Verberg het menu

Versterken economisch klimaat

We ontwikkelen het zorgpark in en om Uden-Noord verder als nieuwe economische drager. De ligging nabij de Maashorst biedt kansen voor verbindingen tussen natuur, gezondheid, voeding en recreatie. Door het uitvoeren van deelprojecten binnen ‘Meer Maashorst, een gezond landschap’ - waarvoor subsidie is gekregen vanuit Landschappen van Allure - wordt daar inhoud aan gegeven. Als onderdeel van de noordelijke stadsentree wordt aan de westzijde wordt het Foodcourt in Uden-Noord (afslag 15, A50) ontwikkeld met daarbij McDonalds, KFC, Subway en TinQ. Het bestemmingsplan is in december 2016 door de gemeenteraad vastgesteld en staat nog open voor beroep.

In het voorjaar van 2016 is in het centrum het Brabantplein heringericht. Ten aanzien van de Birgittenessestraat/Sint Jansstraat is in 2016 de interactieve planvorming voor de herinrichting gestart. Uitvoering vindt plaats in de tweede helft 2017. De gemeente zet in op meer beleving en evenementen in het centrum. In 2016 heeft een herijking van het evenementenbeleid plaatsgevonden. Voor 2016 was budget gereserveerd voor het aanbieden van gratis wifi in het centrum. In plaats daarvan wordt het budget in 2017 gereserveerd voor het project Smart City in het centrum. Wat betreft bundeling van promotiegelden is in 2016 de lijn gevolgd zoals beschreven in het rapport van BRO (creëren van een onafhankelijke centrummanagementorganisatie en het oprichten van een stuurgroep marketing). Stichting Uden Promotie is uitgenodigd om gezamenlijk uitvoering te geven aan het creëren van een onafhankelijk centrummanagement. Mocht er op termijn zicht zijn op een onafhankelijke centrummanagementorganisatie, kan vervolgens ook gestart worden met het traject voor het oprichten van een stuurgroep marketing.

De bedrijventerreinen in Uden hebben in 2016 het certificaat KVO (keurmerk Veilig Ondernemen) behaald. In 2017 zullen de werkzaamheden zodanig ingericht zijn om dit certificaat te behouden. Tevens speelt op dit terrein het initiatief van de SBBU om camera’s te plaatsen op de openbare weg. Dit initiatief wordt door de SBBU in samenwerking met gemeente en politie in 2017 nader uitgewerkt. Wat betreft plannen voor nieuwe bedrijventerreinen is door het RRO (Regionaal Ruimtelijk Overleg) van de regio Noordoost Brabant het regionale afsprakenkader vastgesteld. In Uden is het terrein Hoogveld-Zuid hierbij betrokken. Ook zijn in regionaal verband afspraken gemaakt over grootschalige detailhandel en afstemming daarover tussen gemeenten.

Verder zet Uden in op het goed faciliteren van ondernemers. Specifiek voor startende ondernemers draagt de gemeente financieel bij aan Startersmarktplaats Veghel-Uden-Schijndel en ondersteunt de gemeente het initiatief Misfits in het centrum. In het kader van acquisitie is aan UOV De Kring gevraagd of ondernemers zich als ambassadeur kunnen inzetten binnen hun netwerk. Bijzonder punt van aandacht binnen de acquisitietaak is het onderzoek naar de economische spin off van de komst van de F35.

Realisatie in één oogopslag

​ afgerond/gerealiseerd   gestart/onderhanden   nog niet opgestart

  Versterken economisch klimaat   Toelichting
1 Het zorgpark in en om Uden Noord verder ontwikkelen.

We ontwikkelen langs meerdere sporen. Aan de oostzijde van Hotel Van der Valk wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een multizorgcentrum. Een ander spoor is het uitvoeren van deelprojecten op Udens grondgebied binnen “Meer Maashorst, een gezond landschap”, waarbij het regisseursschap bij de gemeente ligt. Diverse deelprojecten die elk hun eigen planning kennen zijn in voorbereiding en moeten voor eind 2017 gereed zijn.

2 Verder ontwikkelen overige onderdelen Uden Noord.

Aan de westzijde wordt het Foodcourt in Uden-Noord (afslag 15, A50) ontwikkeld met daarbij McDonalds, KFC, Subway en TinQ. Het bestemmingsplan is door de gemeenteraad vastgesteld en staat nog open voor beroep. De start van de bouw wordt verwacht in 2018.

