Verberg het menu

Sportief bewegen

De gemeente Uden heeft gekozen voor een breed aanbod aan sportmogelijkheden om het voor iedereen mogelijk te maken om een gezond en actief leven te leiden. De afgelopen jaren is vooral zwemwater onderwerp van gesprek geweest; komend jaar zal vooral aandacht zijn voor de verplaatsing van sportclub(s) vanuit Moleneind omdat de druk op dat gebied de kwaliteit van de sport en die van de leefomgeving onder druk zet.

Nadat het project rondom de nieuwe exploitatiebijdrage aan 3Essen cs in de loop van 2016 geheel is afgerond, zal in 2017 een start gemaakt worden met een update en daarna herijking van de Sportvisie. Hierbij zijn vanzelfsprekend de ambities van ons coalitieakkoord leidend.

Realisatie in één oogopslag

 afgerond/gerealiseerd  gestart/onderhanden  nog niet opgestart

  Activiteit   Toelichting
1 De gemeente richt zich vooral op de breedtesport met als uitgangspunt: sport moet toegankelijk zijn voor iedereen.

Is uitgangspunt voor het huidige beleid en wordt dan ook als zodanig toegepast.

2 Een visie opstellen over sportaccommodaties zodat deze nog beter gebruikt kunnen worden voor activiteiten voorkomende uit de samenwerking van onderwijs, zorg en kinderopvang. Dit wordt gekoppeld aan een update gevolgd door een herijking van de geldende Sportvisie waarvan de start in de 2e helft van 2016 is voorzien, na afronding van het project rondom de zwembaden. Het college heeft besloten af te zien van een herijking van de sportvisie omdat het niet bijdraagt aan het oplossen van de actuele problematiek. 
3 In 2015 is een keuze gemaakt voor een nieuwe meerjarige exploitatie bijdrage voor het 3essen zwembad.

Besluitvorming over exploitatie van het  Drie Essen zwembad is afgerond.

4 In 2016 wordt bezien of  er een financiële bijdrage wordt geleverd aan het zwembad van de vereniging Zeester/Meerval.

Het onderzoek naar Zeester Meerval bad is gepland voor de juni 2017.

5 In 2016 wordt onderzocht op welke wijze de problemen rondom park Moleneind en de daar gehuisveste sportverenigingen kunnen worden opgelost. 

Dit project is gestart, de planning is dat mei 2017 besluitvorming kan plaatsvinden Daarnaast wordt besluitvorming over de verhuizende club voorbereid. Verwachting is dat dit eind 2017 is afgerond.

6  Het traject met AV de Keien en De Kuip in het subsidie- en tarievenbeleid buitensportaccommodaties wordt verder uitgewerkt.

Juni 2017 zal hier een uitgewerkt en implementeerbaar voorstel voor liggen.

7 De 8,4 fte buurtsportcoaches die eind dit jaar ingevuld dienen te zijn in het programma Sport en bewegen in de buurt, groeit gestaag door.

De volledige 8,4 fte’s zijn gevuld. JOGG heeft zijn kickoff gehad. Het plan van aanpak is vastgesteld door de stuurgroep JOGG.

8 De gemeente Uden is aan de slag gegaan met een beleid dat gericht is op het tegengaan van overgewicht bij kinderen (JOGG). In 2016 is de organisatie hiervan operationeel inclusief een procesregisseur en rekenen wij er op dat eerste activiteiten zichtbaar zijn. Het JOGG kent een samenhang met het project ‘de gezonde wijk’. Wat de JOGG-regisseur doet voor jongeren, zal een ‘gezondheidsbevorderaar’ gaan doen voor volwassenen: actief begeleiden naar gezonde leefstijl in samenwerking met lokale ondernemers en onderwijs. Gezond gedrag moet de vanzelfsprekende keuze worden.
Ook wordt de samenwerking regionaal vormgegeven o.a. in het project Healthy Live.
 

Prestatie indicatoren

Oordeel burger sportvoorzieningen: 8
  2012 2013 2014 2015 2016
Prognose geen burgerpeiling 8 Geen burgerpeiling 8 *
Werkelijk geen burgerpeiling 8 Geen burgerpeiling    

Informatiebron: Waarstaatjegemeente.nl, 2-jaarlijkse burgerpeiling

*Van deze burgerpeiling zijn in de tussentijd het model en de vragenlijst op de schop gegaan en worden indicatoren niet meer gemeten. Samen met KING is een nieuw model ontwikkeld. In principe worden dezelfde thema’s gemeten, maar nu met andere vragen. Een vergelijking is niet mogelijk. Deze burgermeting in deze zin bestaat niet meer. Daarbij komt dat de oude vragen zijn komen te vervallen als gevolg van invoering van de monitor voor het sociale domein. Voor deze onderdelen wordt gezocht naar nieuwe indicatoren. Vanuit de gemeenten wordt hiervoor riching VNG input geleverd. Met ingang van programmabegroting 2017 hanteren we de verplichte set indicatoren.

Aantal leden sportverenigingen (gesubsidieerd)

  2013 2014 2015 2016
Prognose       Gelijkblijvend voor volwassenmet lichte daling voor jeugdleden (afname aantal kinderen)
Werkelijk    

Volwassenen 6.621

Jeugd 4.873 (excl. visvereniging)

Volwassenen 7.138

Jeugd 5.516

Informatiebron: Subsidiekaart gemeente Uden (PDF, 9.8 MB)