Verberg het menu

Burgemeester Henk Hellegers:

"Afgelopen jaar hebben we inwonersparticipatie, onder andere Udenaar de toekomst en het raadsinitiatief G1000, verder vorm gegeven. Dit blijven inwoners, gemeenteraad, college en ambtenaren ook in 2017 doen. De afgelopen jaren hebben laten zien dat veel Udenaren zich betrokken voelen bij de Udense samenleving en daar graag een bijdrage aan willen leveren.

Inmiddels zijn er veel projecten door een intensieve samenwerking tussen inwoners, belanghebbenden en gemeente tot stand gekomen. Voorbeelden hiervan zijn de omgevingsvisie, de pilots afvalinzameling en het Gemeentelijk Verkeer en Vervoerplan (GVVP). De rol van de gemeente is hierbij steeds ondersteunend en faciliterend, met het uitgangspunt dingen mogelijk te maken. 

De gemeenteraad van Uden heeft ingestemd met het Plan van aanpak voor een verkenning om te komen tot een Maashorstgemeente. Helaas heeft een meerderheid van de gemeenteraad van Landerd niet met de voorgenomen verkenning ingestemd. Uden blijft ook in de toekomst streven naar de vorming van een Maashorstgemeente met Landerd en zo mogelijk Bernheze en blijft dan ook open staan voor initiatieven van de buurgemeenten. We wachten de ontwikkelingen bij de andere gemeenten af.

Uden moet een gemeente zijn waar inwoners, werknemers van de vele bedrijven en gasten zich welkom en veilig voelen. Ook dit jaar was heeft de gemeente op verschillende niveaus een bijdrage geleverd aan de verbetering van de lokale veiligheid en hebben we gezorgd dat Uden een veilige gemeente is.

We hebben stappen gezet in de gezamenlijke huisvesting van politie en (regionale) brandweer in Uden. Op de huidige plek van de Schaapskooi komt een nieuwe brandweerkazerne en een nieuw politiebureau. Op dit moment wordt gewerkt aan het bestemmingsplan voor deze locatie. De Veiligheidsregio Brabant-Noord bekijkt op dit moment of zij aan de lokale brandweerkazerne van Uden een regionaal steunpunt wil toevoegen. Naar verwachting is hier voor de zomer meer duidelijkheid over. Uitgangspunt nu is om de bouw van de lokale brandweerkazerne mogelijk te maken en dat een toevoeging van de regionale steunfunctie mogelijk blijft. In 2018 wordt het politiebureau opgeleverd, de brandweer volgt daar kort na.