Verberg het menu

Projecten

Toelichting Projecten

Onderstaand wordt een toelichting gegeven op grote projecten (restant krediet >€ 500.000) van dit programma. Hierbij is gekeken naar planning, budget en risico.

HOV- deelproject A50
Planning Langzamer dan planning
Budget Inkomsten hoger/uitgaven lager (conform budget)
Risico Lage kans en weinig impact

Project is begin december 2015 opgeleverd en bij de nieuwe dienstregeling van de bussen in gebruik genomen. De afhandeling van de overeenkomst met Rijkswaterstaat nam langer in beslag dan voorzien. De subsidieafhandeling met de Provincie liep vertraging op maar is inmiddels afgerond.

Rehabilitatie/renovatie Veghelsedijk
Planning Langzamer dan gepland
Budget Inkomsten/uitgaven (conform budget)
Risico Lage kans en weinig impact

De doorlooptijd om te komen tot een definitief ontwerp heeft langer geduurd dan gepland. De uitvoering van het werk start in april 2017 en is naar verwachting medio 2017 afgerond.

Verlengde Noordlaan met bijbehordende werkzaamheden
Planning Langzamer dan planning
Budget Inkomsten/uitgaven (conform budget)
Risico Lage kans en weinig impact

Het ontwerp-bestemmingsplan heeft ter visie gelegen. Er is vertraging opgetreden in de planning doordat er extra flora en fauna onderzoeken noodzakelijk zijn. Het proces om de benodigde grond aan te kopen is gaande.

Met de Provincie is overleg gaande over de vormgeving van de nieuwe aansluiting, inclusief parallelstructuur langs het projectgebied. De uitvoering van het werk zal na de zomervakantie 2018 plaatsvinden
 

Rotonde Oudedijk-Nieuwedijk
Planning Conform planning
Budget Inkomsten/uitgaven (conform budget)
Risico lage kans en weinig impact

Het ontwerp-bestemmingsplan heeft ter visie gelegen, de procedure ligt nog steeds op planning.

De Provincie is bezig met aankoop van gronden voor realisatie van mitigerende maatregelen. Het rotondeontwerp is gereed. De laatste hand wordt gelegd aan de diverse onderzoeken, de toelichting en de regels. Realisatie is beoogd in de tweede helft van 2017, rekening houdend met de dassenpopulatie.

Nieuwbouw Kindcentrum Odiliapeel (Den Dijk)
Planning Conform planning
Budget Inkomsten hoger/uitgaven lager (conform budget)
Risico Lage kans en weinig impact
Nieuwbouw Udens College Schepenhoek
Planning Planning loopt uit vanegen ontwerp buitenruimte
Budget Inkomsten hoger/uitgaven lager (conform budget)
Risico Hoge kans en gemiddelde impact

Het project heeft vertraging opgelopen. Het bestemmingsplan is door de raad  eind 2016 vastgesteld. Het bouwtraject bevindt zich in de aanbestedingsfase.\

Herbouw basisschool Jan Bluyssen en De Brinck
Planning Conform planning
Budget Inkomsten hoger/uitgaven lager (conform budget)
Risico Lage kans en weinig impact

De herbouw van de school is in november afgerond en met ingang van 9 januari 2017 in gebruik genomen.

Rehabilitatie Ruitersweg
Planning Langzamer dan gepland
Budget Inkomsten hoger/uitgaven lager (conform budget)
Risico Lage kans en weinig impact

De werkzaamheden zijn in september gestart en zijn voor het einde van dit jaar afgerond, met uitzondering van de bovenste asfaltlaag. Deze wordt in het voorjaar van 2017 aangebracht.

Kunstgrasvelden Udi '19/HCU
Planning Volgens planning
Budget Inkomsten/uitgaven (conform budget)
Risico Lage kans en weinig impact
Herinrichting St. Janstraat-Birgittinessenstraat
Planning Langzamer dan plannnig
Budget Inkomsten hoger/uitgaven lager (conform budget)
Risico lage kans en weinig impact

Dit project heeft een directe relatie met het project Veghelsedijk. Door de uitloop van het project Veghelsedijk is dit project later gestart dan voorzien. Door de projectgroep is een voorlopig ontwerp opgesteld. De planning is dat april 2017 het ontwerp wordt vastgesteld door het college. De uitvoering staat gepland voor het najaar 2017.