Verberg het menu

Koploper in duurzaamheid

De Duurzaamheidsagenda 2015-2020 is de leidraad op basis waarvan de activiteiten voor duurzaamheid plaatsvinden. In 2015 en 2016 is al met een groot deel van de 36 in de agenda benoemde maatregelen aangevangen. Een aantal is inmiddels afgerond en andere hebben een looptijd tot 2020. Op hoofdlijnen geeft de duurzaamheidagenda invulling aan de volgende doelen:

  • een energieneutraal Uden in 2035;
  • niet meer dan 75 kg restafval per inwoner in 2020;
  • Uden voldoet aan de standaard van MVO-Nederland.

Het opnemen van een duurzaamheidsparagraaf in raadsvoorstellen en collegeadviezen is inmiddels gerealiseerd. Budget voor ondersteuning van duurzame burgerinitiatieven is in de begroting 2017 opgenomen en dit jaar wordt hiervoor een beleidsregel opgesteld. Er is een aanvang gemaakt met het creëren van bewustwording voor energiebesparing bij woningeigenaren en ondersteuning bij het treffen van energiebesparende maatregelen via Brabant woont slim. Het digitale loket is oktober 2016 on-line gegaan. Het buurtinitiatief Germenzeel is gefaciliteerd bij hun ambitie voor maximale duurzaamheid voor deze buurt, door onder andere huurwoningen samen met Area te voorzien van dakisolatie en zonnepanelen.

Er is een partij geselecteerd voor de ontwikkeling en beheer van het zonnepark op Hoogveld Zuid. De Omgevingsvergunning is verleend en de SDE+ subsidie is toegekend. De realisatie kan van start gaan zodra er een uitspraak is op het ingestelde beroep tegen de omgevingsvergunning. Naast de 7 hectaren grond van de gemeente is de ontwikkelaar, TPSolar, bezig om nog eens 7 hectaren van aanliggende grondeigenaren toe te voegen aan het project.

De gemeente Uden heeft zich aangesloten bij het inkoopproject voor elektrische laadpalen van de Provincie Noord Brabant. De uitvoering hiervan is in januari 2017 gegund. We hebben voor 15 locaties laadpalen aangevraagd voor plaatsing in de openbare ruimte. Particuliere elektrische rijders kunnen een aanvraag doen voor het plaatsen van een publiek oplaadpunt.

Samen met IBN en Area onderzoeken we de mogelijkheden om een elektrisch deelauto systeem in Uden op te zetten. Te starten met bedrijven en organisaties en later uit te breiden met het beschikbaar stellen van de deelauto’s aan de inwoners van Uden. Met een deelauto systeem streven wij een aantal doelen na te weten: duurzame mobiliteit voor de gemeentelijke organisatie, bevorderen van elektrisch rijden cq bevorderen overgang naar duurzame energievoorziening, verbeteren mobiliteit voor inwoners, schonere lucht, minder parkeerdruk etc.

Voor de verdere integratie van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) in de gemeentelijke bedrijfsvoering is een uitvoeringsplan opgesteld.
Er is in 2016 een opzet voor een MVO-bedrijfsplan gemaakt. Op 9 onderdelen (Gedragscode / interne eisen, Wet- en Regelgeving / externe eisen, Goed bestuur, Personeelsbeleid, Klantenbeleid, Omgevingsbeleid, Ketenbeleid, Milieubeleid en Communicatie) wordt door de organisatie een stappenplan uitgewerkt. Dit plan wordt in het tweede kwartaal 2017 afgerond.

  • De afvalinzameling in het gemeentekantoor is duurzaam (gescheiden) heringericht.
  • Het gemeentekantoor wordt steeds duurzamer: In de eerste helft van 2017 worden zonnepanelen op het dak aangebracht, de binnenverlichting wordt door led-verlichting vervangen en een optie voor het betrekken van warmte/koude vanuit de WKO-installatie van Markant Uden wordt onderzocht.
  • Een deelauto-project (elektrisch) voor dienst- en/of studiereizen is in voorbereiding en ook het wagenpark wordt binnenkort verduurzaamd.

In aanvulling op de zonnepanelen op het dak hebben we besloten om ook Nieuwe Markt 3 en sporthal de Wervel van zonnepanelen te gaan voorzien. We onderzoeken op welke andere gemeentelijke gebouwen ook nog zonnepanelen gelegd kunnen worden.

Voor het uitdragen van MVO naar ondernemers in Uden zijn werkgroepen voor de thema’s energie en afval geformeerd, en is een pilot uitgevoerd bij Tennant N.V. voor het ontwikkelen van een energiescan bij bedrijven. Samen met SBBU en Tennant N.V. bereiden we een informatie bijeenkomst voor om Udense ondernemers te informeren over de resultaten van de scan en te stimuleren dit ook voor hun bedrijf te doen.

Voor het bewuster maken van het belang van duurzaamheid en het communiceren over de bereikte resultaten is een communicatie strategie ontwikkeld die zal worden ingezet om bewustwording te creëren en duurzaam handelen te stimuleren.

In 2016 zijn twee afvalproeven bij de laagbouw om tot de beste inzamelmethode voor gft, papier, verpakkingen en restafval uitgevoerd. De ervaringen en ideeën van de bewoners uit deze proefgebieden hebben een belangrijke rol gespeeld bij de keuzes voor de toekomstige inzamelmethodes. Dit wordt in februari/maart middels de BOB-methodiek besproken met de raad.

