Verberg het menu

Onderbouwing renterisico's

Kasgeldlimiet

Zoals berekend en opgenomen in programmabegroting 2016 bedraagt de kasgeldlimiet in 2016 € 9.941.000. Volgens de Wet Fido mag de kasgeldlimiet gedurende maximaal drie achtereenvolgende kwartalen worden overschreden. In 2016 is de kasgeldlimiet niet overschreden.
Op basis van een meerjarige berekening van de financieringstekorten/-overschotten verwachting we dat we financieringstekorten voorlopig ook kortlopend kunnen financieren.  

Renterisiconorm

In onderstaand ovezicht wordt de renterisiconorm en het renterisico uiteengezet.

Renterisiconorm (bedragen x € 1.000) 2012 2013 2014 2015 2016
 
1. Stand van het begrotingstotaal 115.104 109.862 106.330 122.745 116.952
2. Renterisiconorm (20% van 1.) 23.021 21.972 21.266 24.549 23.390
3. Renterisico op de vaste schuld * 6.738 6.317 6.652 6.741 6.836
4. Ruimte onder de renterisiconorm 16.283 15.655 14.614 17.808 16.554

* Renterisico op de vaste schuld is de som van de renteherzieningen en aflossingen op langlopende opgenomen geldleningen (PDF, 48.5 kB). In 2016 zijn er geen renteherzieningen geweest, waardoor het renterisico volledig bestaat uit de aflossingen 2016.

Zoals uit bovenstaand overzicht blijkt is de renterisiconorm in 2016 niet overschreden.