Verberg het menu

Analyse op hoofdlijnen - Goed leven en goed ontmoeten

GOED LEVEN EN ONTMOETEN     € 1.166.000 V

Peuterspeelzalen en voorschoolse voorziening peuters €66.000 V
In 2016 is gebleken dat nog geen correcties op het subsidiemodel peuterspeelzalen waren doorgevoerd voor dalende aantallen. Na verwerking geeft dit een incidenteel voordeel van € 45.000 aan gemeentelijke subsidiemiddelen. De uitvoering van de voorschoolse voorziening peuters start eerst in 2017, waardoor € 21.000 aan ontvangen rijksmiddelen incidenteel vrijvalt.
 
   
Speel- en hangplekken €25.000 V
De realisatie van fitnesstuinen en speeltoestellen blijft achter bij de planning. Dit geeft in 2016 een voordeel van € 25.000 (vooralsnog incidenteel). Voor 2017 staat een project gepland. Tevens wordt bezien of dit budget structureel noodzakelijk is.
 
   
Dorpshuizen en wijkcentra €45.000 V
Het transitiebudget MFA is bedoeld voor de dekking van niet voorziene kosten bij de implementatie van het tarievenbeleid en het vormgeven van nieuwe zelfbeheerinitiatieven (conform het besluit van de raad maart 2016). Het budget is in 2016 niet volledig besteed, omdat de beheer initiatieven pas eind 2016 van start zijn gegaan en de evaluatie van de bestaande beheerinitiatieven (Muzerijk) pas in  2017 wordt afgerond. In 2017 verwachten we meer zicht te krijgen op de benodigde inzet van het transitie/frictiebudget. Naar verwachting zal in 2017 de hoogte van het transitie/frictiebudget herijkt worden. Derhalve is het voordeel ad. € 45.000 vooralsnog als incidenteel aan te merken.
 
   
Ontwikkeling ontmoetingsplein Odiliapeel €24.000 V
Om de realisatie van het ontmoetingsplein in Odiliapeel, het positieve initiatief van zelfbeheer te kunnen opstarten en het een kans van slagen te geven, heeft de gemeenteraad met offerte 5 in de Programmabegroting 2016 voor de jaren 2016, 2017 en 2018 een budget van € 24.000 per jaar beschikbaar gesteld. E.e.a.als impuls om toe te groeien naar een kostendekkende exploitatie. Door vertraging in het overnemen van het gebruiksbeheer van Terra Victa door de bewoners van Odiliapeel, is het incidentele budget 2016 nog niet besteed. De verwachting is dat het gebruiksbeheer medio 2017 wordt overgedragen aan de stichting beheer MFA Odiliapeel. Om de stichting 3 jaar te kunnen ondersteunen wordt voorgesteld de resterende financiele middelen 2016 van € 24.000 over te hevelen naar 2019 (beheersoverdracht 2017-2018-2019). Zie hiervoor de toelichting van het resultaat in de samenvatting.
 
   
Subsidies burgerinitiatieven en beleidsregel maatschappelijke ontwikkeling €67.000 V
Deze structurele subsidieverstrekking wordt op het moment geëvalueerd in verband met het nieuwe beleid op algemene voorzieningen en de plaats van vrijwilligersorganisaties in de brede basisstructuur. Medio 2017 zullen hiertoe voorstellen worden gedaan. In afwachting hiervan kan het budget ad. € 67.000 incidenteel vrijvallen.
 
   
Sportaccommodaties € 92.000 V
De sportaccommodaties laten verschillende minder grote afwijkingen zien welke optellen tot een voordeel van in totaal € 92.000. Hier noemen we voordelen door het niet benutten  van algemene budgetten bij privatisering sportzalen (€ 28.000) en minder noodzaak dit jaar tot vervanging sportmaterialen (€ 23.000).   
 