Bij een aantal hoogbouwcomplexen wordt samen met beheerders van deze complexen bepaald en uitgeprobeerd hoe de afvalscheiding bij hoogbouw te verbeteren.
Naast deze bronscheiding wordt bekeken of nascheiding van het grof restafval een aanvulling kan zijn op de bestaande bronscheiding om alsnog zo veel mogelijk materiaal her te gebruiken.

Het GemeentelijkRioleringsPlan (vGRP+)  is in nauwe samenwerking met het waterschap Aa en Maas geactualiseerd en in december 2016 door de raad vastgesteld. 

Realisatie in één oogopslag

​ afgerond/gerealiseerd  ​ gestart/onderhanden   nog niet opgestart

  Koploper in Duurzaamheid   Toelichting
1 Uitvoeren van de in 2015 door de raad vastgestelde duurzaamheidsagenda. De uitvoering van de voor 2016 geplande maatregelen is gerealiseerd.
2 Faciliteren van nieuwe- en bestaande duurzame initiatieven. Dit is een doorlopende activiteit. Wij ondersteunen initiatieven die voortkomen uit de G1000 top.
3 Communicatie/educatie over het begrip Circulaire economie.

Circulaire economie is de rode draad van het duurzaamheidsbeleid en –agenda. Maatregelen zijn: het gebruik van cradle to cradle en biobased producten actief ondersteunen en 25% van de door de gemeente gebruikte materialen zijn in 2020 C2C of biobased.

4 Conform Circulaire economie handelen in onze gemeentelijk uitvoering. De toepassing van het ‘Circulair’ handelen in onze gemeentelijke uitvoering zal nader worden uitgewerkt.
5 Deelnemen aan de kopgroep van MVO ondernemers. De gemeente heeft deelgenomen aan deze kopgroep. Dit traject bestond uit 9 thema bijeenkomsten.
6 Faciliteren van initiatieven die het handelen van woningeigenaren stimuleren. Via de Energiecoöperatie Uden stimuleert en ontzorgt ‘Thuis warm’ woningeigenaren bij het treffen van energiebesparingsmaatregelen.
De gemeente Uden heeft samen met andere gemeentelijke overheden in Noordoost Brabant de samenwerkingsovereenkomst Brabant woont slim(BWS) ondertekend. Het digitale loket van BWS is in oktober 2016 gelanceerd.
 
7 Het gemeentelijk wagenpark verduurzamen. De aanbesteding voor de aanschaf van duurzame voertuigen wordt voorbereid. De eerste voertuigen zullen dit jaar aangeschaft worden.
In 2016 is gestart met onderzoek naar de haalbaarheid om een deel van de gemeentelijke dienstreiskilometers via een elektrische deelauto te laten plaatsvinden. We verwachten dat dit concept in mei 2017 van start gaat.
 
8 Pilots uitvoeren bij laag- en hoogbouw om afvalscheiding te verbeteren. Afvalproeven laagbouw zijn geëvalueerd en vertaald in een raadsadvies. Bij de hoogbouw zijn de gesprekken met de beheerders gestart.
9 Initiatieven onderzoeken om hergebruik van producten en materialen te verhogen. Nascheiding van het grof restafval is mogelijk en wordt voor 2017 opgestart.
10 Afschaffen van de stortbon om gratis afval bij de milieustraat in te kunnen leveren. Met ingang van 2016 wordt geen stortbon meer verstrekt.
11 Communicatie over afval verbeteren. Verbeteringen worden getest in afvalproeven. Dit is een continue proces.
12 Adviseren van bedrijven en maatschappelijke organisaties ten aanzien van mogelijkheden van duurzame energie. Dit is een doorlopende activiteit.
13 Haalbaarheid onderzoeken van een zonnepark op gemeentelijke gronden. Er is een partij geselecteerd waaraan de gemeentelijke gronden worden verhuurd voor de ontwikkeling van een zonnepark op Hoogveld Zuid. De Omgevingsvergunning is verleend en SDE+ subsidie is toegekend.
14 Met Energie Uden de potentie van duurzame energie-productie-locaties onderzoeken en realiseren. Er zijn verkenningen uitgevoerd naar deze mogelijkheden. Er is onder andere een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar mogelijkheden op Hoogveld Zuid.
15 Uitbreiding van het aantal laadvoorzieningen voor fiets en auto. Het provinciaal laadpalenproject voor elektrische auto’s is gegund en de verwachting is dat binnenkort aanvragen kunnen worden gedaan. Enkele locaties zijn voorzien van stopcontacten voor het opladen van E-fietsen.
16 Uitvoeren van de acties uit het energieakkoord.
 
De acties uit het energieakkoord zijn opgenomen in de duurzaamheidsagenda 2015-2020. Met ingang van de begrotingsnotitie 2018 zal hierover niet meer gerapporteerd worden omdat deze activiteit reeds is afgesloten.

Prestatie indicatoren

Indicator Behaalde besparing in kwh / € door gebruik van zonnepanelen
Werkelijk 2015 107.875 kwh per jaar/ € 10.770
Prognose 2016 0 (zonnepanelen op gemeentehuis tellen in 2016 nog niet mee in de besparing omdat installatie in dat jaar niet haalbaar is)
Werkelijk 2016 0, conform prognose zijn de zonnepanelen op het gemeentehuis nog niet geïnstalleerd. De installatie zal in het voorjaar van 2017 plaatsvinden.
Informatiebron Erkende productspecificaties
Aanvullende informatie Per duurzame maatregel (zonnepaneel)