Verberg het menu

Geen armoede, geen schulden

Het pro-actieve armoedebeleid wordt voortgezet, als onderdeel van het brede participatiebeleid. Door integraal met armoedeproblemen om te gaan, komt ook maatschappelijke en sociale activering aan de orde en wordt tevens ingezet op preventie. Kinderen die opgroeien in armoede blijven we structureel ondersteunen.
Schulddienstverlening wordt integraal aangepakt zodat er structurele oplossingen komen. De verantwoordelijkheid voor het ‘uit de schulden komen’ wordt bij de cliënt gelegd. De gemeente heeft een adviserende en ondersteunende rol en draagt waar nodig zorg voor maatwerk. Inzet op preventie zal hierbij de nodige aandacht krijgen.

Realisatie in één oogopslag

 afgerond/gerealiseerd  gestart/onderhanden  nog niet opgestart

  Activiteit   Toelichting
1 We continueren de lijn die we hebben ingezet, beschreven in het Beleidsplan Schulddienstverlening. Deze lijn is gericht op het bieden van praktische hulp, toeleiding tot maatschappelijk werk en inzet schuldsanering. De SZW-rapportage over de toegankelijkheid van schulddienstverlening bij gemeenten heeft op grond van analyse uitgewezen, dat inhoudelijk sporadisch wijzigingen/aanvullingen nodig zijn. Op veruit de meeste punten voldoen we aan de toegankelijkheidsvoorwaarden. Dat betekent dat we in 2013 al op de goede weg geraakt zijn en dat we deze nu kunnen vervolgen. Aanvullend beleid is nog nodig op preventie en nazorg, aandacht voor de positie van ZZP-ers en het inrichten van meer meldpunten in en rond het basisteam. Ten slotte worden in 2017 ook budgetbeheer en het uitzetten van het eindelijk wettelijk geregelde breed moratorium aan het beleid toegevoegd. Het beleid voor schulddienstverlening maakt deel uit van het grotere geheel van het ‘Armoedebeleid’, Dit armoedebeleid is deels wel verouderd. Voorstel is dit beleid nu integraal te herzien in samenspraak met betrokken Udense partijen, instellingen, organisaties, particuliere initiatieven, het Platform Minima Uden, verdere belanghebbenden en niet in de laatste plaats ook de gemeenteraad. Een procesvoorstel hiertoe is aangenomen door het college. Aftrap is gehouden in een bijeenkomst met betrokkenen op 3 november 2016.Tevens houdt PMU begin 2017 nog gesprekken met mensen over hun beleving bij wat een leven in armoede met zich meebrengt.
 
       

Prestatie indicatoren

Handhaven van het aantal toegekende aanvragen Bijzondere Bijstand en aanvragen Activiteitenfonds
  2012 2013 2014 2015 2016
Prognose Bijzondere bijstand: 1151
 
Activiteitenfonds: 757
Handhaven van het aantal toegekende aanvragen Bijzondere bijstand: 1137

Activiteitenfonds: 722

Bijzondere bijstand: 1198

Activiteitenfonds: 827

Bijzondere bijstand: 1198

Activiteitenfonds: 827

Werkelijk Bijzondere bijstand  1137
 
Activiteitenfonds 722
Bijzondere bijstand: 1198
 
Activiteitenfonds: 827

Bijzondere bijstand: 1.303 (waarvan 927 toegekend)
Activiteitenfonds: 1.061 (waarvan 937 toegekend)
 

Bijzondere bijstand: 1.111 (waarvan 642 toegekend)

Activiteitenfonds: 1.101 (waarvan 976 toegekend)

Bijzondere bijstand: 794

Activiteitenfonds: 986 

Informatiebron: Administratie Sociale Zaken (GWS)

Toelichting op stijging: Er zit een stijgende lijn in het aantal aanvragen. Enerzijds is het aantal uitkeringsgerechtigden afgelopen jaar iets toegenomen, met dus ook logischerwijs een stijging van deze aanvragen. Anderzijds is dit een gevolg van juiste communicatie om gebruik van regelingen te stimuleren. Conclusie is dat deze regeling voldoende bekend is bij de (potentiële) gebruikers. 

Aantal aanvragen langdurigheidstoeslag

  2013 2014 2015 2016
Prognose     379 379
Werkelijk 379   666 (waarvan 475 toegekend) 590 (= nu individuele inkomenstoeslag)

Informatiebron: Administratie Sociale Zaken (GWS)

Aantal aanvragen schuldhulpverlening

  2013 2014 2015 2016
Prognose     250 260
Werkelijk 243 247 217 143

Informatiebron: Administratie Sociale Zaken (GWS)

Aanvragen voedselbank (betreft unieke aanvragen, geen verlengingen)

  2013 2014 2015 2016
Prognose     130 100
Werkelijk 126 337 227 150

Informatiebron: Administratie Sociale Zaken (GWS)