   
Kantines ontmoetingsplein €-33.000 N
De laatste jaren zien we de trend dat er steeds minder verkocht wordt in de kantines van ontmoetingspleinen. Ook dit jaar zet deze trend zich voort tot een bedrag van € 51.000 en vertoont de inkoop van ingrediënten voor de kantines ook een lager dan begroot niveau tot een bedrag van € 18.000. Per saldo geeft dit een nadeel van € 33.000. Dit nadeel is structureel.
 
   
Gebiedsplatform €30.000 V
De subsidiemiddelen voor het gebiedsplatform zijn berekend op het maximale aantal leden per platform. In de realiteit heeft niet ieder platform het maximale aantal leden. Het aantal leden per platform wijzigt ook elk jaar. Daarnaast is er sprake van een onderschrijding op het budget communicatie, omdat er zich minder actualisaties van het uitvoeringsprogramma hebben voorgedaan dan eerder voorzien. In 2017 gaat dit naar verwachting wel gebeuren. Het overschot 2016 van € 30.000 is derhalve als incidenteel aan te merken.
 
   
Begrafenisrechten €-66.000 N
De trend van afname van het aantal begrafenissen en een toename van crematies, waarbij de as door de nabestaanden niet in een urn op de begraafplaats wordt bijgezet, zet door. Hierdoor zijn wederom minder opbrengsten dan begroot behaald tot een bedrag van € 66.000.
Hiervan is € 50.000  structureel.
 
   
Doortrekken Noordlaan €-  
Het opstellen van het bestemmingsplan rond het project doortrekken Noordlaan neemt meer tijd in beslag dan gepland. Dit komt voornamelijk doordat er extra flora en fauna onderzoeken noodzakelijk zijn. Het proces om de benodigde grond aan te kopen is gaande. De kosten zijn met € 135.000 onderschreden. Met de Provincie is overleg gaande over de vormgeving van de nieuwe aansluiting, inclusief parallelstructuur langs het projectgebied. De uitvoering van het werk zal na de zomervakantie 2017 plaatsvinden. Dit heeft tevens effect op de onttrekking uit de reserve die eveneens
€ 135.000 lager is.
 
   
Aanpassingen Losplaats/Velmolenweg €-  
De aanpassingen aan de Losplaats / Velmolenweg heeft vertraging opgelopen als gevolg van de geconsteerde bodemverontreiniging. De uitvoering van de werkzaamheden is inmiddels opgestart en loopt door in 2017. Doordat de opstart is uitgesteld, is een incidenteel voordeel behaald in de exploitatielasten, dient de subsidie van de Provincie nog ontvangen te worden en tot slot de onttrekking uit de Reserve Bovenwijkse Infrastructuur nog plaats te vinden. Per saldo heeft deze vertraging geen invloed op het jaarrekeningresultaat.
 
   
Kruising N264/Odiliapeel €-  
Het bestemmingsplan voor de kruising N264 / Odiliapeel is in voorbereiding, de aanwezigheid van een dassenburcht heeft wel wat extra tijd gekost, maar in de planning heeft dit nog geen consequenties. De Provincie is bezig met aankoop van gronden voor realisatie van mitigerende maatregelen. Het rotondeontwerp is gereed. De laatste hand wordt gelegd aan de diverse onderzoeken, de toelichting en de regels. Realisatie is beoogd in de tweede helft van 2017, rekening houdend met de dassenpopulatie. Voor 2016 geeft dit een voordeel te zien op de lasten van € 134.000 en een lagere onttrekking uit de reserve. Per saldo heeft dit geen invloed op het jaarrekeningresultaat.
 
   
Volkelseweg €-  
De werkzaamheden aan de Volkelseweg zijn inmiddels begin 2017 opgestart. Dit door de vertragende weersomstandigheden in 2016. Hierdoor is in 2016 een incidenteel voordeel in de lasten ontstaan van € 193.000 met eveneens een lagere onttrekking uit de reserve tot hetzelfde bedrag. Per saldo heeft dit geen invloed op het jaarrekeningresultaat.
 
