Verberg het menu

Financiering en rentebeleid

Financieringspositie

De financieringspositie ultimo 2016 was als volgt:

Immateriele vaste activa 0,8 mln    
-kosten onderzoek en ontwikkeling bouwgrond      
-bijdrage aan activa in eigendom van derden      
Materiële Vaste activa 122,9 mln Eigen vermogen 55,7 mln
-gronden en terreinen   -algemene reserve  
-gebouwen   -bestemmingsreserves  
-wegen, riolering, etc.      
-machines      
Financiële Vaste activa 17,4 mln Voorzieningen 27,3 mln
-verstrekte leningen (woningbouwcorp./derden)   -voorziening verplichtingen  
-aandelen   -voorziening risico's  
-overige langlopende vorderingen   -voorziening kosten volgend jaar  
    -voorziening specifieke bestedingen  
    Leningen 94,2 mln
    -opgenomen leningen van banken  

Totaal vaste activa

141,1 mln

Totaal vaste passiva

177,2 mln

       
Onderh. werk 31,4 mln    
-grondexploitatie      
Overige kortlopende activa 16,3 mln Kortlopende passiva 11,6 mln
-debiteuren/nog te ontvangen bedragen   -crediteuren (nog te betalen bedragen)  
-kas/banksaldi   -vooruitontvangsten Rijk  
-aflossingen verstrekte geldleningen 2015   -aflossingen opgenomen geldleningen 2015  
Totaal vlottende activa 47,7 mln Totaal vlottende passiva 11,6 mln
Balanstotaal 188,8 mln Balanstotaal 188,8 mln

In de uitvoering van de treasuryfunctie streven wij ernaar om langlopende zaken ook langlopend te financieren en kortlopende activa min of meer in evenwicht te houden met kortlopende passiva. De financiering van de gemeentelijke activa vindt plaats met liquide middelen indien aanwezig en anders met het aantrekken van geldleningen.

Het meerjarig beeld van de financieringspositie is lastig te bepalen. Enerzijds is er nog een aanzienlijke hoeveelheid restantkredieten van investeringen die nog niet zijn opgestart c.q. moeten worden afgerond, zie hiervoor de bijlage staat van onderhanden werken (PDF, 128.0 kB). Daarnaast is het toekomstig verloop van de grondexploitatie onzeker. Op termijn is echter wel de verwachting dat het geïnvesteerd vermogen in de grondexploitatie zal dalen (doordat bouwkavels verkocht worden). Bij het afsluiten van geldleningen zal met deze verwachting rekening worden gehouden.

Kasstroom

In onderstaand overzicht is de verwachte ontwikkeling van de financieringspositie weergegeven door middel van een kasstroomoverzicht. Een kasstroomoverzicht is een overzicht van de feitelijke geldstromen die in een organisatie in de loop van een boekjaar binnenkomen en uitgaan. Op basis van onderstaande kasstroomoverzicht kan geconcludeerd worden dat er in 2017 een licht financieringstekort is wat voorlopig kortlopend kan worden gefinancierd.

Kasstroomoverzicht 

Kasstroom uit operationele activiteiten: Het eerste deel beschrijft de kasstromen die voortvloeien uit de bedrijfsvoering. Dit begint met het rekening-/begrotingsaldo zoals die is vermeld in de programmarekening/-begroting en corrigeert dit bedrag op een aantal punten (geen uitgaven of ontvangsten).
Kasstroom uit investeringsactiviteiten: het gaat hierbij om de investeringen in materiele vaste activa. Eventuele desinvesteringen worden hierop in mindering gebracht. De investeringen uit investeringsactiviteiten zijn over het algemeen negatief, want betreffen een uitgaande kasstroom. Kasstromen uit investeringsactiviteiten betreffen uitgaven die op de balans geactiveerd worden.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten: dit betreffen de opnamen/aflossingen van langlopende geldleningen/kasgeldleniningen. Ook geldleningen worden op de balans geactiveerd. 

Netto-schuldquote

De netto-schuldquote wordt als volgt berekend:


Zie verder de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing voor de netto-schuldquote in 2016. 

Solvabiliteit

Doormiddel van de solvabiliteit wordt gekeken of een organisatie in staat is om op korte en lange termijn aan haar schulden te kunnen voldoen. De solvabiliteit wordt uitgedrukt in een kengetal (ratio). Het solvabiliteitsratio wordt als volgt berekend:


Het solvabiliteitsratio is het afgelopen jaar verbeterd van 21,64% (ultimo 2013) naar 29,5% (ultimo 2016). Volgens de VNG springt het licht voor een gemeente op oranje indien het solvabiliteitsratio lager is dan 30%. De huidige stand is derhalve nog steeds zorgwekkend. Vanwege de nog te financieren onderhanden werken en de nieuwe investeringen in de programmabegroting 2017 maar ook de prognose van de grondverkopen is de verwachting dat het solvabiliteitsratio ongeveer gelijk zal blijven.  


Renteontwikkeling

De kortlopende rente (3-maands Euribor) is op dit moment nog steeds zeer laag (-0,33%). De kortlopende rente is het afgelopen jaar nog verder gedaald dan in 2015 (-0,27%). Deze rente is momenteel negatief, vanwege maatregelen door de Europese Centrale Bank. De ECB hoopt met deze maatregel de economie verder te stimuleren, doordat consumenten en bedrijven door de renteverlaging goedkoper kunnen lenen. Banken verwachten dat de kortlopende rente voorlopig ongeveer gelijk zal blijven.
* De lange rente: Evenals de korte rente, is ook de rente van de langlopende leningen de laatste jaren gedaald vanwege de maatregel van de ECB. Momenteel bedraagt deze rente ongeveer 0,50%  (looptijd 10 jaar) De verwachting van de Nederlandse banken is dat de rente de komende tijd licht zal stijgen vanwege het aantrekken van de economie.