gestart/onderhanden   nog niet opgestart

  Bouwen naar behoefte   Toelichting
1 Uitvoeren woningmarktonderzoek. Het woningmarktonderzoek is in juni 2015 afgerond. 
2 (Half)jaarlijks monitoring woningbouwprogramma. (Half)jaarlijkse monitoring over geheel 2016 is uitgevoerd. Deze actie keert jaarlijks terug.
3 Realiseren woningen (volgens programma). In 2016 zijn 131 woningen in aanbouw genomen. 
4 Uitvoeren Starterslening.

Tweede helft 2016 zijn we gestopt met het verstrekken starterslening.

5 Bestemmingsplannen doorlopend actualiseren (continue). In 2016 is de inventarisatie met betrekking tot het bestemmingsplan woongebieden Kom Uden uitgevoerd. Naar verwachting zal in het eerste kwartaal 2017 het concept bestemmingsplan gereed zijn, waarna medio 2017 het ontwerpplan ter visie gaat. We verwachten eind 2017 het bestemmingsplan vast te kunnen stellen. 
6 Implementeren veranderde wet-en regelgeving:
- WABO/BOR/Bijlage 2
- Herziening Woningwet (2015)
- Besluit Militaire luchthavens (luchthavenbesluit Volkel (planning 2015-  2016)
- Omgevingswet (planning 2018-2019)
 

1. WABO/BOR/Bijlage 2 zijn geïmplementeerd.
2. De implementatie van de Herziening Woningwet is gereed.
3. Op 1 november 2015 is het Luchthavenbesluit Volkel in werking getreden. Daarmee is het
Besluit militaire luchthavens van toepassing.
4. Voorbereidingen implementatie Omgevingswet zijn gestart. Omgevingsvisie is vastgesteld. In 2017, 2018 en 2019 voeren we de daadwerkelijke implementatie uit

7 Opstellen uitvoeringsregels met betrekking tot het  huisvestingsbeleid arbeidsmigranten. In maart 2016 zijn de uitvoeringsregels vastgesteld
8 Actualiseren nota grondbeleid In december 2016 is de Nota Grondbeleid vastgesteld.
9 Monitoren en (indien noodzakelijk) actualiseren prestatieafspraken met Area (continue). We monitoren ieder trimester de  prestatieafspraken met Area. Daarnaast zijn we in de tweede helft van 2016 samen met Area en de bewonersraad Area tot nieuwe prestatieafspraken 2017 gekomen. Het proces voor 2017 is inmiddels van start gegaan.

Prestatie indicatoren

Indicator Aantal woningen per jaar
Werkelijk 2015 203*
Prognose 2016 100 woningen
Werkelijk 2016 131**
Informatiebron Woningbouwprogramma
Aanvullende informatie

* Het aantal in aanbouw genomen woningen lag aanzienlijk hoger dan geprognotiseerd. Met name ontwikkellocaties Velmolen-Oost en Maatsestraat (nieuw Hoeven) waren sneller tot ontwikkeling gekomen.

** Het werkelijke aantal woningen in 2016 is hoger dan geprognosticeerd omdat de ontwikkeling van Julianastraat 9-11 en Velmolenweg ‘nr19’ niet waren voorzien.