   
Parkeerexploitatie €-  
Per saldo laat de parkeerexploitatie een nadeel zien van in totaal € 138.000 ten opzichte van de begroting. Met name door een lagere bezettingsgraad ten opzichte van de begroting voor vooral de parkeerterreinen zijn de inkomsten per saldo € 177.000 achter gebleven. Hiertegenover staat dat de afronding van het HOV project in samenwerking met rijkswaterstaat vertraging heeft opgelopen waardoor de daadwerkelijke afrekening nog plaats moet vinden en de kosten voor 2016 € 61.000 lager uitvallen. Het nadeel heeft geleid tot een lagere mutatie dan begroot voor hetzelfde bedrag in het Parkeeerfonds. Per saldo heeft dit geen invloed op het jaarrekeningresultaat.
 
   
Diverse verkeersmaatregelen €88.000 V
Werkzaamheden met betrekking tot verkeersmaatregelen zijn gedeeltelijk uitgevoerd mede doordat Gemeente Uden moest wachten op het door de Provincie uit te voeren onderzoek naar lekkages. In de 1e financiële afwijkingenrapportage van 2017 zal een voorstel gedaan worden om dit geld te vragen zodat de werkzaamheden alsnog uitgevoerd kunnen worden.
 
   
Subsidie mensgerichte maatregelen €33.000 V
De subsidie voor mensgerichte maatregelen is in 2016 voor zowel schooljaar 2015 als 2016 verantwoord tot een bedrag van € 72.000. Ook de uitbetaalde subsidie aan scholen over 2016 is hier als lasten verantwoord tot een bedrag van € 39.000. Deze posten waren beide niet begroot.
 
   
Basisonderwijs gymnastiek €33.000 N
Het budget voor bewegingsonderwijs was ruimer dan benodigd, waardoor een incidentele eenmalige vrijval van € 33.000 mogelijk is. Vanwege de te verwachten wetswijzigingen voor bewegingsonderwijs zullen naar verwachting de kosten stijgen waardoor het budget niet structureel afgeraamd kan worden.
 
   
Bijzondere kosten brand basisschool Bluyssen/Brinck €-  
In de nacht van oud en nieuw 2014 zijn de basisscholen Jan Bluyssen en De Brick door brand verloren gegaan. Als gevolg hiervan is er sprake van bijzondere kosten voor de gemeente Uden. Denk hierbij aan de eerste kosten direct na de brand alsook kosten voor tijdelijke huisvesting etc. etc. In 2016 is ruim € 1.168.000 aan bijzondere kosten uitgegeven. Deze kosten worden volledig door de verzekering gedekt. De nieuwe school is inmiddels opgeleverd. Naar verwachting zal in 2017 een definitieve afrekening met de verzekering plaatsvinden.
 
   
Basisonderwijs huisvesting/inrichting €59.000 V
De onderschrijding op de huisvestingskosten basisonderwijs worden voornamelijk veroorzaakt door een onderuitputting op de kapitaallasten (rente en afschrijving) op de nieuwbouw van de basisschool De Brinck & De Petteflet en basisschool Den Dijk. Deze beide scholen zijn medio 2016 in gebruik genomen. De vrijval is derhalve als incidenteel aan te merken.
 
   
Voortgezet onderwijs huisvesting/inrichting €155.000 V
De onderschrijding op de huisvestingskosten voortgezet onderwijs worden voornamelijk veroorzaakt door een onderuitputting op de kapitaallasten (rente en afschrijving) op de nieuwbouw van het Udens College. De bouw ervan is vertraagd. De vrijval is derhalve als incidenteel aan te merken.
 
