Verberg het menu

Iedereen aan het werk: investeren in meedoen

‘Participatie’ betekent meedoen. Belangrijk is dat iedereen kan en mag meedoen in de maatschappij. Kunnen werken en werk hebben is de meest actieve vorm van participatie. Dat geldt ook voor burgers met een arbeidsbeperking. Hiervoor voeren wij de Participatiewet uit. De Participatiewet geldt voor iedereen die kan werken, maar daarbij (tijdelijk) ondersteuning nodig heeft. Wie niet kan werken, is zoveel mogelijk maatschappelijk actief. We verwachten daarbij dat iedereen zelf zoveel mogelijk doet om aan het werk te komen op zijn of haar niveau en passend bij de mogelijkheden. De focus ligt eerst op de mogelijkheden van het individu en daarna waar nodig op de beperkingen.

Realisatie in één oogopslag

 afgerond/gerealiseerd  gestart/onderhanden  nog niet opgestart

  Iedereen aan het werk, investeren in meedoen   Toelichting
1 We zoeken nadrukkelijk samenwerking met werkbedrijven, onderwijs en lokale ondernemers om kansen op werk te vergroten.

Binnen de arbeidsmarktregio Noordoost-Brabant is structuur gegeven aan een uniforme werkgeversbenadering. Daartoe is het werkgeversservicepunt ingericht met sub-regionale invulling. Verdere doorontwikkeling van werkgeversbenadering, zowel lokaal als op regionaal niveau is een continu proces, dat mede via onze deelname aan het WSP concreet vorm krijgt. Rond deze WSP’s werken we als gemeenten samen met de partners in het Regionaal Werkbedrijf, In relatie tot het WSP, maar ook op eigen kracht, heeft Uden in 2016 65% (!) meer uitstroom gerealiseerd dan verwacht. De regionale kaders voor SROI (Social Return On Investment) en een uniforme uitvoering daarvan is inmiddels door de meeste gemeenten vastgesteld en  vertaald naar concrete afspraken. Uden, Bernheze, Boekel, Landerd en Oss werken met IBN samen in een subregionaal expertisecentrum social return dat ertoe bijdraagt, dat bij aanbestedingen social return optimaal ingezet kan worden.

2 We maken afspraken met organisaties over stage- en werkervaringsplaatsen.

In principe gerealiseerd. In de praktijk blijkt dat de diverse projecten elkaar beconcurreren. Daarom is gestart met een koppeling van projecten aan specifieke klantgroepen. Daarmee is de doelstelling in basis behaald en vindt verdere verfijning plaats. Daarmee vervalt het in de basiswerkzaamheden van de afdeling MD.

3 We starten met de ontwikkeling van een breed plan van aanpak dat gericht is op zowel uitkerings-gerechtigden (van uitkering naar werk) als op de economische ontwikkeling Uden. Het daadwerkelijk matchen van individuen en groepen met de arbeidsmarkt is een complex en veelomvattend proces. Wij werken met het diagnose-matchingsysteem Competensys. om beter inzicht te krijgen in de kwaliteiten van de klant, zodat we hem gericht op een traject kunnen plaatsen gericht op werk. Mede daardoor is de uitstroom in 2016 hoger dan eerder verwacht. De economische ontwikkeling is echter een factor die voornamelijk als gegeven beschouwd moet worden en grotendeels buiten de directe beïnvloedingssfeer van MD ligt. In regionaal verband wordt gestuurd op de ontwikkeling van de werkgelegenheid. 
 

Prestatie indicatoren

Uitstroom cliënten uit de Wwb / Ioaw / Ioaz / Bbz met gemiddeld 10% per jaar
  2012 2013 2014 2015 2016
Prognose Bij een bestand van 600 cliënten is de prognose uitstroom 60 Bij een bestand van 600 cliënten is de prognose uitstroom 60 10% uitstroom naar regulier werk Gemiddeld 10% van totaal aantal cliënten uit de Wwb / Ioaw / Ioaz / Bbz (70 cliënten) Gemiddeld 10% van totaal aantal cliënten uit de Wwb / Ioaw / Ioaz / Bbz (80 cliënten)
Werkelijk Aantallen uitstroom: 166, dus meer dan 10% (totaal aantal cliënten) Aantallen uitstroom: 189, dus meer dan 10%  (totaal aantal cliënten) Aantallen uitstroom: 223, dus meer dan 10% (totaal aantal cliënten 2014 605)   129 cliënten, waarvan 75 volledig, 36 parttime en 18 via IBN.

Aantal uitkeringsgerechtigden

  2013 2014 2015 2016
Prognose 596 618 650 645
Werkelijk 604 610 654 661

Informatie afkomstig van GWS.

We zien van 2013 t/m 2016 een licht stijgende lijn van het aantal uitkeringsgerechtigden. Dit ondanks de meer dan succesvolle uitstroom van uitkeringsgerechtigden.