Verberg het menu

Leefbare wijken en dorpen

In een groene, gezellige, gezonde en gastvrije gemeente is het prettig samenleven. Inwoners moeten hun leefomgeving als prettig ervaren. Als gemeente zijn wij continue bezig om de leefbaarheid in Uden, Volkel en Odiliapeel op peil te houden en daar waar nodig te verbeteren. Dat kan op allerlei manieren: met onderhoud van wegen, openbare plekken, natuur en voorzieningen. Maar ook het stimuleren van burgerparticipatie, het bijdragen aan de integratie van nieuwkomers en het oplossen van problemen als schooluitval, werkeloosheid, huiselijk geweld en isolement van vrouwen.
Onze maatschappelijke opgave voor opvang van vluchtelingen vullen we in via vrijwilligers, die worden ondersteund door Vluchtelingenwerk Nederland.

Realisatie in één oogopslag

​ afgerond/gerealiseerd    ​ gestart/onderhanden     nog niet opgestart

  Leefbare wijken en dorpen   Toelichting
1

Jaarlijks actualiseren en monitoren van gebiedsontwikkelingsplannen met de gebiedsplatforms.


Onderzoeken met het gebiedsplatform Oost hoe met medewerking van inwoners een MFA-functionaliteit in gebied Oost gerealiseerd kan worden, waarin naast onderwijs, ontmoeting en welzijn (incl. sport en spel) ook zorg en ondersteuning is ondergebracht.
.

Uitvoeringprogramma’s worden in overleg met de gebiedsplatforms geactualiseerd. Dit is een continu proces wat tot de basiswerkzaamheden van de afdeling MD behoort. 

Samen met de platforms is bepaald waar de focus ligt. De speerpunten voor de deelgebieden zijn in voorgaande nota’s reeds benoemd en lopen allen. Dit zijn:  deelgebied Oost: visie-ontwikkeling MFA met onderwijs, ontmoeting, welzijn, zorg en ondersteuning.
West: wijkontwikkeling Bitswijk en Bogerd, samen met Area
Zuid-Uden: ontwikkeling centrumgebied Sesterlaan incl. honden uitlaatplek
Uden-Buiten: beleid m.b.t. recreatie en natuurvoorzieningen, verkrijgen van breedband internet via glasvezel. 
Volkel: besluitvorming route Volkel-Boekel
Odiliapeel: verkeerssituatie Oudedijk en Nieuwedijk, in samenhang met de opgeleverde nieuwbouw van IKC Den Dijk, de MFA en nieuwe invulling van Peelhonk.
Onderwerpen waar alle gebiedsplatforms bij betrokken zijn geweest, komend uit de G1000-ideeën, te weten, fietsvisie en zorg in de eigen wijk, zijn gerealiseerd. Het Fietsforum heeft een fietsvisie geschreven die grotendeels gebruikt is voor het GVVP (gemeentelijk verkeers- en vervoersplan). Op het gebied van kleinschalige zorg zijn kleine initatieven ontwikkeld en nog steeds in ontwikkeling. 

2 Met medewerking van inwoners realiseren van een MFA-functionaliteit in Odiliapeel waarin naast onderwijs, ontmoeting en welzijn (incl. sport en spel) ook zorg en ondersteuning is ondergebracht. IKC Den Dijk is gerealiseerd. Verdere invulling van Terra Victa krijgt gestaag maar zeker vorm waarbij samen met de inwoners wordt toegewerkt naar zelfbeheer.
3 Met medewerking van inwoners realiseren van decentrale toegangen als uitbreiding van de ontmoetings- en welzijnsfunctie binnen MFA’s en vergelijkbare gebouwen.

De eerste buurtuurtjes binnen 3 MFA’s zijn gestart en hebben publiciteit gekregen. Om deze inlooppunten te evalueren is een stageopdracht uitgezet. Bevindingen zullen eind mei 2017 bekend zijn.

4 Burgerparticipatie vindt in Uden onder meer plaats via Udenaar de Toekomst, uitwerking van G-1000 ideeën en thema gerichte miniconferenties. De gemeente wil meer van buiten naar binnen werken en dit vraagt een andere manier van organiseren van het werk dat verricht wordt. De eerste initiatieven hebben zich gemeld bij de Raad om in aanmerking te komen voor een Uden Fonds. Daarnaast wordt voor het sociaal domein gezocht naar een moderne vorm van het organiseren van feedback op uitvoerend beleid (horizontale verantwoording). Dit gebeurt in samenwerking met de huidige belangenbehartigers en betrokken partijen.
 
