Verberg het menu

Onderwijs: talent ontwikkelen en benutten

De ontwikkeling van het sociaal domein stuurt ook op de verbinding van Jeugdzorg en Onderwijs; passend onderwijs voor iedereen is het doel. Vanzelfsprekend is de bereikbaarheid van dit onderwijs ook een wezenlijk aspect.

Komend jaar zal voor het leerlingenvervoer een nieuwe aanbesteding starten, waarbij goed wordt gekeken naar integraliteit, dus welke afspraken al gemaakt zijn met Regiotaxi als gevolg van de in 2016 afgeronde aanbesteding voor aanvullend openbaar vervoer. Aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt is een element dat veel aandacht behoeft. Enerzijds vanwege technologische ontwikkelingen en dus veranderingen in het soort werk dat nodig is. Anderzijds vanwege het feit dat niet iedereen beschikt over de mogelijkheden om een startkwalificatie te behalen, maar wel gebaat is bij een arbeidsmatige invulling van de dag bij het bereiken van volwassenheid.

Basisvoorzieningen, waaronder het reguliere jongerenwerk, en samenwerking binnen de keten worden in preventief opzicht steeds belangrijker. Regievoering vanuit gemeenten om te zorgen voor een sluitende (jeugd-)keten is in 2017 zowel lokaal als regionaal speerpunt van inzet vanuit beleid.

In 2016 is in samenwerking tussen gemeente, schoolbesturen en organisaties op het gebied van kindvoorzieningen de IKCvisie ontwikkeld. Een IKC (Integraal Kindcentrum) is een voorziening voor kinderen van 0-13 jaar, waar zij de dag doorbrengen om te leren, spelen, sporten, ontwikkelen en ontmoeten. Alle ontwikkelingsterreinen van kinderen komen aan bod.

Op 1 juli 2016 is de nieuwbouw van IKC Den Dijk in Odiliapeel in gebruik genomen. Op 1 januari 2017 is de nieuwe Brinck/Petteflet in gebruik genomen. Schoolbesturen en gemeente hebben het voor elkaar gekregen om één van de duurzaamste schoolgebouwen van Nederland te realiseren. De nieuwbouw van het Udens College locatie Schepenhoek start naar verwachting na de zomer van 2017.

Realisatie in één oogopslag

 afgerond/gerealiseerd   gestart/onderhanden   nog niet opgestart

  Talent ontwikkelen en benutten   Toelichting
1 Realisatie van de nieuwbouw voor het Udens College (HAVO, VWO) is van groot belang voor de toekomstige ontwikkelingen in het voortgezet onderwijs. 

De realisatie van een duurzame nieuwbouw voor het Udens College locatie Schepenhoek (HAVO, VWO) is van groot belang voor de toekomstige ontwikkelingen in het voortgezet onderwijs. Eind 2016 is het bestemmingsplan onherroepelijk geworden. Het Udens College is binnen de lopende aanbestedingsprocedure met partijen in gesprek om te komen tot gunning van de opdracht. Dit wil het Udens College zorgvuldig doen en voorkomen dat de procedure vertraging oploopt. Het concept van duurzaamheid blijft een belangrijk onderwerp van gesprek.

2 We stimuleren het behoud van het ROC / MBO.

Het ROC wil in Uden in ieder geval 1 opleiding behouden. Het ROC presenteert eind 2017 een nieuw strategisch huisvestingsplan. Uit het plan moet blijken welke huisvestingsvraag het ROC heeft. De gemeente en het ROC zijn hierover in overleg.

3 De gemeente ziet kansen voor Living Labs. Dit is een onderwijsvorm waar in een test- en ontwikkelomgeving nieuwe producten en diensten ontwikkeld worden. Combinaties met bijvoorbeeld het Zorgpark, de vliegbasis en agrifood worden daarvoor benut. Maar ook andere samenwerkingen tussen onderwijs en bedrijfsleven worden gestimuleerd. Binnen de samenwerking met Agrifood wordt gekeken naar de mogelijkheid van ‘Living Labs’ vanuit innovatie op gebied van gezondheidszorg.
Voor de  bestrijding van laaggeletterdheid is op 9 september een convenant gesloten met lokale partijen zoals de Bibliotheek en IBN.  Voor de aanpak van laaggeletterdheid in Uden zijn door de gemeente inmiddels middelen beschikbaar gesteld aan het Taalnetwerk en begin 2017 is de coördinator begonnen met uitvoering.
 
4 Nieuwbouw IKC Den Dijk in Odiliapeel is medio 2016 gereed.

Gerealiseerd.

5 De nieuwbouw Brinck/Petteflet is uiterlijk 1 januari 2017 in gebruik genomen.

Niet alleen is de school gerealiseerd binnen de gestelde tijd en kaders, ook het niveau van duurzaamheid dat op deze school is behaald is veel hoger dan gebruikelijk. Dit project is daarmee een voorbeeld voor Nederland.

Prestatie indicatoren

Oordeel burgers over het onderwijs
  2012 2013 2014 2015 2016
Prognose       7,7  
Werkelijk   7,7   geen peiling  

Informatiebron: www.waarstaatjegemeente.nl

Van deze burgerpeiling zijn in de tussentijd het model en de vragenlijst op de schop gegaan en worden indicatoren niet meer gemeten. Samen met KING is een nieuw model ontwikkeld. In principe worden dezelfde thema’s gemeten, maar nu met andere vragen. Een vergelijking is niet mogelijk. Deze burgermeting in deze zin bestaat niet meer. Daarbij komt dat de oude vragen zijn komen te vervallen als gevolg van invoering van de monitor voor het sociale domein. Voor deze onderdelen wordt gezocht naar nieuwe indicatoren. Vanuit de gemeenten wordt hiervoor richting VNG input geleverd. Met ingang van programmabegroting 2017 hanteren we de verplichte set indicatoren.

Uitval 18-19 jarigen in het onderwijs

  2012 2013 2014 2015 2016
Prognose       54  
Werkelijk 85 54 (schooljaar 2012/2013) 52 (1,5%) 42 (1,2%) n.n.b.

Informatiebron: Jaarverslag RBL/RBO (VSV-cijfers)

Ambitie RBL-regio 2015/2016: regionaal gemiddeld 20% minder uitvallers 18-19 jarigen t.o.v. schooljaar 2011/2012 (85). Dit zouden er dan 68 moeten zijn en dit ruimschoots behaald. Ambitie komende jaren is om in onze regio de komende jaren het percentage van
1,3% vast te houden. Dan wordt ruim voldaan aan de in 2020 gestelde ambitie van het ministerie.