Verberg het menu

Wethouder Gijs van Heeswijk:

"Vanuit de gedachte dat kinderen en jongeren de toekomstige inwoners zijn van onze gemeente, zetten wij actief in op een goed leefklimaat, nu en in de toekomst. Het motto daarbij is ‘voorkomen is beter dan genezen’. Met programma’s en projecten als het JOGG (Jongeren op Gezond Gewicht) en  buurtsportcoaches, stimuleren we gezond eten, voldoende bewegen en een fijn sociaal leven. Raakt het kind (en het gezin) toch in een moeilijke situatie, dan biedt het Basisteam Jeugd en Gezin de juiste hulp en ondersteuning."

Jeugdhulp

In 2016 waren vraag en aanbod van jeugdhulp redelijk in balans. Toch was af en toe ingrijpen door gemeenten noodzakelijk. We streven naar jeugdhulp die passend is bij de specifieke zorgvraag, zo dicht mogelijk in de eigen woonomgeving. Uitgangspunt daarbij is dat zorg  zo min mogelijk vanuit de specialistische jeugdhulp plaatsvindt, gezien de impact is het vooral in het belang van jongeren zélf dat zij zoveel als mogelijk lichtere vormen van zorg ontvangen. Het is ons duidelijk geworden dat de benodigde transformatie in de keten pas kan plaatsvinden als aanbieders voor jeugdhulp indringend met elkaar samenwerken. Alleen gezamenlijk kunnen zij, samen met de gemeenten, het antwoord bieden. Terwijl de aanbieders werken aan dit nieuwe ‘zorglandschap’ moet hun ‘winkel’ open blijven. Het gaat om een grote operatie die zich richt op opbouw, ombouw en afbouw van gespecialiseerde jeugdzorgvoorzieningen en interventiekracht.

Onderwijs

"Ook modern onderwijs van goede kwaliteit draagt eraan bij dat kinderen zich kunnen ontwikkelen tot evenwichtige volwassenen. Gebouwen met een duurzame inrichting en klimaat. Flexibel qua gebruik, om zo ook toekomstige ontwikkelingen zoals teruglopende leerlingaantallen te kunnen opvangen.

2016 stond voor het Udens College in het teken van het verder voorbereiden van de nieuwbouw. De start van de werkzaamheden staat gepland in 2017. Verder zijn afgelopen jaar twee nieuwe kindcentra opgeleverd: IKC Den Dijk in Odiliapeel en IKC Het Speelplein (Brinck/Petteflet).Prachtige schoolgebouwen met gezonde klimaten en een hoge mate van duurzame technische oplossingen. Daarnaast werken we samen met alle schoolbesturen hard aan een integraal huisvestingsplan, zodat we klaar zijn voor ontwikkelingen in de toekomst."

Versterken economisch klimaat

"Een andere belangrijke ontwikkeling voor een vitale gemeenschap, is het economisch klimaat. Het winkelcentrum van Uden heeft een regionale functie en uitstraling. Daarom is afgelopen jaren fors geïnvesteerd. In 2015 zijn we begonnen met voorbereidingen om het Brabantplein een frisse 'look' te geven. Dit is in het eerste kwartaal van 2016 gerealiseerd. Andere delen van het centrum zoals de Birgittenessestraat/St. Jansstraat en de terrassen rondom de Markt worden aangepakt. In 2016 zijn hiervoor samen met belangrijke groepen inwoners & betrokkenen op een interactieve wijze plannen gemaakt. Deze zullen in 2017 worden uitgevoerd.

Regionaal is een nieuwe visie op de detailhandel vastgesteld. Voor Uden is één van de doelen om meer beleving in het winkelcentrum toe te voegen. Daarvoor is o.a. in 2016 besloten het budget voor gratis wifi, aan te wenden voor een vernieuwend concept waarbij het gebruik en analyse van Big Data een belangrijke rol gaat spelen. Een Smartcity biedt de mogelijkheid om meer bruikbare kennis op te doen en beleving voor bezoekers te vergroten. Daarnaast blijven we als Uden investeren in startende ondernemers en bedrijfslocaties.”

Bedrijventerreinen

De bedrijventerreinen in Uden hebben in 2016 het certificaat KVO (keurmerk Veilig Ondernemen) behaald. Tevens speelt op dit terrein het initiatief van de SBBU om camera’s te plaatsen op de openbare weg. Dit initiatief wordt door de SBBU in samenwerking met gemeente en politie in 2017 nader uitgewerkt. Op het gebied van duurzaamheid zijn “slimme meters” bij bedrijven geplaatst om het energieverbruik te kunnen monitoren en beïnvloeden.