Verberg het menu

Sociale en doelmatige aanpak

De transformatie van het sociale domein vraagt om een andere manier van kijken naar verantwoordelijkheden en ondersteuning Ook is een andere manier van werken noodzakelijk. Met dit proces van transformatie zijn we in 2014 begonnen, vooruitlopend op de transitie per 1-1-2015.

De eigen kracht en verantwoordelijkheid van burgers staat voorop. Als maximaal meedoen niet op eigen kracht lukt, biedt de overheid ondersteuning; bij voorkeur tijdelijk, indien noodzakelijk structureel. Daarbij staat het klantproces centraal en werken we toe naar één huishouden, één plan. Daar waar de regelgeving het integraal werken belemmert, gaan wij komend jaar oplossingen voor bedenken. Ook het tegengaan van armoede en het bieden van noodzakelijke ondersteuning bij armoede is een speerpunt van beleid voor 2017. De actualisatie van dit beleid is, naast privacybescherming, één van de grote projecten. Bij dit alles willen we de G van gastvrijheid hoog houden en actief uitdragen. 

Ondersteuning en participatie zal dichter bij de burger plaatsvinden, organisatie zo veel mogelijk op lokaal niveau. Onder het motto “voorkomen in plaats van genezen” zal ook ingezet worden op preventie door het verder versterken van de basisstructuur, die wordt gevormd door de grote diversiteit aan activiteiten en verenigingsleven in onze gemeente. Bij deze basis horen ook het consultatiebureau, de school, huisarts, buurthuis, wijkcentrum en soms ook werkomgeving. Dit versterken van de basis doen wij samen met de ketenpartijen. Zij kunnen mede voorzien in zorg in de directe leefomgeving en op plaatsen waar inwoners van nature komen.

Realisatie in één oogopslag

 afgerond/gerealiseerd   gestart/onderhanden   nog niet opgestart

  Sociale en doelmatige aanpak   Toelichting
1 Op een excellente wijze invoeren van het nieuwe sociale beleid. Wij sturen door middel van de monitor sociaal domein. Wij streven ernaar om 80% van de inwoners op een laagdrempelige manier te helpen i.p.v. door inzet van dure specialistische hulp waar dit niet nodig is.
De eerste versie van de monitor is gepresenteerd in juni, hierbij bleken de cijfers een onvolledig beeld te geven. Inmiddels is een nieuwe versie vastgesteld. De beschikbare cijfers zullen medio 2017 voor het eerst in de nieuwe vorm worden gepresenteerd. Daarnaast is er een project opgestart dat in 2017 moet leiden tot uitbreiding van de beschikbare cijfers, om uiteindelijk alle gewenste informatie te kunnen leveren. De invoering van het nieuwe proces vindt zijn beslag in 2017, de uitvoering betreft een continu proces.
 
2 Als het gaat om preventie worden basisvoorzieningen belangrijk. Voor jeugdigen is dat bijv. het jongerenwerk en begeleiding binnen de onderwijsketen. Voor volwassenen is dat het behoud van de factor ‘tijd en aandacht’, die vooral geleverd wordt door het product ‘hulp bij het huishouden’. Deze voorzieningen blijven minimaal op het huidige niveau.

Alle basisvoorzieningen zijn op het gewenste niveau gebleven. Wel wordt gekeken naar een wijze van bekostiging en aansturing die minder papierwerk vraagt voor de klant en voor onze organisatie. Hoe we denken dat te kunnen doen, is opgenomen in de leidraad “voorzieningen in het sociaal domein”, die in januari 2017 door het college is vastgesteld. De uitwerking van deze leidraad  naar concrete besluiten en actualisatie van beleidsregels zal in 2017 plaatsvinden.

3 In de hulpverlening richting gezinnen is het doel 'weer meedoen in de samenleving' en het uitgangspunt 'één gezin, één plan, één regisseur'.

Halfjaarlijks worden de resultaten van de doorontwikkeling gepubliceerd en de data geactualiseerd, o.a. via de monitor sociaal domein en de nieuwe indicatoren zoals vanuit de BBV voorgeschreven. Er blijft ook aandacht voor doorontwikkeling van de indicatoren. Indien relevant worden voorstellen voorgelegd m.b.t. wijzigingen of aanvullingen op indicatoren. Zie ook punt 1: is opgenomen in de daar genoemde monitor.

Prestatie indicatoren

Terugdringen gespecialiseerde jeugdhulp van 14% naar 8% en naar 5% in een nader te bepalen jaar

                                Percentage kinderen in gespecialiseerde jeugdhulp
  2013 2014 2015 2016 2018
Prognose     8% * 8%* 8%*
Werkelijk 14%     10,6%**  

 Informatiebron: Beleidsplan Jeugdzorg 2015-2018, Monitorgegevens

* Het is niet mogelijk om een reële prognose te maken voor 2015 e.v. gezien de ontwikkelingen met betrekking tot de decentralisatie van de jeugdzorg. Daarom hebben we de prognose voor 2018 opgenomen.

** Betreft cijfers CBS, 1e half jaar 2016. Aangezien wij als gemeente nog te maken hebben met veel gebruikers van overgangsrecht, kunnen wij nog niet actief sturen op dit percentage. De stand van zaken wordt jaarlijks in juni via de monitor sociaal domein toegelicht. Pas in juni zijn de jaarcijfers over 2016 bekend.