3 Inzetten op beleving, funshoppen en beleving en optimaliseren kansen voor horeca, recreatie en toerisme. De gemeente zet in op meer beleving en evenementen in het centrum. Er was voor 2016 budget gereserveerd voor het aanbieden van gratis wifi. Besluit is om in plaats van gratis wifi het project Smart City te starten in het centrum.
4 Herinrichting Marktstraat. Voor de herinrichting van de Marktstraat is in de Programmabegroting 2017 budget gereserveerd. Het interactieve ontwerpproces start medio 2017. Uitvoering is gepland in 2018.
5 Impuls Brabantplein. Het plan, dat met betrokkenheid van ondernemers is opgesteld, is begin 2016 uitgevoerd en was in april 2016 gereed.
6 Bundelen promotieactiviteiten. In 2016 is de lijn gevolgd zoals beschreven in het rapport van BRO (creëren van een onafhankelijke centrummanagementorganisatie en het oprichten van een stuurgroep marketing). Stichting Uden Promotie is uitgenodigd om gezamenlijk uitvoering te geven aan het creëren van een onafhankelijk centrummanagement. Mocht er op termijn zicht zijn op een onafhankelijke organisatie voor centrummanagement, kan vervolgens ook gestart worden met het traject voor het oprichten van een stuurgroep marketing.
7 Versterken vestigingsklimaat bedrijventerreinen. De bedrijventerreinen in Uden hebben in 2016 het certificaat KVO (keurmerk Veilig Ondernemen) behaald. Tevens speelt op dit terrein het initiatief van de SBBU om camera’s te plaatsen op de openbare weg. Dit initiatief wordt door de SBBU in samenwerking met gemeente en politie in 2017 nader uitgewerkt. Ten aanzien van duurzaamheid zijn “slimme meters” bij bedrijven geplaatst om het energieverbruik te kunnen monitoren en beïnvloeden.
9 Verder invullen door het uitgeven van kavels bij Goorkens en Hoogveld. In 2016 is 6.082 m2 aan grond voor bedrijventerreinen verkocht en gepasseerd bij de notaris. In 2017 is op circa 8 ha aan uitgifte een optie genomen door bedrijven.
10 Onderzoeken alternatieve exploitatie onverkochte bedrijventerreinen. Wat betreft plannen voor nieuwe bedrijventerreinen is in de regio Noordoost Brabant het regionale afsprakenkader vastgesteld. In Uden is het terrein Hoogveld-Zuid hierbij betrokken. Het noordelijk deel van dit terrein staat op oranje, d.w.z. dat dit ontwikkeld mag worden indien de behoefte is aangetoond. Voor het zuidelijk deel is een partij geselecteerd en is de vergunning verleend om een zonnepark met zonnepanelen te realiseren.
11 Ondersteunen startende ondernemers en lokaal bedrijfsleven. Startende ondernemers kunnen bij de bedrijvenregisseur terecht voor vragen. Daarnaast heeft de gemeente in 2016 financieel bijgedragen aan Startersmarktplaats Veghel Uden Schijndel en ondernemerslift plus en biedt de gemeente ondersteuning aan startersinitiatief Misfits in het centrum.
12 Acquisitie. Ten behoeve van de verkoop bedrijfskavels zijn afspraken met een makelaar gemaakt. Aan het  georganiseerd bedrijfsleven is gevraagd of ondernemers uit Uden binnen hun (branche) netwerk als ambassadeur kunnen optreden. Tevens vindt onderzoek plaats naar de economische kansen door de komst van de JSF.
13 Nadrukkelijk participeren vanuit EZ alsmede Verkeer en Mobiliteit in AgriFood Capital. Naast de reguliere participatie neemt Uden deel aan de regionale bestuurlijke kopgroep detailhandel en aan de regionale bestuurlijke kopgroep infrastructuur. Udense projecten die financiële ondersteuning van Agrifood Capital ontvangen zijn o.a. Diabetes Chellenge (Blauwrijk), Pre- en postoperatieve voeding (Bernhoven), Energy Storage System (Ecovat).

Prestatie indicatoren

Indicator Aantal arbeidsplaatsen minimaal 1.800 extra in 2014 (basis 2010)
Werkelijk 2014 23.848
Werkelijk 2015 23.600
Prognose 2016 23.200
Werkelijk 2016 23.730
Informatiebron I&O research
Aanvullende informatie De cijfers voor 2016 zijn later in 2017 beschikbaar. In 2015 heeft een lichte daling van het arbeidsplaatsen plaatsgevonden. Desondanks zijn er toch circa 1.400 arbeidsplaatsen meer dan in 2010 (22.221 arbeidsplaatsen). De toename van het aantal arbeidsplaatsen ten opzichte van 2010 is toe te schrijven aan de komst van ziekenhuis Bernhoven, dat met ruim 2.000 arbeidsplaatsen ver uit de grootste werkgever is in Uden. 
Indicator Aantal bezoekers centrum (130.000 per week)
Werkelijk 2015 90.000
Prognose 2016 95.000
Werkelijk 2016 Geen meting plaatsgevonden
Informatiebron Locatus (2 jaarlijks)
Aanvullende informatie De telling is een momentopname en betreft een 2 jaarlijkse telling. De gemeente heeft geen invloed op de teldag. In 2015 is in maart geteld op een koude en regenachtige dag. De verwachting is daarom dat het aantal bezoekers per week hoger is dan 90.000. In 2016 heeft geen telling plaatsgevonden.