Verberg het menu

Materiële vaste activa gronden en terreinen

Onder deze noemer vallen de gronden die (nog) niet in een transformatieproces zitten en die voor 2016 ingedeeld waren onder Niet In Exploitatie Genomen Gronden (NIEGG’s), verspreid liggende gronden en grond die middels erfpacht uitgegeven is. 
 

Hieronder volgt een toelichting per beoogd exploitatiegebied.

V= Voordeel; N= nadeel
 

Eikenheuvel

Verwachte start van de uitgifte 2022  
Verwachte einde exploitatie 2026  
Verwacht eindsaldo (NCW) circa € 380.000 per 31-12-2016 V
  circa € 550.000 per eind 2026 V

Toelichting:

In de Omgevingsvisie 2015 is het gebied Eikenheuvel aangewezen als beoogde uitbreiding voor woningbouw. Op basis van de huidige woningmarktsituatie en de gekozen uitgangspunten in het MJP 2017 komt dit plangebied naar verwachting in 2022 aan snee. Conform het vastgestelde grondbeleid wordt er in dit plangebied vooralsnog geen grond meer bijgekocht. Voor het grondbezit van ongeveer 142.000 m2 is een globale exploitatieopzet gemaakt die uitgaat van gronduitgifte vanaf 2022. Hierbij gaat het dan om circa 50.000 m2 voor ca. 70 woningen (afhankelijk van de uiteindelijke kavelgrootte).
 

Hoogveld- Zuid- Noord

Verwachte einde exploitatie 2036  
Verwacht eindsaldo (NCW) circa € 1,8 mln per 31-12-2016 N
  circa € 3,6 mln per eind 2036 N

Toelichting:

In de Omgevingsvisie 2015 is het gebied Hoogveld-Zuid tussen de Kromstraat en de Noordelijke Rondweg Volkel aangewezen als beoogde uitbreiding voor bedrijfsterreinen. Bij de vaststelling van het MJP 2012 besloten om er vooralsnog vanuit te gaan dat alleen het Noordelijk gedeelte tussen de Kromstraat en de Venstraat als bedrijfsterrein wordt uitgegeven. Dit betreft bruto ca. 17 ha. Hiervoor is een globale grondexploitatie opgesteld met een verwacht nadelig saldo van ca. € 0,8 mln, waarvoor een voorziening is getroffen. Voor het zuidelijke gedeelte is op ons eigendom eind 2015 de realisatie van een zonnepanelenpark in voorbereiding genomen.

Locatie Vluchtoordweg (voorheen uitbreidingslocatie voor EMI) 

Boekwaarde per 31-12-2016 circa € 3,2 mln
Marktwaarde per 31-12-2016 circa € 1,65 mln
Getroffen voorziening herwaardering circa € 1,55 mln

Toelichting:

Deze gronden zijn destijds aangekocht voor de toen geplande uitbreiding van EMI.
Deze uitbreiding is niet doorgegaan. De marktwaarde van dit terrein op basis van recente taxatie volgens de vigerende bestemming bedraagt € 1.650.000. Voor het verschil tussen de marktwaarde en de boekwaarde  is een voorziening getroffen. Indien verkoop volgens de vigerende bestemming niet mogelijk is kan er voor gekozen worden om dit perceel opnieuw te verkavelen en daarvoor een aangepast bestemmingsplan op te stellen. In deze laatste situatie kan uitgegaan worden van een  bruto-plangebied van ca. 32.000 m2. Uitgaande van ca. 65% uitgeefbaar betekent dit dat ca. 21.000 m2 te verkopen is. Naar verwachting zal de marktwaarde in die situatie nagenoeg gelijk zijn aan de hierboven getaxeerde marktwaarde.
 

