Verberg het menu

Maximaal meedoen

Sinds de transities per 1-1-2015 is het beleid gericht op het vergroten van de zelfredzaamheid van onze inwoners. Veel aandacht gaat daarbij naar ‘inrichting van de omgeving’, omdat door betere voorzieningen minder ondersteuning nodig is. Verder investeren wij op maat in meedoen met de maatschappij voor alle inwoners. Doel is om inwoners steeds een treetje hoger op de participatieladder te krijgen. De ladder is niet alleen gericht op arbeidsmarkt toeleiding; de ladder wordt breed gebruikt voor het hele sociale domein.

Ondersteuning bieden aan kwetsbare mensen gaat over alle leeftijden en domeinen; van jeugd tot en met ouderen, van chronisch zieken, gehandicapten tot en met mensen met schulden en minima. Via de maatwerk gesprekken aan de keukentafel verkennen we samen met de inwoners hun mogelijkheden en kijken we wat zij zelf, samen met hun omgeving, voor elkaar kunnen krijgen. Als er meer nodig is dan op eigen kracht kan worden bereikt, wordt vanuit het sociaal domein ondersteuning ingezet gericht op het maximaal meedoen van deze inwoner.

Ondanks de bezuinigingen door het Rijk vóór de transities, hebben wij kans gezien om bestaande welzijns- en basiszorgvoorzieningen overeind te houden. In 2016 is er vooral aandacht geweest voor het in beeld brengen waar vraag en aanbod niet of onvoldoende op elkaar aansluit en hoe dat te verbeteren. Hulp bij het huishouden is daar opnieuw een voorbeeld van. De regeling voor mantelzorgvouchers is in 2017 voortgezet. We hebben met alle aanbieders afgesproken dat zij het product voor dezelfde prijs aanbieden. Verder zal 2017 vooral in het licht staan van “innovaties pogen af te ronden” van de trajecten die in 2016 zijn gestart op gebied van dagbesteding, verbetering van bestaande voorzieningen en nieuwe woonvormen.

Het programma Maximaal meedoen heeft vijf doelstellingen. Ga direct naar:

Ieder programma heeft een eigen menuknop. Hier vindt u informatie over: