Verberg het menu

Cultureel lef en ondernemerschap

Goed leven en ontmoeten begint bij een goede kwaliteit van de publieke ruimte, veilig verkeer en vervoer met een goede doorstroming en passende voorzieningen. Uden, Volkel en Odiliapeel zijn kernen waar de mensen oog voor elkaar hebben. Door ontmoeting mogelijk te maken, leren mensen elkaar kennen en zullen daardoor van betekenis voor elkaar willen zijn.

Cultuur en sport zijn bij uitstek gelegenheden om elkaar te ontmoeten en blinken uit in een actief verenigingsleven. Ze vormen een wezenlijk onderdeel van opvoeden en opgroeien en zijn onontbeerlijk voor een sociaal hechte gemeenschap.

Het Mondriaanhuis Cultuureducatie is per 1 augustus 2016 samengegaan met stichting C. Daarmee is cultuureducatie definitief geborgd onder een nieuwe vlag “Kunst&Co”. Tot 31 juli 2016 heeft de bibliotheek cultuureducatie gefaciliteerd zodat het aanbod gecontinueerd werd tijdens de vorming van de nieuwe organisatie.

Realisatie in één oogopslag

 Afgerond / gerealiseerd   gestart / onderhanden   nog niet opgestart

  Cultureel lef en ondernemerschap   Toelichting
1 Na het faillissement van MIK wordt met het culturele veld cultuureducatie voor de toekomst geborgd. Het seizoen 2015 – 2016 vormt daarin een overgangsjaar. 

Cultuureducatie is geborgd in de nieuwe organisatie Kunst&CO. Deze activiteit is in 2016 behaald.

2 De ontwikkelingen in het culturele veld vereisen een herijking van de Cultuurvisie. Die herijking betreft vooral de activiteiten die uitgevoerd (gaan) worden om de al eerder vastgestelde doelen te behalen alsmede de wijze waarop het culturele veld is georganiseerd en samenwerkt. Deze herijking zou medio 2016 door de raad moeten worden vastgesteld De cultuurvisie is nog niet herijkt. Er is in 2016 geen uitvoeringsagenda gerealiseerd. De eerste stappen daartoe zijn gestart begin 2017.
3 De gemeente vergroot het Innovatiefonds voor culturele vernieuwingen door actieve werving van project.

Voorstel is om in het voorjaar 2017 het huidige Innovatiefonds te vervangen voor een Cultuurfonds Uden voor het gehele culturele veld. Insteek is om dit op basis van co-financiering vorm te geven. Besluitvorming zal in het voorjaar van 2017 plaatsvinden. 

4 De samenwerking tussen de kunst- en cultuursector en de Udense jeugd door het ‘pimpen’ van lelijke plekken bouwen we uit door het aangrijpen van soortgelijke projecten.

De samenwerking borgen in een uitvoeringsagenda biedt een structurele basis voor samenwerking in tegenstelling tot ad hoc activiteiten. Voorstel is daarom om dit actiepunt te laten vervallen. 

5 De bibliotheek wordt meer toegesneden op de huidige trend van digitalisering en haar plaats in wegwijs maken van inwoners binnen het sociaal domein (= decentrale toegang) 

Via een brede inzet op tegengaan van laaggeletterdheid wordt ook het digitaal wegwijs maken van inwoners geborgd in de basisstructuur met een vaste rol en positie van de bibliotheek. Zie ook het bij Onderwijs punt 3. 

6 We stimuleren dat in het Mondriaanhuis op cultureel vlak samengewerkt wordt door organisaties en inwoners.

De bibliotheek vernieuwt waardoor er ruimte vrijkomt. De wens is om de Misfits en andere partijen in het pand te huisvesten. In april/mei 2017 ligt er een visiedocument dat vertaald wordt naar een programma van eisen voor verdere planvorming.

7 Met het Museum voor Religieuze Kunst zijn afspraken gemaakt over de subsidie en prestaties/aantal bezoekers. Deze worden gevolgd.

De gemeenteraad heeft in november 2016 besloten om het museum voor Religieuze Kunst  eenmalig subsidie te verlenen voor uitvoering van het Implementatieplan. Voorwaarde is dat het Museum de subsidie als lening vanaf 2021 terugbetaald. De subsidie is bedoeld voor het transitieproces zoals vermeld staat in het Implementatieplan. De belangrijkste onderdelen zijn een vernieuwd profiel, een vernieuwd museum, nieuwe producten en verdienmodellen en nieuwe doelgroepen. De hoogte van de subsidie te koppelen aan de hoogte van het aantal betalende bezoekers van minimaal 20.000 wordt doorgeschoven naar 1 januari 2021.

Prestatie indicatoren

Oordeel burger cultuur: 7.5
  2011 2012 2013 2014 2015 2016
Prognose 7.5 Geen burgerpeiling 7.5 Geen burgerpeiling 7,5 *
Werkelijk 7.5 Geen burgerpeiling 7.5 n.v.t. Geen burgerpeiling  

Van deze burgerpeiling zijn in de tussentijd het model en de vragenlijst op de schop gegaan en worden indicatoren niet meer gemeten. Samen met KING is een nieuw model ontwikkeld. In principe worden dezelfde thema’s gemeten, maar nu met andere vragen. Een vergelijking is niet mogelijk. Deze burgermeting in deze zin bestaat niet meer. Daarbij komt dat de oude vragen zijn komen te vervallen als gevolg van invoering van de monitor voor het sociale domein. Voor deze onderdelen wordt gezocht naar nieuwe indicatoren. Vanuit de gemeenten wordt hiervoor riching VNG input geleverd. Met ingang van programmabegroting 2017 hanteren we de verplichte set indicatoren.e introductie van de monitor sociaal domein. Hiervoor zijn nog niet alle indicatoren benoemd; halfjaarlijks wordt een nieuwe fase in de ontwikkeling gepresenteerd.