Locatie achter Kortestraat 5a in Loopkant- Liessent

Boekwaarde per 31-12-2016 circa € 0,8 mln 
Marktwaarde per 31-12-2016 circa € 0,7 mln
Getroffen voorziening herwaardering circa € 0,1 mln

Toelichting:

Deze voormalige agrarische gronden zijn in 2005 aangekocht ten behoeve van een mogelijke uitbreiding van het bestaande bedrijfsterrein Loopkant-Liessent en mede ten behoeve van een afscherming tussen het bedrijventerrein en het buurtschap Lankes. De beoogde afschermende groenstrook is inmiddels gerealiseerd. De resterende gronden ad ca 14.125 m2 zijn inmiddels met een wijzigingsbevoegdheid opgenomen in het nieuwe bestemmingsplan Loopkant-Liessent 2013. Hierop is de marktwaarde van ca. €700.000 gebaseerd.  De uitgiftemogelijkheden zijn nog in onderzoek waarbij de nabijgelegen bestaande bedrijven mede in ogenschouw worden genomen. 

Gronden omgeving Dico-terrein

Boekwaarde per 31-12-201 circa € 566.000
Marktwaarde per 31-12-2016 circa € 456.000
Getroffen voorziening herwaardering circa € 110.000

Toelichting:

Deze gronden met een oppervlakte van ca 9.000 m2 komen uit het voormalige complex ‘Molenheide’ en zijn met name gelegen aan de Losplaats en de Maasstraat tegen de gronden van het voormalige Dico-complex. Het is de bedoeling om deze gemeentelijke gronden te betrekken bij de beoogde woningbouwontwikkeling op het Dico-terrein. Hierop is de marktwaarde gebaseerd middels een taxatie. De voorbereiding voor de ontwikkeling van deze locatie is in volle gang.

Hoogveld zuid-zuid

Boekwaarde per 31-12-2016 circa € 3,5 mln
Marktwaarde volgens huidige bestemming per 31-12-2016 circa € 0,4 mln
Getroffen voorziening herwaardering circa € 3,1 mln

Toelichting:

Dit betreft het zuidelijk gedeelte van het oorspronkelijke plangebied Hoogveld-Zuid.
In dit gedeelte van totaal ca 18,6 ha heeft de gemeente ca 7 ha. in eigendom. Vanwege de onzekerheid of deze gronden mogelijk nog in exploitatie genomen worden, is voorzichtigheidshalve een voorziening getroffen voor het verschil tussen de boekwaarde en de waarde op basis van de huidige agrarische bestemming.  Voor de gronden in ons eigendom is eind 2015 de realisatie van een zonnepanelenpark in voorbereiding genomen. Ter realisatie hiervan is een bestemmingsplanprocedure opgestart.

Groesplak II / Tarwestaat 

Boekwaarde per 31-12-2016 circa € 722.000
Marktwaarde per 31-12-2016 circa € 29.000
Getroffen voorziening herwaardering circa € 693.000

Toelichting:

Dit complex betreft een perceel van ca 9.500 m² met vooralsnog de bestemming groen / landbouwgrond aan de oostzijde van de kom Odiliapeel. Op termijn is hier wellicht woningbouw mogelijk, maar eerst wordt er gebouwd in het plan Spechtenlaan 2e fase. Voor het verschil tussen de boekwaarde en de marktwaarde volgens de huidige bestemming is een voorziening getroffen. 

Locatie voormalig steunpunt / kwekerij aan de Hoevenseweg 

Boekwaarde per 31-12-2016 circa € 48.000
Verwachte start van de uitgifte: nog in planning ‘Uden bouwt’ in te passen   

Toelichting:

Uit een oogpunt van efficiënte bedrijfsvoering is in 2011 besloten om het gemeentelijk steunpunt met bijbehorende kwekerij te ontmantelen. Hierdoor is deze locatie van circa 16.500 m2 vrijgekomen voor een andere bestemming en is de toen resterende boekwaarde overgebracht naar het grondbedrijf. Begin 2013 is besloten om vooralsnog het merendeel van deze locatie te benutten voor met name stadslandbouw (De Hof van de Toekomst ). Ongeveer 2.000 m2 ligt in een directe bebouwingstrook. Gelet op de potentie van deze bebouwingsstrook moet de boekwaarde inclusief verdere rentetoerekening hierover en overig te maken kosten, via gronduitgifte voor woningbouw terugverdiend kunnen worden. Onderzoek naar de mogelijkheden is opgestart.

