Verberg het menu

Analyse op hoofdlijnen - Maximaal meedoen

MAXIMAAL MEEDOEN     € -72.000   N

Uitkeringen levensonderhoud € -395.000 N
In het algemeen kan worden gesteld dat het aantal aanvragen cq. toekenningen uitkeringen levensonderhoud en te verstrekken loonkostensubsidie jaarlijks wisselt en mede afhankelijk is van de economische en de plaatselijke situatie op enig moment. Hierdoor zijn de uitgaven en de inkomsten door de jaren heen aan schommeling onderhevig. Eventuele voor- of nadelen komen ten laste van de exploitatie van de gemeente.
 
   
Door een verdere stijging van het aantal uitkeringsgerechtigden (van 654 cliënten in 2015 naar 684 cliënten in 2016) zijn de kosten aan bijstand toegenomen, terwijl ook het budget Gebundelde Uitkering 2016 t.o.v. 2015 met € 997.000 is toegenomen. Rekening houdend met een gelijkblijvende of beperkte bestandsdaling in het 1ste halfjaar 2016 en een toename van het eerder genoemde budget, werd in de 2de afwijkingenrapportage 2016 nog rekening gehouden met een incidenteel voordeel van € 450.000 over heel 2016. Bij het opmaken van de jaarrekening 2016 blijkt echter een nadeel van € 395.000 (resteert per saldo een incidenteel voordeel van € 55.000 over heel 2016). De uitstroomcijfers over het 2de halfjaar blijven achter bij het 1ste halfjaar 2016, waardoor het aantal bijstandclienten in het 2de halfjaar weer is toegenomen. Ook is er in het 2de halfjaar 2016 sprake van een toename in het aantal verstrekkingen loonkostensubsidie. 
 
   
Participatiewet (wet sociale werkvoorziening) € -    
Bij de vaststellingsbeschikking van 2014 heeft het Ministerie Van Sociale Zaken eind 2016 alsnog een bonus van € 57.000 begeleid werken aan de gemeente Uden toegekend en ontvangen. Deze bonus is conform bestuurlijke afspraak aan het Werkvoorzieningschap NoordOost Brabant doorbetaald (€ 57.000). Vanaf 2015 kent het Rijk geen dergelijke bonussen meer toe.
 
   
Project ESF Trijn 2011/2013 € -   
In 2016 is de definitieve subsidie van het regionale ESF project TRIJN 2011/2013 ad
€ 56.000 toegekend en ontvangen. Conform bestaand beleid is dit incidentele voordeel volledig aan de BR Europees Sociaal Fonds (ESF) / Arbeidsmarktbeleid Uden toegevoegd. Voor- en/of nadelen op ESF-projecten worden in deze reserve gestort of onttrokken. Het surplus van deze middelen kan worden ingezet aan arbeid  gerelateerde projecten.
 
   
Minima beleid- bijzondere bijstand € -97.000            N
De aard en de omvang van de aanvragen bijzonder bijstand is jaarlijks aan schommelingen onderhevig, omdat het om individueel maatwerk gaat. Het grootste deel van de huidige stijging kan worden toegerekend aan de huidige economische ontwikkelingen, alsook aan de effecten van het versterkte armoedebeleid "Maximaal Meedoen". Bij de 2de afwijkingenrapportage 2016 werd al een incidenteel nadeel van
€95.000 gemeld. Bij het opmaken van de jaarrekening 2016 kan dit nadeel met € 97.000 worden verhoogd. Het totale tekort 2016 op het budget bijzondere bijstand komt daarmee uit op € 192.000 (incidenteel). Bij de 2de afwijkingenrapportage 2016 zijn ook de minimabudgetten Activiteitenfonds en Individuele inkomenstoeslag met resp. € 115.000 en € 110.000 verhoogd, hetgeen per saldo voor 2016 afdoende was. Eind 2016 is er een start  met de evaluatie van het armoedebeleid gemaakt. De afwijkingen minimabeleid zijn daarmee vooralsnog als incidenteel aan te merken.
 
    
WMO voorzieningen algemeen € -    
De omvang van de aanvragen individuele voorzieningen, maar ook het soort aanvragen wisseld jaarlijks. hierdoor zijn de uitgaven en inkomsten over de jaren aan schommelingen onderhevig.
 
   
Het overschot op de individuele voorzieningen Wmo bedraagt € 611.000 (incidenteel). Belangrijke oorzaak is te vinden in het aanbestedingsvoordeel hulpmiddelen (schaalvergroting door regionale inkoop). Daarnaast is in 2016 weinig of geen beroep gedaan op dure woning-aanpassingen, Wonen ADL of integrale toegankelijkheid.
 
   
Het overschot op de Wmo hulp bij het huishouden bedraagt in 2016 afgerond € 223.000 en is als incidenteel aan te merken. Naast de nieuwe werkwijze van indiceren is het voordeel met name toe te rekenen aan de gewijzigde toekenning (uren i.p.v. klasse) van hulp.
 
   
Conform amendement 2 bij de jaarrekening 2013 worden alle overschotten uit het Sociaal Domein (deelfonds Jeugd, Wmo en deelfonds Participatiewet) toegevoegd aan de Reserve Sociaal Domein. Het exploitatieoverschot Wmo Voorzieningen bedraagt per saldo € 834.000 en is volledig aan de reserve Sociaal Domein toegevoegd.
 
