Verberg het menu

Goed leven en goed ontmoeten

De transities zijn sinds 1-1-2015 een feit en vormen de start van de transformatieperiode. Dat is niet alleen het inbedden van nieuwe taken in bestaande takenpaketten en processen. Het is ook het professionaliseren van onze eigen organisatie Transformeren doen wij samen met nieuwe en bestaande partners. Doel is de gewenste kanteling zichtbaar laten worden in de inrichting van Uden als gemeente zonder af te doen aan de huidige beschikbaarheid van (klein-)stedelijke voorzieningen op het vlak van sport, cultuur, werk, onderwijs en welzijn. We toetsen aan de kernwaarden van Uden: Groen, Gezond, Gastvrij, Gezellig en Gezamenlijk. Bovendien willen wij ons extra profileren als innovatieve hotspot gezondheid binnen de regio, waarbij wij gezondheid als breed begrip hanteren: fysiek maar ook mentaal welbevinden. Een gezonde arbeidsmarkt en een gezonde omgeving is minstens zo belangrijk als een gezonde leefstijl.

Co-creatie door inwoners en het faciliteren van burgerinitiatieven is gemeentebreed al een vanzelfsprekende werkwijze voor die onderwerpen waar een gemeente beleidsvrijheid heeft. In 2016 is specifiek aandacht besteed aan de basisstructuur: wat is het en wat zou het moeten zijn. Dit heeft geleid tot het vaststellen van een leidraad ‘voorzieningen in het sociaal domein’ die in 2017 dient als basis voor een nieuw uit te werken toetsingskader voor nieuwe initiatieven. Collega’s en ketenpartners hebben hiermee een beschrijving van de basisstructuur en hoe deze versterkt kan worden.

Een gezonde basisstructuur, gevormd door een grote diversiteit aan activiteiten en verenigingsleven, is nodig om te kunnen  kantelen; de basisstructuur heeft bewezen dat  door makkelijk toegankelijke voorzieningen minder of later een beroep op  duur betaalde individuele voorzieningen nodig is. De inbreng vanuit gebiedsplatforms, belangenbehartigers (zoals platform minima, Wmo-raad),  cliëntenraden en 'verbinders' is groot en zal in 2017 onder meer leiden tot besluitvorming over de positie, rol en taken van de Passiegroep Udenaar de Toekomst en een burgerpanel sociaal domein. De samenwerking tussen professionals (ambtenaren, gesubsidieerde partijen, ingekochte dienstverleners) en inwoners heeft de eerste resultaten opgeleverd. De waardering voor Buurtuurtje is groot en het gebruik ervan zal naar verwachting in 2017 toenemen. Begin 2017 wordt het geëvalueerd, ook om na te gaan of en hoe verdere uitbreiding naar andere locaties gerealiseerd kan worden.

Vanuit de kwaliteit van de openbare ruimte is dit jaar is specifiek aandacht besteed aan de wijzigingen op het terrein van (aanvullend) openbaar vervoer en vervoer van bijzondere doelgroepen. De aanbesteding van Regiotaxi is afgerond in 2016 en met ingang 2017 is een nieuwe contractpartner gestart; de uitvoerende partner is door deze aanbesteding ongewijzigd gebleven.
Op het gebied van OV is in 2016 met de provincie, Arriva en een vertegenwoordiging van bewoners een aantal businesscases uitgewerkt die hebben geleid tot aanpassing van de dienstregeling 2017 en/of inzet van (ander) materieel. Zowel op gebied van HOV als OV  In 2016 is een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden om de huidige HOV-route toekomstbestendig te maken. Het onderzoek heeft bevestigd dat dat kan met behulp van een aantal wijzigingen in de infrastructuur van de route. Deze projecten worden nader onderzocht en voorbereid in 2017.

Samen met de GGD (Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst) is gewerkt aan het zichtbaar krijgen van de werkelijke kosten van hun taken en welke van deze taken in het basispakket zitten. Ook is gewerkt aan het helder krijgen van de plustaken op inhoud (wat doen ze) en financiën (zijn de juiste kosten toegerekend aan dit product)  Dit heeft al wel geleid tot daling van de bijdrage per persoon maar besluitvorming over de nieuwe tarieven heeft nog niet plaatsgevonden. Als gevolg van en in samenhang met de decentralisaties, moeten de taken vanuit de Wpg (Wet publieke gezondheid) intern anders worden toebedeeld omdat de WPG zich vooral richt op de omgeving. De GGD taken op persoonsniveau (met name gezonde leefstijl) zijn onderdeel van het integraal klantproces en vallen daarmee onder maximaal meedoen. Juist omdat gezondheid telt, moet gezondheid een integraal onderdeel zijn van de totale procesgang rondom de inwoner (of klant).

De komst van de omgevingswet versterkt dit veranderingsproces dat al is ingezet omdat gezondheid en zorg twee nieuwe elementen zijn die in omgevingsplannen en structuurvisies een plek moeten krijgen.

Op het vlak van cultuur zijn geen grote veranderingen te melden. Het is geruststellend te weten dat de huidige voorzieningen nog steeds bestaan en geen aanleiding geven te vrezen voor hun voortbestaan. Met Kunst&Co, de opvolger van St. C., en de Bieb wordt gewerkt aan een uitvoeringsagenda en versterking van het Mondriaanplein.

Het gemeentelijk verkeer en vervoersplan (GVVP) is door middel van brede participatie vormgegeven. Het visiedocument is  door de raad vastgesteld. Met de visie streeft de gemeente naar duurzame mobiliteit, voldoende parkeergelegenheid en een verkeersveilig wegennet. In  2016 is het realisatieprogramma van het GVVP verder vormgegeven. Daarin zijn concrete maatregelen benoemd die de visie gaan realiseren.

Het programma Goed leven en goed ontmoeten heeft vijf doelstellingen. Ga direct naar:

Ieder programma heeft een eigen menuknop. Hier vindt u informatie over: