Verberg het menu

Analyse op hoofdlijnen - Duurzaam wonen en ondernemen

DUURZAAM WONEN EN ONDERNEMEN     € 597.000 N

Landschap van Allure €-           
Project landschap van Allure loopt vertraging op door intensief gevoerd en nog te voeren overleg met bewoners, door noodzakelijk gebleken planaanpassing en door nog niet gerealiseerde grondaankopen. Hierdoor zijn zowel de lasten als de onttrekking uit de reserve € 678.000 lager.
 
   
Fondsbijdrage retraitehuis €-        
Er is een fondsbijdrage van € 145.000 ontvangen in het kader van prestatieafspraken voor de inrichting van de omgeving Retraitehuis welke gestort is in de Reserve Leefbaarheid.    
Bouwleges € -59.000 N
Er zijn lagere opbrengsten gerealiseerd tot een bedrag van € 59.000 vanwege structureel lagere bouwkosten, meer vergunningsvrije bouwwerken, geen grote complexe projecten meer en een afname in bouwprojecten. Dit is al eerder structureel afgeraamd in 2016. Dit is een incidenteel nadeel voor 2016.    
Grondexploitatie

€ -692.000

 N

Het nadeel op het product Grondexploitatie van € 692.000 is vooral veroorzaakt door de verantwoording van de rentelasten van de voormalige Niet in exploitatie genomen gronden (NIEGG’s). Door een wijziging van het BBV mogen de rentekosten (€ 585.000) en personeelskosten (€ 107.000) vanaf 1 januari 2016 niet meer op deze gronden worden bijgeschreven en komen daarmee ten laste van de reguliere exploitatie. Bij de Begrotingsnotitie 2018 is deze post meegenomen.

   
Cameratoezicht bedrijventerreinen

€-  

N
De bijdrage voor realisatie cameratoezicht bedrijventerreinen van € 100.000 is nog niet verstrekt vanwege latere priotering door derden in projecten. Hierdoor heeft ook de onttrekking uit de reserve nog niet plaatsgevonden.
 
   
Verkoop grond locatie Eigen Herd €- V
De verkoopopbrengst van de grond onder de maatschappelijke locatie Eigen Herd van € 155.000 is conform uw besluit  'Accommodatiebeleid: rapportage 'Defintieve veranderopgave accommodatiebeleid 2010-2020' maatschappelijke locaties' gereserveerd in de bestemmingsreserve ten behoeve van de doorontwikkeling van MFA's.
 
   
Verkoop grond Abdijlaan

€ 85.000

V
Na de ontmanteling van het woonwagenkampje aan de Abdijlaan is deze grond doorverkocht aan Area ten behoeve van sociale woningbouw. De grond is verkocht tegen de reguliere grondprijs voor sociale woningbouw maar is om fiscale redenen opgeknipt in een grond-deel en twee delen waarbij het bouwrijp maken en de ruimtelijke procedure met het woonrijpmaken geregeld wordt. In 2016 heeft de grondverkoop plaatsgevonden, op deze grond zat geen boekwaarde waardoor er een voordeling saldo van € 85.000 ontstaat. De andere twee delen worden in 2017 verantwoord via de afwijkingenrapportage. 
 
   
Onroerend goed exploitatie € 98.000 V
De onroerend goed-exploitatie laat verschillende minder grote overige afwijkingen zien welke optellen tot een incidenteel voordeel van in totaal € 98.000. Dit bestaat uit een positief resultaat behaald bij de verkoop reststroken grond (€ 41.000), minder kosten woonwagencentrum Abdijlaan door afwikkeling (27.000) en het niet volledig benutten budgetten voor technisch beheer diverse gebouwen (€ 24.000).
 
   
Verkoop grond hockeyweg € - V
De grond en een deel van de opstal aan de Hockeyweg (nu bekend als de Schaapskooi) is in 2016 verkocht aan de politie. De grond is verkocht tegen de reguliere grondprijs voor bedrijfsterreinen maar is om fiscale redenen opgeknipt in een grond-deel en twee delen waarbij het bouwrijp maken en de ruimtelijke procedure met het woonrijpmaken geregeld wordt. In 2016 heeft de grondverkoop plaatsgevonden, op deze grond zat een boekwaarde gelijk aan de marktwaarde waardoor er geen saldo op dit deel van de verkoop ontstaat. De andere twee delen worden in 2017 verantwoord via de afwijkingenrapportage. 
 
   
Afvalverwijdering € - V
Met name door meer gescheiden aanlevering van afval zijn er hogere opbrengsten tot een bedrag van € 251.000 gerealiseerd. Ook zijn hierdoor per saldo lagere verwerkingskosten dan begroot voor het restafval tot een bedrag van € 194.000. Met name hierdoor is een voordeel ontstaan van in totaal € 379.000 ten opzichte van de begroting. Dit voordeel heeft geleid tot een hogere storting dan begroot voor hetzelfde bedrag in de voorziening Egalisatie Afvalstoffenheffing.
 
   
Riolering € - V
Per saldo laat de rioolexploitatie een voordeel zien van in totaal € 60.000 ten opzichte van de begroting. Er is met name een incidenteel voordeel ontstaan van € 100.000 doordat besloten is drukriolering te vervangen via het project Remplace Drukriolering. Hiertegenover staat vooral dat de inkomsten van rioolrechten  € 69.000 zijn lager dan begroot door minder kubieke meters water. Het voordeel heeft geleid tot een hogere mutatie dan begroot voor hetzelfde bedrag in de voorziening Egalisatie Riolering.
 
   
Aansluitingen drukrioleringen € -90.000 N
Kosten voor nieuwe aansluitingen drukrioleringen zijn incidenteel hoger dan begroot. De kosten voor de aansluitingen zijn vraaggestuurd en afhankelijk van de markt. Daarnaast zijn de inkomsten niet in lijn met de uitgaven. Dit wordt herzien in de eerstvolgende legesverordening 2018.
 
   
Vrijval voorziening SLOK € 97.000 V
Vrijval voorziening Stimulering Lokale Klimaatinitiatieven conform herijking 2016 bij de bestuursrapportage voor een bedrag van € 97.000. Voorgesteld wordt om conform de herijking deze middelen aan de budgetten van duurzaamheid 2017 toe te voegen via de resultaatbestemming van het jaarrekeningsaldo 2016. Zie hiervoor de toelichting op het resultaat in de samenvatting.
 
   
Werkzaamheden OBDN € 53.000 V
De gemeente beoordeelt kritisch welke werkzaamheden aan de ODBN worden uitbesteed. Daarnaast zijn bepaalde opdrachten vraaggestuurd en daardoor niet exact voorspelbaar. Dit levert in 2016 een incidenteel voordeel van € 53.000 op.
 
   
Diverse kleinere afwijkingen op de verschillende producten per saldo € -29.000 N