Verberg het menu

Projecten

Toelichting projecten

Onderstaand wordt een toelichting gegeven op grote projecten (restant krediet >€ 500.000) van dit programma. Hierbij is gekeken naar Planning, Budget en Risico.

Woonrijp maken Hoenderbos III
Planning Langzamer dan planning
Budget Inkomsten hoger / uitgaven lager (conform budget)
Risico Lage kans en weinig impact

Herontwikkeling van het laatste deel van Hoenderbos III is vertraagd. Het laatste deel wordt in 2017 gerealiseerd, waarna het woonrijp maken kan worden afgerond.

Bouw- en woonrijp maken Velmolen Oost
Planning Langzamer dan planning
Budget Inkomsten lager / uitgaven hoger
Risico Lage kans en weinig impact

Het bouw- en woonrijp maken van het plangebied is sterk afhankelijk van de voortgang van de woningbouw. Andere delen van de zuidzijde worden in het voorjaar van 2017 woonrijp gemaakt. Dit is afhankelijk van de oplevering van de woningen die in aanbouw zijn.


Vervanging pompen drukriolering
Planning Langzamer dan planning
Budget Inkomsten hoger / uitgaven lager (conform budget)
Risico Lage kans en weinig impact

Fase 2 is in 2016 voorbereid, de uitvoering van fase 2 vindt plaats in 2017. Verwacht wordt dat de vervanging van de pompen en kasten van de drukriolering in 2017 geheel afgerond is. Vanwege meer uitzoek- en onderzoekwerk is er enige vertraging opgetreden.


Landschap van Allure (Maashorst inclusief verstrekking dreven en driften)
Planning Langzamer dan planning
Budget Inkomsten hoger / uitgaven lager (conform budget)
Risico Hogere kans en weinig impact

Het project is in uitvoering. Door vertraging in grondaankopen lopen deelprojecten achter op planning. Daarnaast vergt bewonersoverleg meer aandacht in de voorbereidingsfase van diverse deelprojecten, waardoor uitvoering enigszins later plaatsvindt dan voorzien.
Er is een risico dat delen van project niet uitgevoerd kunnen worden door het niet tijdig kunnen verwerven van percelen.