Verberg het menu

Versterken buitengebied

Het buitengebied is steeds meer de aanjager van de ontwikkeling van Uden als recreatieve gemeente. Het aantal agrarische bedrijven dat omschakelt tot een recreatieve functie of zich verbreedt met een recreatieve functie, blijft de laatste jaren stijgen.

De komende jaren ligt de nadruk op het nastreven van een zorgvuldige veehouderij voor de bestaande bedrijven zoals vastgelegd in de provinciale Verordening Ruimte 2014 en gemaakte afspraken in de regio.

Het beleid en de toegestane ontwikkelingsmogelijkheden voor de veehouderijen is ingrijpend gewijzigd: uitbreiding van veehouderijbedrijven is geen recht, maar moet 'verdiend' worden. De aandacht voor Vitaliteit en Gezondheid van het buitengebied en dierenwelzijn zijn hierbij belangrijke speerpunten die de komende jaren op de agenda staan. Daarnaast wordt de maatschappelijke dialoog met de omgeving bij nieuwe ontwikkelingen steeds belangrijker.

Dit nieuwe (provinciale) beleid is verwerkt tot een aanpassing nota van uitgangspunten buitengebied, die de basis vormt voor de partiele herziening van het bestemmingsplan buitengebied. Deze nota van uitgangspunten is in mei 2016 door de raad vastgesteld. Ook zijn er in 2016 een twintigtal kleine (veeg) plannen meegenomen in de partiele herziening. De planning is dat de vaststelling van de partiele herziening, aanpast op het laatste (provinciale) beleid) en na verwerking van alle zienswijzen in juni 2017 plaatsvindt. In 2017 wordt opnieuw gestart met een nieuwe veegronde waarbij kleinere ruimtelijke plannen tegelijkertijd in procedure worden gebracht.

De gemeente is enerzijds regisseur van het “Udens deel” van het project Meer Maashorst (Dynamisch Landschap Uden) en anderzijds verantwoordelijk voor de uitvoering van het deelproject “Beter bewegen” wat zich richt op het fysieke aspect van het gezonde landschap. De voorbereiding van de projecten is in volle gang. De eerste deelprojecten zijn in 2016 in uitvoering komen. Eind 2017 moeten alle projecten uitgevoerd zijn.

Realisatie in één oogopslag

​ afgerond/gerealiseerd  ​ gestart/onderhanden   nog niet opgestart

  Versterken Buitengebied   Toelichting
1 Het opstellen van een partiële herziening van het bestemmingsplan Buitengebied 2011-2013 naar aanleiding van de provinciale Verordening Ruimte 2014 (uitwerking provinciale Verordening voor de thema’s veehouderij, volksgezondheid en een maatschappelijke dialoog). De aanvulling van de nota van uitgangspunten 2012 is in overleg met de klankbordgroep en raadswerkgroep opgesteld en verwerkt tot een ontwerp van de  partiele herziening van het bestemmingsplan Buitengebied, afgestemd op de provinciale Verordening 2014, de uitspraak van de Raad van State en andere ontwikkelingen zoals afstemming met de nieuwe Geurverordening. Hierover heeft de raad in mei 2016 een besluit genomen. In augustus 2016 is het ontwerp ter inzage gelegd en in september is gestart met het beoordelen van de 83 zienswijzen. De vaststelling van de partiele herziening van het bestemmingsplan Buitengebied staat, na diverse inhoudelijke overleggen waar onder met de klankbordgroep en raadswerkgroep, in juni 2017 op de agenda.
2 Een nieuwe werkwijze voor het sneller en efficiënter doorlopen van ruimtelijke procedures, waarbij de gemeente nieuwe economische dragers en vrijetijdseconomie stimuleert.

In de partiële herziening van het bestemmingsplan Buitengebied 2014 is nu het eerste veegplan opgenomen. Op 23 juni 2015 heeft het college besloten om 24 ontwikkelingen mee te nemen als veegronde in de procedure van het bestemmingsplan Buitengebied. In 2017 wordt  gestart met een tweede veegronde om nieuwe ruimtelijke plannen/ontwikkelingen weer tegelijkertijd in procedure te brengen.

3 Opstellen nieuwe geurverordening. De geurverordening is vastgesteld op 17 februari 2016 en er heeft een afstemming plaatsgevonden met het ontwerp van de partiele herziening van het buitengebied.
 
4 Nieuwe functies in het buitengebied worden maximaal benut.

Nieuwe functies in het buitengebied worden gefaciliteerd. Er wordt waar mogelijk ingespeeld op nieuwe ontwikkelingen en trends zoals bijvoorbeeld toename van vraag voor mantelzorg en dag- en verblijfsrecreatie. Vorig jaar zijn er ongeveer 20 functiewijzigingen geweest bij voornamelijk agrarische bedrijven. Naar verwachting wordt dit aantal  in 2016 verhoogd naar ongeveer 30 functiewijzingen doordat er steeds meer agrarische bedrijven gaan stoppen met behulp van de Stoppersregeling.

Deze ontwikkeling gaat naar verwachting de komende jaren door omdat er in totaal ongeveer 50 bedrijven met een intensieve veehouderijtak hebben aangegeven te willen stoppen voor 2020. Dit betekent dat er gezocht zal moeten worden naar nieuwe functies en/of een stimulans om stallen te slopen omdat er steeds meer leegstaande stallen komen in het buitengebied. Om sloop te stimuleren is de sloopbonusregling in de partiele herziening bestemmingsplan Buitengebied verruimd.

5 Landschap van Allure, Onderdeel van Maashorst-breed project “Meer Maashorst”: projecten uitvoeren voor eind 2017 Voortschrijdend inzicht heeft geleid tot aanpassing van het plan, hetgeen door de provincie Noord Brabant en College van B&W is goedgekeurd. Hiermee kunnen enkele belangrijke onderdelen van het plan verder uitgewerkt worden. Dit leidt tot uitvoering in het najaar van 2016 en loopt door in 2017. Hierbij heeft overleg met betrokken bewoners regelmatig plaatsgevonden. Op onderdelen waar aankoop van gronden noodzakelijk is, wordt beperkte voortgang geboekt. Inzet van grondverwerving is dan ook opgeschaald. 
6 Digitale ontsluiting buitengebied.

De partij die met subsidie van Provincie Noord-Brabant aan de slag zou gaan heeft de subsidie teruggeven aan de Provincie. Dat betekent dat zij wel glasvezel kunnen gaan leggen in de buitengebieden van Noord-Brabant, maar dat zij niet hoeven te voldoen aan de vereisten van de subsidie, dus onder andere dat alle witte gebieden moeten worden aangesloten.
Wij onderzoeken op dit moment de mogelijkheden om toch tot realisatie over te kunnen gaan.

Prestatie indicatoren

Er zijn geen prestatie indicatoren gedefinieerd voor deze doelstelling.