   
WMO huishoudelijke hulp toeslag € 340.000 V
In 2015 en 2016 heeft de gemeente Uden extra middelen van het Rijk voor de regeling Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) ontvangen. Deze regeling had als doel behoud van de werkgelegenheid huishoudelijke hulp. Vrees van het Rijk was namelijk dat door de bezuinigingen op de Wmo veel inzet Hbh stopgezet zou worden. Een voorwaarde bij de ontvangst van deze extra middelen is dat deze worden ingezet voor dit doel. Hoewel de regeling HHT is aangeboden, is er maar weinig gebruik van gemaakt. Een groot deel van deze middelen is daarom niet besteed. Dit betekent dat in beginsel deze middelen aan het Rijk moeten worden terugbetaald. Tegenover dit voordeel hier (€ 340.000) staat in programma 5 Dienstbare en Betrouwbare overheid, onder Algemene Uitkering eenzelfde nadeel. Per saldo heeft dus geen effect op het resultaat.
 
   
Subsidie mantelzorg € 93.000  V 
Per 2015 is de mantelzorgwinkel gestopt, waardoor in 2016 geen subsidie is verstrekt. Het beleid op gebied van mantelzorg is nog in ontwikkeling, waardoor dit budget in 2016 incidenteel vrijvalt.
 
   
Wet Maatschappelijke Ondersteuning € -               
Per 1 januari 2015 is de nieuw Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo2015) in werking getreden. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering. De uitvoering van de Zorg in Natura wordt voor de 12 deelnemende gemeenten in Brabant NoordOost - Oost door de Centrumregeling Wmo2015 Brabant NoordOost -Oost  te Oss uitgevoerd. De uitvoering van het Persoonsgebondenbudget (PGB) is landelijk bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) belegd. Conform amendement 2 bij de jaarrekening 2013 worden alle overschotten uit het Sociaal Domein (deelfonds Jeugd, Wmo en deelfonds Participatiewet) toegevoegd aan de Reserve Sociaal Domein. Het exploitatieoverschot Wmo2015 bedraagt € 1.247.600 en is volledig aan de reserve Sociaal Domein toegevoegd. Eventuele nagekomen afrekeningen 2015 en 2016 zullen in 2017 aan deze reserve worden onttrokken.
 
     
Jeugdwet € -     
Per 1 januari 2015 is de Jeugwet in werking getreden. De inkoop van de Zorg in Natura wordt door de Centrumregeling Jeugdhulp NoordOost Brabant te Den Bosch uitgevoerd. De uitvoering van het Persoonsgebondenbudget (PGB) is landelijk bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) belegd. Het tekort op het Jeugdbudget bedroeg in 2016 € 260.000 (vooralsnog incidenteel). In dit tekort is een nagekomen rekening van € 447.000 over 2015 opgenomen. In 2015 was er nog sprake van een fors voordeel (€ 922.000) op het jeugdbudget. Conform amendement 2 bij de jaarrekening 2013 worden alle overschotten c.q. tekorten in het Sociaal Domein (deelfonds Jeugd, Wmo en deelfonds Participatiewet) toegevoegd of ontrokken aan de Reserve Sociaal Domein. Het exploitatietekort 2016 ad. € 260.000 is conform dit besluit aan de reserve Sociaal Domein ontrokken. Nagekomen afrekeningen over de jaren 2015 en 2016 zullen in 2017 aan deze reserve worden onttrokken.
 
     
Vreemdelingen project verhoogde asielstroom 2016-2017  € -70.000 N
In het uitwerkingsakkoord Verhoogde Asielinstroom is overeengekomen dat gemeenten in 2016 en 2017 extra middelen van het Rijk ontvangen vanwege de extra kosten voor vergunninghouders op de gebieden werk,integratie, onderwijs en zorg. Op basis van de septembercirculaire 2016 is in de 2de afwijkingenrapportage 2016 hiervan melding gemaakt. Omdat het project nog niet is afgerond, zijn de niet bestede projectmiddelen 2016 naar 2017 overgeheveld. In de decembercirculaire 2016 is er nog eens een budget van € 70.000 door het Rijk beschikbaar gesteld. Conform eerdere besluitvorming zijn ook deze middelen naar 2017 overgeheveld. Gezien het late tijdstip van bekendmaking in de decembercirculaire zijn deze extra inkomsten van het Rijk nog niet in de begroting opgenomen, hetgeen zich hier in een nadeel vertaald. In Programma 5 Dienstbare en Betrouwbare Overheid onder de Algemene Uitkering staat hier eenzelfde voordeel tegenover. Per saldo heeft dit geen invloed op het resultaat.
 
   
Participatie maatschappelijke begeleiding asielgerechtigden € -                
De eisen voor de inburgering zijn vastgelegd in de Wet Inburgering. Per 1 januari 2013 is deze wet gewijzigd. Zo is de inburgeraar vanaf deze datum zelf verantwoordelijk voor (de kosten van) zijn / haar inburgering. Voor deze doelgroep is het zinvol om maatschappelijke begeleiding in de vorm van maatwerk te bieden. Het Rijk verstrekt hiertoe een bijdrage van € 1.000 per persoon en wordt door het COA aan de gemeenten verstrekt. In 2016 bedroegen de uitgaven € 45.000 welke volledig van het COA zijn vergoed. Per saldo heeft dit geen invloed op het resultaat.
 
   
Diverse kleinere afwijkingen op producten per saldo € 40.000 V