Verberg het menu

Algemene dekkingsmiddelen

Inleiding

De algemene dekkingsmiddelen van de gemeente zijn die inkomsten van de gemeente waar geen directe dienstverlening en/of bestedingsverplichtingen tegenover staan. Het zijn dan ook vrij besteedbare middelen die jaarlijks worden ingezet ter dekking van de uitgaven op de diverse programma’s.

De algemene dekkingsmiddelen bestaan uit:

  • algemene uitkering uit het Gemeentefonds;
  • opbrengsten van de lokale heffingen;
  • opbrengst uit deelnemingen (dividend);
  • rente inkomsten van de reserves en het renteresultaat.

Algemene dekkingsmiddelen 2016

 

Exploitatie-inkomsten

Exploitatieinkomsten Rekening 2014 Rekening 2015 Begroting 2016 Rekening 2016
Algemene uitkering 37.894 58.807 59.888 60.129
Lokale heffingen 8.921 8.933 8.656 9.138
Opbrengst deelnemingen 22 10 18 18
Rente inkomsten 1.710 1.881 2.245 1.965
Totaal ( x € 1.000) 48.638 44.462 70.806 71.250

Algemene uitkering

De algemene uitkering wordt ontvangen uit het gemeentefonds. Deze uitkering is gekoppeld aan de uitgaven van het rijk. De verdeling van het geld naar gemeenten vindt plaats op basis van maatstaven. Deze uitkering is sinds 2015 fors gestegen vanwege de deelfondsen sociaal domein, hiervoor is een bestedingsverplichting aan taken binnen de 3 D’s. 

Spcificatie Algemene uitkering (x € 1.000) 2016
Algemene uitkering 32.883
Algemene uitkering WMO 2007 2.863
Algemene uitkering WMO huishoudelijke hulp -164
Algemene uitkering sociaal deelfonds Jeugd 9.514
Algemene uitkering sociaal deelfonds WMO 2015 5.433
Algemene uitkering sociaal deelfonds participatiebudget 9.600
Totaal 60.129

Lokale heffingen

Hier wordt een totaalbeeld gegeven van de opbrengsten uit de lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is aan de opbrengsten. Ons inziens betreft het onderstaande heffingen. Dit impliceert tevens dat de heffingen op het gebied van parkeren (gedeeltelijk), afvalstoffen- en rioolopbrengsten geen algemeen dekkingsmiddel zijn, maar expliciet worden aangewend voor uitgaven op betreffende terreinen. In de paragraaf lokale lasten wordt aandacht besteed aan o.a. lokale lastendruk, kwijtscheldingsbeleid e.d..

Specificatie lokale heffingen (x € 1.000)

Rekening 2015

Rekening 2016

Onroerendzaak belastingen 8.365 8.570
Opbrengst parkeren (gedeelte) 568 568
Totaal lokale heffingen 8.933 9.138

Opbrengst deelnemingen

De opbrengst uit deelnemingen betreft de dividenduitkering van de N.V. Bank Nederlandse gemeenten. 

Rente inkomsten

De rente-inkomsten betreft de zogenaamde bespaarde rente over de eigen reserves en voorzieningen en het renteresultaat. Deze inkomsten zijn de afgelopen jaren gedaald door een verlaging van het rente-omslagpercentage.