Ruilgronden

Boekwaarde per 31-12-2016 circa € 2,6 mln
Marktwaarde per 31-12-2016 circa € 1,1 mln
Getroffen voorziening herwaardering circa € 1,5 mln

Toelichting:

Dit complex bevat de nog resterende gronden die de gemeente grotendeels uit strategische overwegingen heeft aangekocht. In 2016 is ca. 58.500m2 verkocht. Totaal had de gemeente per 31-12-2016 binnen dit complex nog ca 56.500 m² grond (deels met opstallen) in bezit.
De gronden zijn gelegen op verschillende locaties. Gelet op de gewijzigde situatie van de woningmarkt is ook in 2016 opnieuw gekeken welke gronden niet meer nodig zijn. Deze gronden worden te koop aangeboden. Voor één perceel is in 2015 overeenstemming bereikt tot verkoop. Hiervan heeft deellevering in 2016 plaatsgevonden en moet voor het restantdeel nog een herziening bestemmingsplan plaatsvinden.
Jaarlijks wordt bij het opmaken van de jaarrekening de boekwaarde per locatie getoetst aan de marktwaarde. Op basis van deze toetsing is vastgesteld dat voor deze locaties de boekwaarde hoger is dan de marktwaarde. Dit betreft totaal een bedrag van ca. € 1,5 mln. Hiervoor is een herwaarderingsvoorziening getroffen.

Complex huren en pachten

Boekwaarde per 31-12-2016 circa € 310.000
Marktwaarde per 31-12-2016 circa € 280.000
Getroffen voorziening herwaardering circa € 30.000

Toelichting:

In dit complex is de in 2008 gekochte tennishal aan de Hockeyweg opgenomen. De oppervlakte bedraagt ca 7.000 m2. Deze aankoop heeft plaatsgevonden doordat de gemeente gebruik heeft gemaakt van haar voorkeursrecht tot aankoop zoals opgenomen in het destijds gesloten recht van opstalovereenkomst. Vanwege de strategische ligging en de herontwikkelingsmogelijkheden op deze locatie is tot aankoop besloten.  Het opstal is inmiddels gesloopt en een deel van deze locatie is in 2016 verkocht. Voor het resterende deel vinden gesprekken plaats. Jaarlijks wordt bij het opmaken van de jaarrekening de boekwaarde per locatie getoetst aan de marktwaarde. Op basis van deze toetsing is vastgesteld dat voor deze locaties de boekwaarde hoger is dan de marktwaarde. Dit betreft totaal een bedrag van ca. € 30.000,-. Hiervoor is een herwaarderingsvoorziening getroffen. 
 

Complexe erfpachten 

Boekwaarde per 31-12-2016 € 3,9 mln

Toelichting:

Onder dit complex worden de gronden opgenomen die de gemeente vanuit de grondexploitatie in erfpacht ( eventueel met kooprecht ) heeft uitgegeven. Deze gronden worden hier opgenomen voor de waarde waarop de erfpachtcanon is gebaseerd en voor dezelfde waarde als opbrengst verantwoord in de betreffende grondexploitatie. Deze verantwoordingswijze is afgestemd met onze accountant. Hiermede is ook het praktische probleem dat de erfpachtperiode meestal langer loopt dan de grondexploitatieperiode opgelost.
De rentelasten in dit complex worden gedekt door de te ontvangen erfpachtcanon.
Het betreft op dit moment 5 locaties met in totaal een oppervlakte van 24.979 m2.