Verberg het menu

Goed en veilig verkeer en vervoer

Het centrum van Uden is een centrum dat snel en comfortabel bereikt kan worden. In het centrum zijn goede voorzieningen beschikbaar om dicht bij de winkels te parkeren. Een goede bereikbaarheid van voorzieningen en woongebieden draagt bij aan het comfort en de kwaliteit van de openbare ruimte, en zorgt ervoor dat onze inwoners plezierig kunnen wonen.

Ook goed en veilig openbaar vervoer draagt hier aan bij. De komende jaren zetten wij verdere stappen om het Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) efficiënt in te zetten. Het HOV tracé is nader onderzocht en medio 2016 ter informatie aan de raad aangeboden. De voorgestelde trace-aanpassingen/projecten worden in 2017 verder uitgewerkt en/of nader onderzocht. Voor het busboekje van 2017 zijn een aantal businesscases uitgewerkt met Arriva (scholierenlijn 660 naar ’s-Hertogenbosch / aanpassing lijn 91). De concessie Zuidoost Brabant (voormalige stadsregio Eindhoven) is aangenomen door Hermes. Ook Hermes heeft een aantal verbeteringen doorgevoerd in het busboekje van 2017 (lijnen 25 en 26).

Daar waar de veiligheid op kruispunten extra aandacht vraagt, worden initiatieven tot verbetering genomen. De aanleg van een turborotonde op de kruising Oudedijk– Nieuwedijk is eind 2016 gepubliceerd (bestemmingsplanfase). Uitvoering door de provincie is in de tweede helft van 2017 gepland. Het provinciale onderzoek naar de consequenties van een verlegging van de N605 over de Zeelandsedijk zal  in 2017 door de provincie worden gestart. Consequenties van dit onderzoek zullen worden meegenomen in onderhandelingen met de provincie betreffende wegenruil  indien de N605 wordt omgelegd via de Zeelandsedijk.

Verder zijn dit jaar gesprekken gevoerd met bewoners en belangengroepen om te komen tot een uitvoeringsprogramma van het GVVP, het gemeentelijk verkeers- en vervoersplan. Dit programma geeft een beeld van te verwachten investeringen aan de Udense infrastructuur in de komende 15 jaar. Het uitvoeringsprogramma  is voor de zomer vastgesteld door het college en ter informatie naar de raad verzonden. In 2016 is al een start gemaakt met enkele projecten uit het GVVP, zoals het markeren van schoolzones, realisatie van HOV haltes Velmolenweg, verkeersveiligheidswerkzaamheden in Lankes / Volkel en plaatsen van passeerhavens voor landbouwverkeer.  De komende jaren worden de in het programma opgenomen projecten middels jaarlijkse offertes voorgelegd aan de raad.

Realisatie in één oogopslag

 afgerond/gerealiseerd    gestart/onderhanden    nog niet opgestart

  Goed en veilig vervoer   Toelichting
1 Opstellen nieuw GVVP (Gemeentelijk verkeers- en vervoersplan).

Het visiedeel van het GVVP is in december 2015 door de raad vastgesteld.

2 Opstellen realisatieprogramma.

Het uitvoeringsprogramma is in juli door het college vastgesteld en ter informatie aan de raad aangeboden.

3 Terugbrengen van de hoeveelheid verkeersborden door het 'shared space' concept. Onderzoek vindt plaats in 2017.
4 Onderzoek tracé N605/Zeelandsedijk. De provincie start met dit onderzoek in 2017 .
5 Aanleg turborotonde Oudedijk.

Bestemmingsplanfase wordt momenteel doorlopen. Project ligt op schema.

6 Onderzoek naar huidige HOV Tracé ten noorden van busstation.

Het tracé is vastgesteld. De projecten zullen in 2017 nader vorm krijgen.

7

Het openbaar vervoer voorziet in snelle en gemakkelijke verbindingen naar de grote steden om ons heen. Daar waar buslijnen niet toereikend zijn, wordt gezocht naar openbaar vervoer op maat met behulp van bewoners / organisaties.

Met provincie, Arriva en vertegenwoordiging van bewoners zijn een aantal businesscases uitgewerkt die hebben geleiden tot aanpassing van de dienstregeling 2017 en/of inzet van (ander) materieel.
8 Gedifferentieerd parkeerbeleid.

Mogelijke varianten en financiële gevolgen worden uitgewerkt in 2017 en worden in de tweede helft van 2017 besproken met de raad.

Prestatie indicatoren

Aantal ongevallen per jaar (jaarlijkse daling 5%)
  2013 2014 2015 2016
Prognose     200 ongevallen waarvan 25 met letsel en 1 dode 190 ongevallen waarvan 24 met letsel en 1 dode
Werkelijk     165 ongevallen waarvan 35 met letsel en 1 dode nog niet bekend

Informatiebron: Viasta online

Door een betere registratie is de verwachting dat de cijfers met betrekking tot ongevallen hoger komen te liggen dan in de afgelopen jaren geregistreerd. Herijking vindt plaats. De gegevens uit Viastat zijn de meest actuele. Er dient echter rekening te worden gehouden met de kans dat een klein deel van de registratie nog wijzigt. Dit heeft te maken met informatie die later over een ongeval bekend wordt (door politie , Rijkswaterstaat of de bond van verzekeraars)  In de periode juli / augustus 2017 worden de vastgestelde gegevens van 2016 bekend.

Over de prognose en de ongevalsgegevens van 2015 kan op dit moment wel iets worden gezegd: totaal aantal ongevallen 165, waarvan 35 slachtoffer ongevallen en 1 dodelijk ongeval
Het aantal ongevallen is lager dan de prognose, maar het aantal slachtofferongevallen ligt 10 hoger dan de prognose. Echter niet alle ongevallen hebben plaatsgevonden op gemeentelijke wegen. Als de Rijks en Provinciale wegen binnen de gemeentegrenzen worden uitgesloten, neemt het aantal ongevallen met 27 af en het aantal letselongevallen met 9. Daarmee is de prognose van het aantal slachtofferongevallen net niet gehaald (26 i.p.v. 25).
Van de 35 slachtofferongevallen betreft het 7 fiets ongevallen, 4 bromfiets ongevallen en 3 motor ongevallen. De rest betreft overig gemotoriseerd verkeer. Concentraties van ongevallen op gemeentelijke wegen zijn niet aan te geven.