Verberg het menu

Belastingopbrengsten

Belastingopbrengsten (bedragen x € 1.000)

  Werkelijke opbrengst 2015 Begrote opbrengst 2016 Werkelijke opbrengst 2016
Onroerende-zaakbelastingen 8.365 8.656 8.570
Afvalstoffenheffing 4.585 4.488 4.493
Rioolheffingen 3.794 3.889 3.820
Marktgelden 81 97 63
Begrafenisrechten* 981 225 159
Parkeerbelasting 2.706 2.741 2.564
Reclamebelasting 188 195 188
Bouwleges 814 874 815
Secretarieleges** 711 734 797
Doorbelasting secretarieleges rijk -296 -293 -315
TOTAAL 21.929 21.606 21.154

* In 2015 is het saldo van de afkoop grafrechten eenmalig opgenomen in de begroting. Dit betrof een wijziging van € 847.000. 

** leges ten gunste van de gemeente:  begroot € 421.000 en werkelijk € 479.000. Leges ten behoeve van het  rijk: begroot € 313.000 en  werkelijk € 318.000.

De begrote opbrengst 2016 is inclusief de verwerking van besluiten die in 2016 genomen zijn en geleid hebben tot een wijziging van de primitieve begroting.