   
Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid €60.000 V
Aan de Stichting OOG en Kiem is een incidentele subsidie Taalhuis ad. € 60.000 toegekend. Daarnaast is er door de schoolbesturen een subsidie bij DUO aangevraagd, welke is toegekend. Hierdoor kan de de toegekende subsidie worden beperkt, hetgeen een voordeel van € 30.000 geeft (incidenteel).
 
   
Middels de vaststelling onderwijsachterstandenbeleid (OAB) over 2015 zijn te hoog verstrekte budgetten teruggevorderd conform de ingediende verantwoording. Dit geeft voor 2016 een voordeel van € 30.000 (incidenteel).
 
   
Combinatiefuncties €68.000 V
De taakstelling van 8,37 buurtsportcoaches is in 2016 behaald. Wel was de financieringsstructuur in een aantal gevallen anders dan vooraf gebudgetteerd, waardoor er een afwijking bestaat tussen de inkomsten en uitgavebegroting van € 73.000 (per saldo 0). Dit zal per begrotingswijziging in 2017 definitief aangepast worden. Daarnaast is er € 68.000 incidenteel teruggevorderd van de bevoorschotte subsidie in 2015, omdat toen nog niet alle formatie was gerealiseerd.
 
   
Kunst- en cultuureducatie €203.000 V
Voor Cultuureducatie is in de huidige vorm veel minder subsidie nodig dan destijds verleend is aan de regionale organisatie MIK. Na het faillissement van MIK is er een overgangsjaar geweest. Door de nieuwe opzet is de bezuiniging versneld gerealiseerd ten opzichte van de planning. Bij het samengaan met stichting C tot de nieuwe organisatie Kunst&Co is de gekozen lijn doorgezet. Het verschil zit hem met name in de bijdrage destijds aan de regionale organisatie, het wegvallen van staf/directie, docentkosten (er zijn geen docenten in dienst, er is nu sprake van ZZP constructie), lagere overheadskosten en publiciteitskosten. Per saldo geeft dit voor 2016 een voordeel van € 203.000 (incidenteel).
 
   
Subsidie sociaal culturele activiteiten €69.000 V
Vorig jaar hebben twee scholen en een harmonie gebruik gemaakt van de Regeling gebruik Theater Markant. Deze subsidies zijn allemaal uitbetaald. Meer aanvragen zijn er niet geweest. Vanuit de concessieovereenkomst met HTME moet dit budget beschikbaar blijven. Dit geeft voor 2016 een voordeel van € 23.000 (incidenteel).
 
   
De professionele organisaties hebben in 2016 geen beroep gedaan op het innovatiefonds. Bij de herijking van het cultuurbeleid hebben we gemerkt dat de amateurkunst juist voor vernieuwende activiteiten een beroep wil doen op een subsidieregeling van de gemeente Uden. Het gaat dan niet om de reguliere lessen of uitvoeringen, maar juist activiteiten en/of projecten die een eenmalig karakter hebben. De subsidie voor jeugd- en volwassenleden is vaak niet toereikend genoeg om deze te organiseren. Met deze stimulans kunnen meerdere bewoners uit Uden uitgenodigd worden om deel te nemen aan cultuur in Uden. Het culturele veld (professionals en amateurs) is er een voorstander van dat in 2017 het innovatiefonds wordt omgebogen naar een Cultuurfonds Uden. Dit betekent dat elke culturele organisatie een aanvraag kan indienen om een eenmalige activiteit/project uit te voeren. De aanvraag wordt getoetst aan een aantal voorwaarden waar op dit moment samen met het culturele veld over wordt gesproken. De insteek is om het laagdrempelig te houden, er sprake moet zijn van cofinanciering en samenwerking met een of meerdere organisaties. Naar verwachting zal medio 2017 een voorstel aan het college voor een nieuwe subsidieregeling worden voorgelegd, welke in de plaats komt van de beleidsregel Innovatiefonds cultuur. Het voordeel ad. € 46.000 is derhalve als incidenteel aan te merken.
 
   
Diverse kleinere afwijkingen op producten per saldo €148.000 V