Verberg het menu

Meedoen door ondersteuning

Ondersteuning richt zich op het stimuleren en versterken van de eigen kracht van de burger en zijn of haar sociale netwerk. Wij dragen zorg voor een samenhangend lokaal beleid voor maatschappelijke ondersteuning, waarbij eigen kracht voorop blijft staan. We regelen dat mensen die hulp nodig hebben in het dagelijkse leven ondersteuning krijgen. Denk aan hulp bij het huishouden, begeleiding of woningaanpassing.

We willen mensen ondersteunen die zich inzetten voor hun medemens of buurt, zoals mantelzorgers en vrijwilligers, zonder risico van overbelasting. Van belang is dat inwoners zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen en zelfstandig deel kunnen nemen aan de samenleving. Daarnaast stimuleren we activiteiten die de onderlinge betrokkenheid in buurten en wijken vergroten.
Iedere zorgvraag en elke situatie is anders. Dat betekent dat we tegemoet komen aan de specifieke behoefte van mensen met een zorgvraag. We bieden zoveel mogelijk maatwerk, waarbij goed gekeken wordt naar wat de persoon wel kan. Ook hier zetten we in op de eigen kracht van mensen.

Realisatie in één oogopslag

​ afgerond/gerealiseerd     gestart/onderhanden    nog niet opgestart

  Meedoen door ondersteuning   Toelichting
1 Aandacht voor aangepaste woonvormen en dagbesteding van kwetsbare inwoners.

Nieuwe initiatieven worden, samen met bewoners en het professionele veld, uitgedacht om te voorzien in de behoeften van onze inwoners. Dit zijn langdurige processen, die helaas niet hebben geleid tot besluitvorming in het 4de kwartaal van 2016. 

2 Versoepelen van regels voor woningaanpassingen. De regels zijn inmiddels versoepeld. Daarmee zou dit actiepunt afgehandeld moeten zijn.
De extern betrokken partijen bij de innovatie bleken echter meer tijd nodig te hebben voor het trainen van de eigen medewerkers. Hierdoor heeft de start van de innovatie vertraging opgelopen
 
3 Inrichting van wijkteams / basisteams die opereren binnen de sociale steunstructuur wonen/zorg/welzijn.

De basisteams zijn inmiddels een jaar operationeel. Er zijn drie basisteams: twee volwassenen teams en een team Jeugd. De basisteams werken op verschillende terreinen: ze verlenen basishulp, verwijzen door naar gespecialiseerde hulp maar kunnen ook diensten aanbieden vanuit de 0e lijn (naast diverse andere partijen). Op dit moment wordt onderzocht op welke manier de drie basisteams meer integraal kunnen werken. Dit zou kunnen betekenen dat er op termijn sprake zal zijn van één basisteam.

4

Om goed in te kunnen spelen op de zorgvraag stuurt de gemeente, waar nodig, de verschillende zorgaanbieders aan.

De doelstelling om tot innovatief aanbod te komen is binnen de huidige vormgeving van de Overlegtafel Centrumregeling Wmo niet gelukt. Er is besloten om een ‘kopgroep innovatie’ te vormen. Deze is half februari 2017 van start gegaan en moet binnen 3 maanden concrete voorstellen opleveren voor de nieuw in te kopen diensten en producten voor 2018 en verder.

Prestatie indicatoren

Burger als wijkbewoner:

a) Voldoende voorzieningen in de directe woonomgeving (score 7,5 handhaven)

b) Voldoende voorzieningen in de gemeente (score van 6,5 naar 7)

 
  2011 2012 2013 2014 2015/2016
Prognose a) score 7,5
b) Score 7
Geen burgerpeiling in 2012. Volgende peiling in 2013. Handhaven 7,3 gemiddeld a) score 7,5

b) score 7

*
Werkelijk a) 7,5
b) 7,7
 
De gemiddelde score van alle onderwerpen bij dit thema is 7,3
Geen burgerpeiling in 2012.
 

Volgende peiling in 2013.

a) score 7,7

b) gemiddelde score 7,3

geen peiling *

Informatiebron: waarstaatjegemeente.nl, 2-jaarlijkse burgerpeiling

* Van deze burgerpeiling zijn in de tussentijd het model en de vragenlijst op de schop gegaan en worden indicatoren niet meer gemeten. Samen met KING is een nieuw model ontwikkeld. In principe worden dezelfde thema’s gemeten, maar nu met andere vragen. Een vergelijking is niet mogelijk. Deze burgermeting in deze zin bestaat niet meer. Daarbij komt dat de oude vragen zijn komen te vervallen als gevolg van invoering van de monitor voor het sociale domein. Voor deze onderdelen wordt gezocht naar nieuwe indicatoren. Vanuit de gemeenten wordt hiervoor richting VNG input geleverd. Met ingang van programmabegroting 2017 hanteren we de verplichte set indicatoren.

Lokaal wordt gewerkt met een zelf ontwikkelde monitor sociaal domein die jaarlijks in juni met de raad wordt besproken.

Beschikbaarheid van zorgwoningen

  2012 2013 2014 2015 2016
Prognose       145 500
Werkelijk       nog niet beschikbaar Onbekend

Informatiebron: Beschikkingen vanuit Wmo

Zorgwonen is een nieuw begrip binnen het sociaal domein. Hiervoor moet nog een meetinstrument voor worden uitgedacht. Aantallen, gebaseerd op financieringsafspraken over geleverde ondersteuning, zijn helaas niet beschikbaar. De regio rapportage voorziet niet in deze informatie.

Realisatie overzicht beschikbaarheid van levensloopbestendige woningen

  2015 2016
Prognose Voorbereiding 0-meting Uitvoering 0-meting dmv doorzonscan
Werkelijk    

Informatiebron: Implementatieplan wonen van 0-100

In 2016 is gestart met de doorzonscan. Deze is nog niet afgerond. Er kan nog geen prognose gegeven worden.

Klanttevredenheid Wmo over uitvoering, kwaliteit en bejegening

  2012 2013 2014 2015 2016
Prognose       80% 80%
Werkelijk       7,9 CEO 2016 is nog niet uitgevoerd

jaarlijkse benchmark

De CEO word jaarlijks voor 1 juli uitgevoerd en de raad wordt er apart over geïnformeerd.