Verberg het menu

Samen de leefomgeving inrichten

De openbare ruimte is er voor onze inwoners, maar wordt door de gemeente beheerd en onderhouden. De voorzieningen in de openbare ruimte worden beheerd met behulp van de volgende financiële voorzieningen/fondsen: 'riolering en water', 'wegen', 'groen', 'openbare verlichting', 'civiele kunstwerken' en 'sport- en speelvelden'. Logischerwijs willen steeds meer inwoners invloed op de inrichting en het onderhoud van de openbare ruimte. Naast de mogelijkheid om digitaal of telefonisch met de gemeente in contact te komen, is de gemeentelijke buitendienst met haar gebiedsgerichte werkwijze het dagelijkse aanspreekpunt in de wijken.

Met de gebiedsplatforms zijn afspraken gemaakt over de wijze waarop zij betrokken worden bij planvorming en uitvoering van grote (onderhouds)projecten. In 2015 is de Nota Openbare Ruimte (NOR) ‘Van gevel tot gevel’ vastgesteld. In de nota zijn onder andere de beeldkwaliteiten voor de verschillende gebieden vastgesteld. Dit heeft de gemeente samen met een afvaardiging van de diverse gebiedsplatforms bepaald.

Naast het reguliere onderhoud zijn in 2016  de volgende projecten uitgevoerd: Knokerdweg, Keizershof/ Jonkerveld, Industrielaan (oostelijk deel), het MFA-plein Odiliapeel, Ruitersweg, Papaverstraat/ Wikkestraat, Verduijnstraat/Bosschebaan en de Rechtestraat.
Daarnaast is onder andere gewerkt aan de voorbereiding van de volgende projecten: Veghelsedijk, Birgitinessenstraat/Sint Jansstraat (dit plan wordt in samenhang bekeken met het project Veghelsedijk), Sint Annastraat, Wilhelminastraat, Paukenstraat, Kruispunt Industrielaan/ Noordelijke Rondweg, Heinsbergenstraat, Hoevenseweg, Vaarzenhof/Hofstukken en Bosveld/Raam. Bij de voorbereiding van projecten in de openbare ruimte worden bewoners en belangengroepen zoals Fietsforum en Drempels Weg betrokken.

In 2016 is nieuwe wetgeving over onkruidbestrijding doorgevoerd, wat tot gevolg  heeft dat de gemeente alleen nog op niet-chemische wijze onkruid mag bestrijden. Hier is het onderhoudsprogramma op aangepast, de financiële consequenties zijn meegenomen in de begrotingsnotitie 2017.

Realisatie in één oogopslag

​ afgerond / gerealiseerd  ​ gestart / onderhanden   nog niet opgestart

  Samen de leefomgeving inrichten   Toelichting
1 Het leefbaar maken en houden van de woonomgeving staat voorop.

Onderhoud wordt conform planning uitgevoerd. Daarnaast worden meldingen met betrekking tot de openbare ruimte opgelost. 

2 Bij de inrichting van de publieke ruimte wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de inpassing van speelruimtes voor de jeugd én ontmoetingsplekken voor ouderen. Dit maakt deel uit van de lopende projecten.
3 Ook richt de gemeente de openbare ruimte zo groen mogelijk in.

Dit maakt deel uit van de lopende projecten.
 

4

Bij de inrichting van de leefomgeving houden we rekening met toegankelijkheid voor mensen met een handicap.

Dit maakt deel uit van de lopende projecten. Daarnaast is een convenant met de werkgroep Drempels Weg in voorbereiding over richtlijnen m.b.t. toegankelijkheid.

5 Het uitvoeren van rehabilitaties en reconstructies aan de wegen en de civiele kunstwerken in de leefomgeving op basis van einde technische levensduur.

Jaarlijks worden rehabilitatie- en reconstructie-projecten via offertes in de begroting aangevraagd en vervolgens voorbereid en uitgevoerd. Het aanwijzen van projecten gebeurt op basis van inspecties van de kwaliteit van de wegen en de civiele kunstwerken.

6

Het uitvoeren van klein en groot onderhoud aan de leefomgeving om de afgesproken kwaliteit te handhaven door middel van het uitvoeren van projecten. Financiering vanuit de daarvoor bestaande onderhoudsfondsen.

Het klein- en groot onderhoud 2016 is conform planning uitgevoerd. 
7

Het voorbereiden en uitvoeren van de plaatsing van een F-16 op een rotonde nabij vliegbasis Volkel.

Op 3 december is de F-16 geplaatst op de rotonde Zeelandsedijk/N264 in het bijzijn van een vertegenwoordiging van Dorpsraad Volkel, de initiatiefnemers van het project,  Defensie, Provincie Noord-Brabant en gemeente Uden. 

8 Waar dat mogelijk en doelmatig is, kiest de gemeente Uden voor het afkoppelen van hemelwater, conform beleid. Dit is onderdeel van de lopende projecten.

Prestatie indicatoren

Aantal klachten in de publieke ruimte
  2012 2013 2014 2015 2016
Prognose       3.025 2.750
Werkelijk  

Melding openbare ruimte 2.741

Melding openbare verlichting 640

Melding schade en overlast 353

Totaal aantal meldingen 3.734

2.484

527

239

3.250

2.357

477

264

3.098

2.755

564

295

3.614

Informatiebron: zaaksysteem  

Het is een algemene tendens die wij zien dat betrokken inwoners sneller het MOR-systeem gebruiken om zaken te melden. Het zijn zeker niet altijd klachten, maar ook het feit dat men ons attent maakt op situaties die mogelijk niet gewenst zijn doet inwoners besluiten om een digitale melding te maken. Wij geven gehoor aan deze meldingen, we pakken de meldingen op. Ook dit versterkt de inwoners om indien nodig een melding te doen.