5 Huisvesten van statushouders, erkende vluchtelingen is een wettelijke taak. Met de grotere toestroom van vluchtelingen en de aanscherping van taken van woningbouw-corporaties, wordt het voor de gemeente uitdagender om aan de taakstelling te voldoen. Het jaar 2016 is afgesloten met een achterstand van 26 in het aantal te huisvesten personen. Het college heeft de ambities uitgesproken om in 2017 de gehele taakstelling inclusief achterstand te realiseren. Met Area zijn aanvullende prestatieafspraken gemaakt om dit te realiseren. 
 

Prestatie indicatoren

Waardering gebiedsplatforms voor eigen functioneren en relatie gemeente

  2015 2016
Prognose score 6 score 6,5
Werkelijk   Er is geen meting uitgevoerd*

Informatiebron: Jaarlijks overleg met college, gevolgd door evaluatie.

*Er is overigens wel overleg geweest met het college en gebiedplatforms.

Voor het overige wordt verwezen naar de monitor voor het sociale domein welke landelijk wordt ontwikkeld en waarstaatjegemeente.nl waarin deze is opgegaan. Zie ook indicator Taakstelling vluchtelingen.

Oordeel burger als partner

  2012 2013 2014 2015
Prognose     5,7
Werkelijk   5,7

geen peiling

Informatiebron: www.waarstaatjegemeente.nl

Van deze burgerpeiling zijn in de tussentijd het model en de vragenlijst op de schop gegaan en worden indicatoren niet meer gemeten. Samen met KING is een nieuw model ontwikkeld. In principe worden dezelfde thema’s gemeten, maar nu met andere vragen. Een vergelijking is niet mogelijk. Deze burgermeting in deze zin bestaat niet meer. Daarbij komt dat de oude vragen zijn komen te vervallen, als gevolg van invoering van de monitor voor het sociale domein. Voor deze onderdelen wordt gezocht naar nieuwe indicatoren. Vanuit de gemeenten wordt hiervoor riching VNG input geleverd. Met ingang van programmabegroting 2017 hanteren we de verplichte set indicatoren.

Vrijwilligers bij de door de gemeente gesubsidieerde instellingen

  2012 2013 2014 2015 2016
Prognose       4.581

4.757 bij niet-professionele organisaties

518 bij professionele organisaties

Werkelijk   4.084  

4.757 bij niet-professionele organisaties

518 bij professionele organisaties

5.170 bij niet-professionele organisaties

1.649 bij professionele organisaties

Informatiebron: Subsidiekaart gemeente Uden (PDF, 9.8 MB)

We zijn blij te kunnen melden dat steeds meer inwoners zich vrijwillig inzetten.

Realiseren decentrale toegangen

  2015 2016
Prognose 3 5 (2 extra t.o.v. 2015)
Werkelijk   3

Informatiebron: Programma rapportage Vitaal sociaal Uden

De raad wordt 3x per jaar bijgepraat over de actuele stand van zaken binnen het sociaal domein.

Taakstelling huisvesting vluchtelingen

  2015 2016
Prognose 90% van de taakstelling van dat jaar 85% van de taakstelling van dat jaar
Werkelijk   70% van de taakstelling

Informatiebron: Rijksinformatie m.b.t. behaalde taakstelling.

De taakstelling voor 2016 is fors hoger geweest dan die van 2015 (+50%). Tegelijkertijd heeft Uden in 2016 veel energie gestoken in het onderzoeken van de mogelijkheden en het creëren van draagvlak voor een AZC. Daarbij zijn met Boekel en Landerd afspraken gemaakt over het overnemen van de taakstelling indien Uden een AZC zou realiseren. Doordat het AZC geen doorgang vond, zijn deze afspraken van tafel gegaan. Uden heeft vervolgens ingezet op het aanscherpen van de prestatieafspraken met Area. In 2017 wordt 15% van alle vrijkomende woningen toegewezen aan statushouders en wordt het aantal panden voor kamergewijze verhuur uitgebreid van 2 naar 5. De verwachting is dat hiermee de taakstelling 2017 inclusief de opgelopen achterstand van 2016 en 2015 gerealiseerd wordt.