Verberg het menu

Wethouder Matthie van Merwerode:

“Duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen begint met bewustwording en keuzes maken voor duurzame toepassingen en oplossingen. Steeds meer bedrijven in Uden en inwoners zetten stappen op het gebied van duurzaamheid en duurzame ontwikkeling.”

Duurzaamheid

“Vanuit het motto ‘verbeter de wereld, begin bij jezelf’ is duurzaamheid in onze eigen organisatie één van onze prioriteiten. Zo wordt het gemeentekantoor steeds duurzamer. In 2016 hebben we de afvalinzameling in het gemeentekantoor duurzaam (gescheiden) heringericht. Ook zijn we, samen met IBN en Area, gestart met de voorbereiding van een elektrisch deelauto-project voor dienstreizen. Dit project moet vanaf mei 2017 daadwerkelijk vorm krijgen.

Vorig jaar heeft het college besloten om, na afloop van de lopende energiecontracten, voor al haar gebouwen, openbare verlichting, installaties etc. alleen nog volledig duurzame energie in te kopen. Dit betreft zowel de inkoop van elektriciteit als de inkoop van gas.
Afgelopen jaar hebben we ook een vaste ‘duurzaamheidsparagraaf’ ingevoerd in alle nieuwe raadsvoorstellen en collegeadviezen. Een mooi middel om onze plannen te toetsen op duurzaamheid.

Gemeente Uden heeft aangesloten bij het inkoopproject voor elektrische laadpalen van de Provincie Noord Brabant. De uitvoering hiervan is in januari 2017 gegund. We hebben voor 15 locaties in de openbare ruimte plaatsing van laadpalen aangevraagd. Particuliere elektrische rijders kunnen ook een aanvraag doen voor het plaatsen van een publiek oplaadpunt.

Dit jaar worden zonnepanelen op het dak van het gemeentehuis aangebracht en vervangen we de binnenverlichting door ledverlichting. Tevens onderzoeken we of het mogelijk is gebruik te maken van de WKO-installatie van Markant om het gemeentehuis te verwarmen c.q. te koelen.

In 2016 hebben we wederom verschillende burgerinitiatieven gefaciliteerd, zoals het bewonersinitiatief Energie Germenzeel.

Er zijn flinke stappen gezet in het realiseren van een zonnepark op Hoogveld-Zuid.

Verkeer en vervoer

In samenwerking met bewoners en belangengroepen hebben we het gemeentelijk verkeers- en vervoersplan vorm gegeven. Het plan bevat maatregelen om duurzame mobiliteit, voldoende parkeergelegenheid en een verkeersveilig wegennet in onze gemeente te waarborgen. Onderzoek van het HOV-tracé heeft geleid tot een aantal voorstellen voor tracé-aanpassingen. Dit wordt in 2017 verder uitgewerkt.

Cultuur

Door het samengaan van Stichting C en het Mondriaanhuis, kunst- en cultuureducatie per 1 augustus 2016, hebben we de kunst- en cultuureducatie voor de Udense gemeenschap kunnen behouden. Onder de vlag van ‘Kunst&Co blijven muziek-, dans-, theater en beeldende cursussen beschikbaar voor alle inwoners van Uden.

De cultuurvisie en de ambities zijn nog steeds actueel. Met het culturele veld wordt op dit moment gewerkt aan een uitvoeringsagenda Cultuur tot/met 2020. In de agenda worden o.a. innovatieve en inspirerende activiteiten en evenementen opgenomen, die buiten het reguliere programma van de culturele organisaties om worden georganiseerd.

Maashorst

In 2016 zijn de eerste deelprojecten van het programma Meer Maashorst (Landschappen van Allure) uitgevoerd, zoals de aanleg van het rolstoelpad, vergroening van buurtschap Slabroek en het opbreken van verhardingen ten behoeve van natuur. Voorts zijn er belangrijke besluiten genomen om het natuurgebied de Maashorst nog verder te ontwikkelen, door aanpassing van verkeersstromen en het nemen van maatregelen om ontsnippering van natuur tegen te gaan.
Voor het totale natuurgebied de Maashorst is een start gemaakt met de uitvoering van het Integraal beheer- en inrichtingspan (IBeP). Het betreft met name de wijziging in begrazingsbeheer met wisenten, taurussen en exmoorpony’s.