Verberg het menu

Paragrafen

De verslaggevingsregels voor het opstellen van de Programmarekening zijn vastgelegd in het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Volgens deze regels dient de gemeente een 8-tal paragrafen op te nemen. Dit zijn:

In de paragrafen worden onderwerpen behandeld die van belang zijn voor inzicht in de financiële positie. De paragrafen bevatten de beleidsuitgangspunten, hoe wij grip proberen te houden op de diverse activiteiten. Daarnaast bevatten de paragrafen een dwarsdoorsnede van de programma’s vanuit onderwerpen waaraan politiek of financiële risico’s verbonden zijn.